Enriching Student Life Awards 2019 | Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr 2019

The winners have been announced!|Mae'r enillwyr wedi cael eu cyhoeddi!

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

Congratulations to all Enriching Student Life Awards (ESLA) nominees and a huge well done to this year's winners! We had a record number of nominations this year, recognising the amazing contribution that staff and students make to the Cardiff University experience. The awards ceremony took place on Thusday 9th May to announce this years winners. 

"The Enriching Student life Awards are not only a celebration of the shortlisted staff and students but of everyone that was nominated! In its 10th year, this year's ESLAs was the biggest yet! With more nominations than ever before, some very special awards for lifelong supporters of the Union and a theme of partnership and collaboration running throughout. 

It was a wonderful evening and we would like to thank every person that helped make it a success. Congratulations to all of the winners on the evening!"

Jackie Jen and Jake

Vice President Education, Vice President Heath Park and Vice President Postgraduate


Winners 2019

Personal Tutor of the Year
Dr. Robin Burrow (CARBS)

Hyrwyddwr Addysg Gymraeg (Welsh Education Champion)
Dr. Sion Jones (SOCSI)

Student Rep Coordinator of the Year
Sarah Millward (ENCAP)

Student Academic Rep of the Year (Biomedical and Life Sciences)
Chloe Ryce (PSYCH)

Student Academic Rep of the Year (Arts, Humanities and Social Sciences)
Katya Minster (ENCAP)

Student Academic Rep of the Year (Physical Science and Engineering)
Rhiannon Lunney (PHYSX)

Student Academic Rep of the Year (Overall)

Rhiannon Lunney (PHYSX)

Most Innovative Member of Staff
Dr. Craig Gurney (GEOPL)

Graduate Tutor or Demonstrator Award
Nikoleta Glynatsi (MATHS)

Outstanding Doctoral Supervisor
Dr. Emiliano Trere (JOMEC)

Most Uplifting Staff Member
Susan Hayes (SOCSI)

Leader in Equality, Diversity, and Inclusion
Josh Lewis (SHARE)

Vice Chancellor’s Award for Commitment to Student Experience
Dr. Sam Hibbitts (MEDIC)

Enriching Student Life Award

Susan Hayes (SOCSI)

Lifetime Achievement Award

Jayne Sadgrove


Llongyfarchiadau i bawb a gafodd eu henwebu ar gyfer Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr (GCBM) a llongyfarchiadau mawr i enillwyr eleni! Eleni torrwyd record nifer yr enwebiadau â dderbyniwyd, yn cydnabod holl waith caled mae staff a myfyrwyr wedi ei wneud i brofiad Prifysgol Caerdydd. Cynhaliwyd y seremoni ar Ddydd Iau 9fed Mai i gyhoeddi enillwyr eleni.

“Nid yw’r Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr yn unig yn ddathliad o staff ar y rhestr fer a myfyrwyr on o bawb a gafodd eu henwebu! Eleni yw’r 10fed blwyddyn, eleni oedd y GCBM fwyaf eto! Gyda mwy o enwebiadau nag erioed, gwobrau arbennig i gefnogwyr gydol oes yr Undeb ac ymdeimlad o bartneriaeth a chydweithredu drwyddo draw.

Roedd yn noson hyfryd ac fe hoffwn ddiolch i bawb a helpodd sicrhau ei fod yn lwyddiant. Llongyfarchiadau i’r holl enillwyr ar y noson!”

Jackie Jen a Jake

Is-Lywydd Addysg, Is-Lywydd Y Mynydd Bychan ac Is-Lywydd Ôl-raddedig


Enillwyr 2019

Tiwtor Personol y Flwyddyn
Dr. Robin Burrow (CARBS)

Hyrwyddwr Addysg Gymraeg
Dr. Sion Jones (SOCSI)

Cydlynydd Cynrychiolydd Myfyrwyr y Flwyddyn
Sarah Millward (ENCAP)

Cynrychiolydd Academaidd Myfyrwyr y Flwyddyn (Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd)
Chloe Ryce (PSYCH)

Cynrychiolydd Academaidd Myfyrwyr y Flwyddyn (Celfyddydau, Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol)
Katya Minster (ENCAP)

Cynrychiolydd Academaidd Myfyrwyr y Flwyddyn (Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg)
Rhiannon Lunney (PHYSX)

Cynrychiolydd Academaidd Myfyrwyr y Flwyddyn (Cyffredinol)

Rhiannon Lunney (PHYSX)

Aelod o Staff Mwyaf Arloesol
Dr. Craig Gurney (GEOPL)

Gwobr Tiwtor neu Arddangoswr Graddedig
Nikoleta Glynatsi (MATHS)

Goruchwyliwr Doethurol Eithriadol
Dr. Emiliano Trere (JOMEC)

Yr Aelod o Staff Mwyaf Ysbrydoledig
Susan Hayes (SOCSI)

Arweinydd Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant
Josh Lewis (SHARE)

Gwobr yr Is-Ganghellor am Ymrwymiad i Brofiad Myfyrwyr
Dr. Sam Hibbitts (MEDIC)

Gwobr Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr

Susan Hayes (SOCSI)

Gwobr Cyflawniad Oes

Jayne Sadgrove

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 
Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777