Log in

Student Marketing Assistant | Cynorthwyydd Marchnata Myfyrwyr

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

ATTENTION! Our Marketing & Communications department are on the lookout for a Student Marketing Assistant.

The department are one of many behind-the-scenes teams that work to make your University life a better experience by creating, delivering and communicating information to you. Seen those posters around the building? That was them. All those Tweets and Facebook posts? Yep, them too. The weekly What’s On emails? Yep, you guessed it.

Think you could join the team and help to better the communication between your Students’ Union and your fellow students? Read on!

You don’t have to be a Marketing maestro, but a careful eye for detail, a pinch of creativity, good organisational skills, being able to work your way around a computer and the ability to work well within a vibrant team, are definite musts for the job.

The role will include a range of different skills that you can use on your CV, from assisting with promotional activities and market research events to helping compile spreadsheets. You’ll also be helping to create content for student emails and news articles as well as producing and scheduling social media posts.

Time spent in the office can be flexible to fit around your studies, although it is required that you work 4-6 hours per week (over 2 working days) and pay will be £7.20 an hour.

This job is open for first and second year Cardiff University students only.

If this sounds like something you’d be interested in, please send your CV and covering letter to milesf@cardiff.ac.uk by 17:00 on May 30th. Interviews will be held on June 8th


SYLW! Mae ein hadran Marchnata a Chyfathrebu yn chwilio am Gynorthwyydd Marchnata Myfyrwyr.

Mae’r adran yn un o nifer o dimau y tu ôl i’r llenni sydd yn gweithio i wella eich profiad yn y Brifysgol drwy greu, darparu a chyfathrebu gwybodaeth i chi. Wedi gweld y posteri o amgylch yr adeilad? Nhw wnaeth rheiny. Yr holl tweets a sylwadau Facebook? Ie, nhw hefyd. Negeseuon wythnosol. Ie, nhw eto.

Meddwl y gallech chi ymuno â’r tîm a helpu gwella’r cyfathrebu rhwng eich Undeb y Myfyrwyr a’ch cyd-fyfyrwyr? Daliwch i ddarllen!

Nid oes yn rhaid i chi fod yn maestro Marchnata, ond mae llygad gofalus am fanylion, creadigrwydd, sgiliau trefnu da, y gallu i weithio ar gyfrifiadur a’r gallu i weithio’n dda o fewn tîm bywiog, yn sicr yn angenrheidiol i ddeiliaid y swydd.

Bydd y rôl yn cynnwys amrywiaeth o sgiliau gwahanol y gallwch eu defnyddio ar eich CV, gan gynnwys helpu hyrwyddo gweithgareddau a digwyddiadau ymchwil i'r farchnad i helpu llunio taenlenni. Byddwch hefyd yn helpu creu cynnwys ar gyfer negeseuon e-bost myfyrwyr ac erthyglau newyddion yn ogystal â chreu ac amserlennu cynnwys cyfryngau cymdeithasol.

Gall yr amser gweithio fod yn hyblyg i gyd-fynd â’ch astudiaethau, fodd bynnag mae’n ofynnol i chi weithio 4-6 awr yr wythnos (dros 2 ddiwrnod gwaith) a chael eich talu £7.20 yr awr.

Mae’r swydd hon yn agored i fyfyrwyr blwyddyn gyntaf ac ail flwyddyn Prifysgol Caerdydd yn unig.

Swnio fel y swydd berffaith i chi? Danfonwch eich CV a llythyr eglurhaol at milesf@cardiff.ac.uk erbyn 17:00 Mai 30. Cynhelir cyfweliadau ar 8 Mehefin. 

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.