Left it to the last minute? You can still smash your exams. | Wedi’i gadael hi i’r funud olaf?

With the Exam season suddenly upon us, here are some revision tips to help you through.

normalwelsh
No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

With the exam season suddenly upon us, here are some revision tips to help you through.

One of the biggest revision tips with revision is obviously starting early, weeks, if not months in advance. In practice though, we know it doesn’t always work out like that… However, that doesn’t mean all is lost. Here are some top tips this January, in the last few weeks of exam and coursework prep for the end of the first term.

 

1. Double check the exam format, or coursework specifications.

We know, this one sounds obvious. But it’s so easy to misremember, and there’s no point wasting time working on subjects that won’t appear on the marking criteria. Similarly, make sure you’re writing the coursework in response to the question that’s being asked, not going off on a tangent.

Checking the specifications can also help you to identify where to start in your revision process, or spark new ideas for your essay.

 

2. Try new things

Often finding what works best for you is probably going to take a bit of trial and error, and also depends on the task at hand. Whether it’s flashcards, mind maps, or a really thorough essay plan, finding out what you find most useful and engaging is key. Carrying on with something you hate, is ultimatly just going to end up in procrastination.

Not sure what works best for you yet? Then you probably haven’t tried it yet. Have a look at some of our revision technique ideas here.

 

3. Stop procrastinating

Procrastination and panic can often come hand in hand. It might seem daunting to get started, and the longer you leave it the worse that feeling can get.

Pick a small section of your essay or revision subject to start with to focus on, and get going. Achieving a small section of your project can be gratifying enough to spur on the rest!

To help stop procrastinating, remove as many distractions as you can, whether that’s putting your phone on ‘Do not disturb’ or leaving it at home when you go to the library. Avoiding distractions means you can get through the revision effectively by allowing you to focus more clearly on your study notes.

 

4. Learn one, do one, teach one.

Need to remember something a little more complex? Learn it, do it, teach it.

Teaching somebody else is a great way to check you understand it yourself. Find a willing participant, whether that’s your housemate or over face-time with your mum, and explain whatever you’re trying to learn in the most detail you can. Know somebody who likes to ask annoying questions? Even better yet. 

 

5. Take breaks.

 

It’s tempting to give in to the exam stress, or pressure of a looming coursework deadline. However, that isn’t always going to give you the best results.

Give yourself time to digest all the information by giving yourself frequent breaks, as well as making sure you’re sleeping, eating and exercising well. Having breaks can also motivate yourself to keep going with revision if you know you’ve got a treat to look forward to!

 

Looking for health and wellbeing advice? We have you covered.

If you're looking to level up your academic skills for next term, book onto a free academic study skills session with the University. We also run a Skills Development Service which runs sessions on everything from time management to preparing a presentation which can be booked on our website.

You can find further advice from our Student Advice team or from the University.


A hithau’n sydyn yn dymor yr arholiadau, dyma ychydig o awgrymiadau adolygu defnyddiol i dy helpu di drwodd.

Un o’r awgrymiadau adolygu mwyaf yn amlwg yw dechrau’n gynnar, wythnosau, os nad misoedd ymlaen llaw. Ond mewn ymarfer, ry’n ni’n gwybod nad yw hi wastad yn gweithio fel hynny... Fodd bynnag, dyw hynny ddim yn golygu fod popeth wedi’i golli. Dyma rhai awgrymiadau defnyddiol y mis Ionawr hwn, yn yr ychydig wythnosau olaf o baratoi gwaith cwrs ac ar gyfer arholiadau diwedd y tymor cyntaf.

 

1. Gwirio fformat yr arholiad, neu fanylion y gwaith cwrs.

R’yn ni’n gwybod, mae’r un yma’n swnio’n amlwg. Ond mae mor hawdd i gam-anghofio, a does dim pwynt gwastraffu amser ar bynciau na fydd yn ymddangos ar y meini prawf marcio. Yn debyg, sicrha dy fod yn ysgrifennu gwaith cwrs mewn ymateb i’r cwestiwn sy’n cael ei ofyn, yn hytrach na mynd ar drywydd hollol wahanol.

