Notice of AGM 2021 | Hysbysiad o CCB 2021

Tuesday 27th & Thursday 29th April 2021 | Dydd Mawrth 27ain a Dydd Iau 29ain 2021

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

Submit a Question to Trustees

The Students’ Union hereby gives notice that the Student Members’ Annual General Meeting (AGM) will take place across two events at 17:30 on Tuesday 27th April and 17:30 on Thursday 29th April 2021.

Due to the ongoing restrictions the Union’s Board of Trustees have approved the splitting of AGM business across two events. The first event on Tuesday 27th April will coincide with a standard Union Senate meeting whilst the second event will take place independently on Thursday 29th April. The business taking place at each event will be separate and will fulfil the required business to be transacted at a standard AGM, there will be no quoracy requirements for either event.

The business to be transacted at the event on Tuesday 27th April includes:

 • Ratification of minutes of the previous meeting
 • Motions submitted by members, as well as lapsing policies from previous years.

As this event coincides with a usual Senate meeting it will take place over zoom and we require any student wishing to attend to sign-up here. We will send all attendees the relevant documents, motions and links prior to the meeting. To verify membership status students will be required to access the zoom meeting using their institutional email address.

Agenda

Motion Amendments

The business to be transacted at the event on Thursday 29th April includes:

 • Receiving the report of the Trustees on the Union’s activities since the previous meeting
 • Receiving the accounts of the Union for the previous financial year
 • Open questions to the Trustees by the Student Members

As this event requires no voting and the Board of Trustees are keen to engage as many students as possible this event will take place through Facebook Live. Students are encouraged to pre-submit questions for trustees here, however students will also be able to submit questions through the live comment section.

The Union’s Board of Trustee opted for the usual AGM business of approving the list of affiliations of the Union to take place through an all student referendum which coincided with the Spring Elections. The result of the referendum was as follows:

Confirmation of Affiliations held by the Union

Total valid votes cast: 5661

Agree: 5541

Disagree: 120

The motion was therefore deemed to be carried and Cardiff University Students’ Unions will remain affiliated to the National Union of Students (NUS), British University & College Sports (BUCS) and a list of other smaller organisations relevant to our student groups and their activity.

All students are invited to submit motions to the first AGM event. The deadline to submit a motion to AGM is 12:00 (midday) on Tuesday 6th April. Motions should be emailed to AGM@Cardiff.ac.uk as a word attachment using one of the following forms: Proposing a Motion to AGM | Gwneud Cynnig i CCB

To submit an amendment to a motion, you must complete this form English | Cymraeg and submit to AGM@Cardiff.ac.uk. Students will only be able to submit amendments once the full agenda and submitted motions have been published. The deadline for amendments is 12:00 (midday) on Friday 23rd April. Amendments must be relevant and not frustrate the intention of the original motion.

Policies automatically expire after 3 years. Below are AGM passed policies which are due to expire / have expired since the previous AGM include:

 • Muslim students to be better facilitated by the SU
 • Change to VP Societies and VP Welfare
 • Students consulted at every level: A seat on UEB
 • Real financial support for postgraduate students in need
 • Challenge don’t censor
 • Creation of a Mental Health Part Time Campaign Officer
 • To provide support for a student-led menstrual products
 • Compulsory Mental Health Training
 • Being a zero tolerance Union

If you would like these policies to remain policy of the Union and where they have not be fully enacted, they will need to be re-submitted in the same fashion as new motions (outlined above).

The full agenda and submitted motions will be available online no later than Tuesday 20th April.


Hysbysiad o CCB 2021

Mae Undeb y Myfyrwyr yn hysbysu y bydd Cyfarfod Cyffredinol Myfyrwyr (CCB) yn cael ei gynnal ar ffurf dau ddigwyddiad am 17:30 ar Ddydd Mawrth 27ain Ebrill a 17:30 ar ddydd Iau 29ain Ebrill 2021.

O ganlyniad i’r cyfyngiadau parhaus mae Bwrdd Ymddiriedolwyr yr Undeb wedi cymeradwyo haneru agenda y CCB i ddau ddigwyddiad. Bydd y digwyddiad cyntaf ar ddydd Mawrth 27ain Ebrill yn cyd-fynd a chyfarfod Senedd arferol yr Undeb a bydd yr ail ddigwyddiad yn cael ei gynnal yn annibynnol ar ddydd Iau 29ain Ebrill. Bydd y materion a drafodir yn y ddau ddigwyddiad yn cael eu trin ar wahân. Byddant yn cyflawni'r gorchwyl sy'n ofynnol mewn CCB arferol, ni fydd unrhyw ofynion niferoedd ar gyfer y naill ddigwyddiad na'r llall.

