Log in

Statement: Strike Action | Datganiad: Streic

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

A statement from your Sabbatical Officers

The University and College Union (UCU) has called for strike action to take place on 14 days across a 4 week period, starting on 22nd February. This is occurring because of a dispute around pensions which is affecting universities across the UK.

We believe that it is important that academics are remunerated fairly and sustainably as our academic community is the backbone of the University. Therefore, we support the principle that the strike action is trying to achieve. However, as a Students’ Union we have to put the interests of our student members first and we are unable to support any action that will substantially affect the student experience.  We have already been contacted by a number of students who are concerned about the impact this action may have and we are communicating these issues directly to the University.

We strongly encourage UCU to consider the impact of any proposed action and to ensure that the student experience is put first. We hope that UCU and the Universities and Colleges Employers Association can work together to achieve a mutually agreeable solution, and ultimately avoid strike action.

We respect that some postgraduate research students who teach may also wish to participate in the strike as they may be worried about the future of the pension scheme. We recommend that they contact the UCU and their school for further advice.

If you have any concerns or questions about the planned industrial action, please contact your School Office for further information. If you require any support or independent advice during this time, then please contact our Student Advice service at cardiffstudents.com/advice.

Read the open letter to the Vice Chancellor of Cardiff University from Hollie Cooke, Students' Union President. 


Datganiad gan eich Swyddogion Sabothol

Mae’r Undeb Prifysgol a Choleg (UCU) wedi galw am weithredu streic i gymryd rhan am 14 diwrnod ar draws cyfnod o 4 wythnos, yn dechrau ar y 22ain o Chwefror. Mae hyn yn digwydd oherwydd bod anghydfod ynghylch pensiynau sy’n effeithio ar brifysgolion ar draws y DU.

Rydym yn creu ei fod yn bwysig bod academyddion yn derbyn tâl teg a chynaliadwy gan mai ein cymuned academaidd yw asgwrn cefn y Brifysgol. Felly, rydym yn cefnogi bwriad egwyddorol y streic. Fodd bynnag, fel Undeb y Myfyrwyr, mae’n rhaid i ni roi buddiannau ein haelodau myfyrwyr yn gyntaf ac nid ydym yn gallu cefnogi unrhyw gamau a fydd yn effeithio ar brofiad y myfyrwyr yn sylweddol. Rydym wedi cysylltu â nifer o fyfyrwyr sy’n pryderu am effaith posibl y weithred hon ac rydym yn cyfleu’r materion hyn yn uniongyrchol i’r Brifysgol.

Rydym yn annog yr UCU i ystyried effeithiau unrhyw weithred ac i sicrhau bod profiad y myfyrwyr yn cael ei roi’n gyntaf. Rydym yn gobeithio bod yr UCU a Chymdeithas Cyflogwyr Prifysgolion a Cholegau yn gallu gweithio gyda’i gilydd i sicrhau ateb sy’n dderbyniol i bawb, ac yn y pen draw osgoi gweithred streic.

Rydym yn parchu bod rhai myfyrwyr ôl-raddedig ymchwil sy’n dysgu hefyd yn dymuno cymryd rhan yn y streic gan y gallent fod yn poeni am ddyfodol y cynllun pensiwn. Rydym yn argymell iddynt gysylltu â’r UCU a’u hysgol am gyngor pellach.

Os oes gennych unrhyw bryderon neu gwestiynau am y streic sydd wedi'i drefnu, cysylltwch â Swyddfa eich Ysgol i gael rhagor o wybodaeth. Os oes angen unrhyw gymorth neu gyngor annibynnol arnoch yn ystod y cyfnod hwn, cysylltwch â’n gwasanaeth Cyngor i Fyfyrwyr ar cardiffstudents.com/advice.

Darllenwch y llythyr agored i Is Ganghellor Prifysgol Caerdydd gan Hollie Cooke, Llywydd Undeb y Myfyrwyr.

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.