How we help your professional development | Sut y gallwn ni helpu gyda'ch datblygiad proffesiynol

Professional development is an important aspect of continuing your career growth and striving to reach your goals whilst studying here at Cardiff. Our very own Skills Development Service (SDS) is there for you to explore what courses you can be taking alongside your studies to allow you to reach your full potential.

normalwelsh
No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

Professional development is an important aspect of continuing your career growth and striving to reach your goals whilst studying here at Cardiff. Our very own Skills Development Service (SDS) is there for you to explore what courses you can be taking alongside your studies to allow you to reach your full potential.

What is professional development?

Professional development is gaining new skills through continuing education and career training after entering the workforce. This includes advancing skills, traits and competencies that contribute to your success in the workplace, potentially opening doors to a brighter and wider career path, leading to new opportunities and career advancement.

What do we offer?

Cardiff SU’s Skills Development Service (SDS) is a professional gateway which provides you with the opportunity to enhance your skills through professional training and development courses. The team is currently made up of two full-time staff and several Student-Peer Trainers who are there to help you build confidence in your abilities, develop your skills sets and allow you to feel empowered to tackle new challenges.

What can this do for you?

Boost your confidence and credibility - Adding additional skills or certifications from SDS is just one way to boost your confidence in your skills and show your credibility to potential employers.

Developing your skillsTaking the steps to grow and develop your skills through short courses or professional courses has several benefits that will make your CV and degree more attractive to potential employers. Developing your skills can help you become an expert in your field as well as appear more desirable for potential job opportunities.

Building your network – Professional development can provide many opportunities for networking with like-minded professionals. SDS courses are spaces in which you can meet other students who share the same passion for learning as you, gradually allowing you to make new connections.


Sut y gallwn ni helpu gyda'ch datblygiad proffesiynol

Mae datblygiad proffesiynol yn elfen bwysig o barhau â'ch twf gyrfa ac ymdrechu i gyrraedd eich nodau wrth astudio yma yng Nghaerdydd. Mae ein Gwasanaeth Datblygu Sgiliau (SDS) yno i chi archwilio pa gyrsiau y gallwch chi fod yn eu dilyn ochr yn ochr â'ch astudiaethau i'ch galluogi i gyrraedd eich potensial llawn.

Beth yw datblygiad proffesiynol?

Datblygiad proffesiynol yw ennill sgiliau newydd drwy addysg barhaus a hyfforddiant gyrfa ar ôl ymuno â'r gweithlu. Mae hyn yn cynnwys datblygu sgiliau, nodweddion a chymwyseddau sy'n cyfrannu at eich llwyddiant yn y gweithle, gan agor drysau o bosibl i lwybr gyrfa mwy disglair ac ehangach, gan arwain at gyfleoedd newydd a datblygiad gyrfa.

Beth ydym yn ei gynnig?

Mae Gwasanaeth Datblygu sgiliau UM Caerdydd (SDS) yn wasanaeth datblygu sgiliau proffesiynol sy'n rhoi'r cyfle i chi wella'ch sgiliau trwy gyrsiau hyfforddi a datblygiad proffesiynol. Ar hyn o bryd mae'r tîm yn cynnwys dau aelod o staff llawn amser a sawl Hyfforddwr sy’n Fyfyriwr sydd yno i'ch helpu i fagu hyder yn eich galluoedd, datblygu eich setiau sgiliau a'ch galluogi i deimlo eich bod wedi'ch grymuso i fynd i'r afael â heriau newydd.

Beth all hyn ei wneud i chi?

Rhoi hwb i'ch hyder a'ch hygrededd - Mae ychwanegu sgiliau neu ardystiadau ychwanegol gan SDS yn un ffordd yn unig o roi hwb i'ch hyder yn eich sgiliau a dangos eich hygrededd i ddarpar gyflogwyr.

Datblygu eich sgiliau Mae cymryd y camau i dyfu a datblygu eich sgiliau trwy gyrsiau byr neu gyrsiau proffesiynol yn cynnig nifer o fanteision a fydd yn gwneud eich CV a'ch gradd yn fwy deniadol i ddarpar gyflogwyr. Gall datblygu eich sgiliau eich helpu i ddod yn arbenigwr yn eich maes yn ogystal ag ymddangos yn fwy dymunol ar gyfer cyfleoedd gwaith posibl.

Adeiladu eich rhwydwaith — Gall datblygiad proffesiynol ddarparu llawer o gyfleoedd i rwydweithio gyda gweithwyr proffesiynol o'r un anian. Mae cyrsiau SDS yn fannau lle gallwch gwrdd â myfyrwyr eraill sy'n rhannu'r un angerdd am ddysgu â chi, gan ganiatáu i chi wneud cysylltiadau newydd yn raddol.

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.