Mae'r gorchwyl sydd i'w drafod yn y digwyddiad ddydd Iau 27ain Ebrill yn cynnwys:

 • Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol
 • Cynigon a gyflwynwyd gan aelodau yn ogystal â pholisïau sy’n darfod o flynyddoedd blaenorol

Mae’r digwyddiad hwn yn cyd-fynd a chyfarfod Senedd arferol ac fe’i gynhelir dros Zoom a gofynnir i unrhyw fyfyriwr sy’n dymuno ymgyrchu i gofrestru yma. Byddwn yn anfon y dogfennau perthnasol, cynigion a dolenni cyn y cyfarfod i’r bobl a fydd yn bresennol. I wirio statws aelodaeth bydd gofyn i fyfyrwyr gyrchu'r cyfarfod Zoom gan ddefnyddio eu cyfeiriad e-bost sefydliadol.

Agenda

Diwygiadau Cynigion

Mae'r materion sydd i'w trafod yn y digwyddiad ddydd Iau 29ain Ebrill yn cynnwys:

 • Derbyn adroddiad yr Ymddiriedolwyr ar weithgareddau'r Undeb ers y cyfarfod blaenorol
 • Derbyn cyfrifon yr Undeb ar gyfer y flwyddyn ariannol flaenorol
 • Cwestiynau agored i'r Ymddiriedolwyr gan yr Aelodau Myfyrwyr

Gan na fydd gofyn am bleidleisio yn y digwyddiad hwn ac mae Bwrdd yr Ymddiriedolwyr yn awyddus i ymgysylltu â chymaint o fyfyrwyr â phosibl bydd y digwyddiad hwn yn cael ei gynna drwy Facebook Live. Anogir myfyrwyr i gyflwyno cwestiynau o flaenllaw i’r ymddiriedolwyr o flaenllaw yma, fodd bynnag gall myfyrwyr gyflwyno cwestiynau drwy’r adran sylwadau byw.

Dewisodd Bwrdd Ymddiriedolwyr yr Undeb y byddai mater arferol y CCB o gymeradwyo y rhestr o ymlyniadau yr Undeb i gael ei gynnal drwy refferendwm myfyrwyr a oedd yn cyd-fynd ag Etholiadau’r Gwanwyn. Roedd canlyniad y refferendwm fel a ganlyn:

Cadarnhau Ymlyniadau yr Undeb

Cyfanswm nifer y pleidleisiau dilys: 5661

Cytuno: 5541

Anghytuno: 120

Felly barnwyd bod y cynnig yn cael ei barhau a bydd Undebau Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn parhau i fod yn gysylltiedig ag Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr (UCM), Chwaraeon Prifysgol a Choleg Prydain (BUCS) a rhestr o sefydliadau llai eraill sy'n berthnasol i'n grwpiau myfyrwyr a'u gweithgaredd.

 

Gwahoddir bob myfyriwr i gyflwyno cynigion i’r digwyddiad CCB cyntaf. Dyddiad cau cyflwyno cynnig i’r CCB yw 12:00 (canol dydd) ar Ddydd Mawrth 6ed Ebrill. Dylid e-bostio cynigion at AGM@Caerdydd.ac.uk fel atodiad dogfen word gan ddefnyddio un o'r ffurflenni canlynol: Gwneud Cynnig i CCB | Proposing a Motion to AGM 

I gyflwyno diwygiad i gynnig, mae’n rhaid cwblhau’r ffurflen hon Cymraeg | Saesneg a’i chyflwyno i AGM@caerdydd.ac.uk. Ni fydd modd cyflwyno gwelliannau hyd nes bydd yr agenda lawn a'r cynigion a gyflwynir gael eu cyhoeddi. Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno diwygiad yw 12:00(canol dydd) ar ddydd Gwener 23ain Ebrill. Rhaid i’r newidiadau fod yn berthnasol a pheidio llesteirio bwriad y cynnig gwreiddiol.

Mae polisïau yn darfod yn awtomatig wedi 3 blynedd. Isod ceir polisïau a basiwyd gan CCB sydd ar fin darfod/wedi darfod ers y CCB diwethaf:

 • Myfyrwyr Mwslimaidd i gael eu cynrychioli’n well gan yr Undeb
 • Newid i IL Cymdeithasau a IL Lles
 • Ymgynghori â myfyrwyr ar bob haen: Sedd ar BGP
 • Cymorth ariannol gwirioneddol i fyfyrwyr ôl-raddedig mewn angen
 • Herio nid Sensro
 • Creu Swyddog Ymgyrch Iechyd Meddwl Rhan Amser
 • Darparu cefnogaeth ar gyfer cynnyrch mislif dan arweiniad myfyrwyr
 • Hyfforddiant Iechyd Meddwl Gorfodol
 • Bod yn Undeb dim goddefgarwch

Os hoffech i'r polisïau hyn barhau i fod yn bolisi'r Undeb a lle nad ydynt wedi'u deddfu'n llawn, bydd angen eu hailgyflwyno yn yr un modd â chynigion newydd (a amlinellir uchod).

Bydd yr agenda lawn a'r cynigion a gyflwynwyd ar gael ar-lein erbyn dydd Mawrth 20fed Ebrill fan bellaf.

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 

Search