Announcement on Sabbatical Officer Resignation | Cyhoeddiad ynghylch Ymddiswyddiad Swyddog Sabothol

welsh
No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

We are very sorry to say that Jazz will be stepping back from his role of Vice President Education at the end of September for personal reasons.

We've all greatly enjoyed working with Jazz and he'll be sorely missed, particularly by the officer team, but we respect his decision to focus on his well-being.

The Students' Union is looking into what can happen next with the role and it's responsibilities and will be communicating to students and other stakeholders in the coming weeks.

Student representation is incredibly important, and we are working to ensure there is minimal disruption for our students. In the meantime, we want to express our thanks to Jazz for his hard work over the last few months.

Gina Dunn

Students’ Union President


Mae’n flin iawn gennym i ddweud bydd Jazz yn sefyll yn ôl o’i rôl fel Is-lywydd Addysg ar ddiwedd mis Medi oherwydd rhesymau personol.

Rydym i gyd wedi mwynhau gweithio gyda Jazz yn fawr a fydd e’n cael ei weld eisiau’n aruthrol, yn enwedig gan y tîm swyddog, ond rydym yn parchu ei benderfyniad i ffocysu ar ei les.

Mae’r Undeb Myfyrwyr yn edrych ymlaen at beth all ddigwydd nesaf yn y rôl a’i chyfrifoldebau, a bydd yr Undeb Myfyrwyr yn cyfathrebu gyda myfyrwyr a rhanddeiliaid eraill yn yr wythnosau i ddod.

Mae cynrychiolaeth myfyrwyr yn bwysig dros ben, ac rydym yn gweithio i sicrhau ymyrraeth leiafsymiol i ein myfyrwyr. Yn y cyfamser, hoffem fynegi ein diolchiadau i Jazz am ei waith caled dros y misoedd diwethaf.

Gina Dunn

Llywydd yr Undeb Myfyrwyr

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 
Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777