ADHD awareness campaign in partnership with the South East Wales Mental Health Partnership

welsh
No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

On Tuesday 8th November, we will be running an attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) awareness social media campaign, this is a joint initiative with Students’ Union and the University Student Services/ Wellbeing/ Student Life Services taking place on Facebook, Instagram and Twitter. 

This is in response to increased requests for appointments from students to discuss symptoms and diagnosis of ADHD in Universities and the NHS. 

Students are reporting an increase in videos and information about ADHD through platforms like TikTok and Instagram, some of which are misleading. This misinformation is creating frustration for students who believe that they might have ADHD and are seeking appointments and diagnosis, where this may not be the case.  

Currently the waiting list for NHS assessment to obtain a medical diagnosis of ADHD in Wales can be long, in some areas up to 18 months – 2 years. 

The ADHD awareness campaign has sourced reliable clinically based information about ADHD, coping strategies, how to seek support at university, and being able to spot inaccurate posts and videos that are circulating. 

If you have any concerns about ADHD or other neurodivergence, please visit: 


Ddydd Mawrth 8 Tachwedd byddwn yn cynnal ymgyrch cyfryngau cymdeithasol am ymwybyddiaeth o anhwylder diffyg canolbwyntio a gorfywiogrwydd (ADHD). Mae hon yn fenter ar y cyd ag Undeb y Myfyrwyr a Gwasanaethau Myfyrwyr y Brifysgol / Lles / Gwasanaethau Bywyd Myfyrwyr a gynhelir ar Facebook, Instagram a Twitter. 

Mae hyn mewn ymateb i geisiadau cynyddol am apwyntiadau gan fyfyrwyr i drafod symptomau a diagnosis o ADHD mewn Prifysgolion a'r GIG. 

Mae myfyrwyr yn adrodd am gynnydd mewn fideos a gwybodaeth am ADHD trwy lwyfannau megis TikTok ac Instagram, ac mae rhai ohonynt yn gamarweiniol. Mae'r wybodaeth anghywir hon yn creu rhwystredigaeth i fyfyrwyr sy'n credu y gallai fod ganddynt ADHD ac sy'n chwilio am apwyntiadau a diagnosis, ond efallai nad yw hyn yn wir.  

Ar hyn o bryd gall y rhestr aros am asesiad GIG i gael diagnosis meddygol o ADHD yng Nghymru fod yn hir, mewn rhai ardaloedd gall fod hyd at 18 mis – 2 flynedd. 

Mae'r ymgyrch ymwybyddiaeth ADHD wedi dod o hyd i wybodaeth glinigol ddibynadwy am ADHD, strategaethau ymdopi, sut i geisio cymorth yn y brifysgol, a sut i nodi negeseuon a fideos camarweiniol. 

Os oes gennych unrhyw bryderon am ADHD neu niwroamrywiaeth arall, ewch i: 

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.