Cost of living update: November | Diweddariad costau byw: Tachwedd

Cymraegnormal
No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

The Autumn Semester is now well and truly underway and I hope it is going well for you and that you feel as though you are in the swing of university life. It’s been a few weeks, so I thought it was time to give you an update on what your Students’ Union is doing to support you through the Cost of Living Crisis. We know this is impacting a lot of you now, especially as we are moving into the colder, darker months and electricity is becoming a larger burden.

We are continuing the measures I mentioned in the previous email and have some additional measures too! We really appreciate all the feedback you have shared with us so far, but please keep talking to us as your opinions provide us with the evidence we need to lobby the university.

Cost of living support web pages

costoflivingcrisis@cardiff.ac.uk


We are introducing:

Student kitchen

We're adding free tea and coffee supplies to the Student Kitchen in the 3rd floor Lounge so you can make a free warm drink while you study.

Feed your flat: the essentials

Feed your flat is back and this time we’re bringing you the essentials you need to cook some basic, tasty meals at home. Find out more

The Big Unwind

The Big Unwind will be back over the next month with some Christmas-themed crafts and a Walk to Talk at Winter Wonderland.

Free events

We've compiled a list of all our free events so you still have fun without any cash. Click here to see upcoming events.


We are continuing:

£2 lunch at the SU

We've already dished up 1,000 £2 lunches since we launched last month!

(Monday-Friday, 1pm-3pm. Vegan options included. Menu changes daily.)

Period dignity

(We provide free period products at the SU to help tackle period poverty. Find out more

We are lobbying the Uni for:

Cheaper laundry costs on campus

I really appreciate you reading this far and if you need anything please don’t hesitate to contact myself or one of the other officers. We are here to represent and support you however we can. Good luck with the second half of this semester - you’ve got this!

Gina

Your SU President


Help and advice

If you are impacted by the Cost of Living Crisis and you would like to speak to someone, we have a Student Advice Service based on the third floor of the Students’ Union.

We know that worrying about money can be high on students' agendas. Our Student Advice team can help you safeguard your academic interests if you are managing difficult personal circumstances, and can offer advice relating to housing or your wellbeing.

Our advisers are contactable via email (advice@cardiff.ac.uk), telephone (029 2078 1410) or via our webpages.


Mae Semester yr hydref wedi hen ddechrau ac rwy’n gobeithio bod popeth yn iawn a’ch bod wedi addasu’n llwyddiannus i fywyd prifysgol. Mae ychydig wythnosau wedi pasio, felly credaf ei bod yn amser i roi’r wybodaeth ddiweddaraf ichi am yr hyn y mae eich Undeb Myfyrwyr yn ei wneud i’ch cefnogi drwy’r Argyfwng Costau Byw. Rydyn ni'n gwybod bod hyn yn effeithio ar lawer ohonoch chi nawr, yn enwedig gan ein bod ni'n symud i'r misoedd oerach, tywyllach a bod trydan yn dod yn fwy o faich.

Rydym yn parhau â'r mesurau y soniais amdanynt yn yr e-bost blaenorol ac mae gennym rai mesurau ychwanegol hefyd! Rydym yn gwerthfawrogi’n fawr yr holl adborth rydych wedi’i rannu â ni hyd yn hyn, ond cofiwch barhau i siarad â ni gan fod eich barn yn darparu tystiolaeth angenrheidiol er mwyn lobïo’r brifysgol.

Tudalennau gwe cymorth costau byw

costoflivingcrisis@cardiff.ac.uk


Rydym yn cyflwyno:

Cegin y myfyrwyr

Rydyn ni'n ychwanegu cyflenwadau te a choffi am ddim i Gegin y Myfyrwyr yn Lolfa'r 3ydd llawr er mwyn i chi fwynhau diod gynnes wrth i chi astudio.

Bwydo eich fflat: yr hanfodion

FMae Bwydo eich fflat yn ôl a’r tro hwn dyma’r hanfodion sydd eu hangen arnoch chi i goginio rhai prydau sylfaenol a blasus yn eich cartref.? Rhagor o wybodaeth.

Y Seibiant Mawr

Bydd ySeibiant Mawr n ôl dros y mis nesaf gyda rhai crefftau Nadoligaidd a Thaith Symud a Sgwrs yng Ngwyl y Gaeaf.

Digwyddiadau am ddim

Rydym wedi llunio rhestr o'n holl ddigwyddiadau rhad ac am ddim er mwyn i chi barhau i gael hwyl heb orfod gwario arian. Clicia yma i weld digwyddiadau sydd i ddod.


Rydym yn parhau â:

Chinio am £2 yn yr UM

Rydyn ni eisoes wedi rhoi 1,000 cinio £2 ar blât ers i ni lansio fis diwethaf!

(Llun-Gwener, 1yp-3yp. Opsiynau feganaidd ar gael. Bwydlen newydd bob dydd.)

Urddas mislif

Rydym yn darparu cynhyrchion mislif am ddim yn yr UM i helpu mynd i’r afael â thlodi mislif. Cewch ragor o wybodaeth yma.

Rydym yn lobïo’r Brifysgol am:

Gostau golchi dillad rhatach ar y campws

Diolch yn fawr am ddarllen yr e-bost hwn, os oes angen unrhyw beth arnoch mae croeso i chi gysylltu â mi neu ag un o'r swyddogion eraill. Rydym yma i'ch cynrychioli a'ch cefnogi sut bynnag y gallwn. Pob lwc gydag ail hanner y semester - byddwch chi’n wych!

Gina

Eich Llywydd UM


Cymorth a Chyngor

Os ydych chi wedi'ch heffeithio gan yr Argyfwng Costau Byw a hoffwch siarad â rhywun, mae gennym wasanaeth Cyngor i Fyfyrwyr sydd wedi'i leoli ar drydydd llawr yr UM.

Rydym yn gwybod y gall bryderu am arian fod yn uchel ar agendau myfyrwyr. Gall ein tîm Cyngor i Fyfyrwyr eich helpu i ddiogelu'ch buddiannau academaidd os ydych yn delio ag amgylchiadau personol anodd, a gallent gynnig cyngor ynghylch tai neu'ch lles.

Gallwch gysylltu â'r cynghorwyr drwy e-bost(advice@cardiff.ac.uk), ffôn (029 2078 1410) neu drwy ein wefan.

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.