Gall wirio’r manylebau hefyd dy helpu i adnabod lle i ddechrau yn dy broses adolygu, neu ysbrydoli syniadau newydd ar gyfer dy draethawd.

 

2. Rhoi cynnig ar bethau newydd

Yn aml, bydd dod o hyd i beth sy’n gweithio orau i ti siwr o fod yn cymryd ychydig o brofi a methu, a hefyd yn dibynnu ar y dasg wrth law. Boed yn gardiau fflach, mapiau meddwl, neu’n gynllun traethawd manwl iawn, mae darganfod beth rwyt ti’n gweld y mwyaf defnyddiol ac o ddiddordeb i ti yn allweddol. Mae cario ‘mlaen gyda rhywbeth rwyt ti’n ei gasáu, yn mynd i ddiweddu mewn llusgo traed.

Ddim yn siwr beth sy’n gweithio orau i ti eto? Yna, dwyt ti siwr o fod heb ei drio eto. Cymera olwg ar ychydig o’n syniadau technegau adolygu yma.

 

3. Rhoi’r gorau i lusgo traed

Gall lusgo traed a phanig yn aml yn gallu dod llaw yn llaw. Gall ddechrau ymddangos yn frawychus, ac y mwyaf o amser rwyt ti’n ei adael, y gwaethaf y gall y teimlad fod.

Dewisa rhan fach o dy draethawd neu bwnc adolygu i ddechrau ffocysu arni, a cher amdani. Gall gyflawni rhan fach o dy brosiect roi digon o foddhad i ysgogi’r gweddill!

I helpu rhoi’r gorau i lusgo traed, mae’n bwysig cael gwared â chymaint bethau sy'n tynnu dy sylw â phosibl. Boed hynny’n golygu rhoi dy ffôn ar ‘Do not Disturb’ neu ei adael gartref pan rwyt ti’n mynd i’r llyfrgell. Mae osgoi pethau sy’n tynnu dy sylw yn golygu gallet gwblhau’r adolygu’n effeithiol, gan dy alluogi i ffocysu’n gliriach ar dy nodiadau adolygu.

 

4. Dysgu un, gwneud un, addysgu un

Angen cofio rhywbeth ychydig yn fwy cymhleth? Dysgu un, gwneud un, addysgu un.

Mae addysgu rhywun arall yn ffordd wych i wirio dy fod yn ei ddeall dy hun. Dere o hyd i gyfranogwr bodlon, boed hynny dy gydletywr neu dros Facetime gyda dy deulu, ac esbonia beth bynnag rwyt ti’n ceisio eu dysgu gyda chymaint o fanylion ag y gallet. Nabod rhywun sy’n hoffi gofyn cwestiynau sy’n gallu mynd ar nerfau pobl? Hyd yn oed yn well. 

 

5. Cymryd seibiannau

 

Mae’n demtasiwn i roi mewn i straen arholiadau, neu bwysau dyddiad cau sydd ar y gorwel. Fodd bynnag, ni fydd hyn wastad yn rhoi’r canlyniadau gorau i ti.

Rho amser i dy hun i amsugno’r wybodaeth i gyd gan roi seibiannau rheolaidd i dy hun, yn ogystal â sicrhau dy fod yn cysgu’n dda, bwyta’n ac yn cael ymarfer corff. Gall gael seibiannau hefyd dy gymell i barhau gyda’r adolygu os wyt ti’n gwybod fod gen ti beth braf i’w hedrych ymlaen ati!

 

Chwilio am gyngor iechyd a lles? Ry' ni un cam ar y blaen.

IOs wyt ti’n bwriadu gwella dy sgiliau academaidd ar gyfer y tymor nesaf, gallet gadw lle ar gyfer sesiwn sgiliau astudio academaidd am ddimgyda’r Brifysgol. R’yn ni hefyd yn cynnal Gwasanaeth Datblygu Sgiliau sy’n darparu sesiynau ar bopeth, o reoli amser i baratoi cyflwyniad. Gallet gadw lle ar gyfer y sesiynau hyn ar ein gwefan.

Gallet ddod o hyd i gyngor pellach gan ein tîm Cyngor i Fyfyrwyr neu gan y Brifysgol.

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.