Becoming a Sustainable Student | Dyfod yn Fyfyriwr Cynaliadwy

We’ve tried and tested the following simple tips for becoming a more sustainable student.

welsh
No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

Wanting to live a more sustainable lifestyle? Struggling to see how this could be possible as a student?

We’ve tried and tested the following simple tips for becoming a more sustainable student.

Charging your devices

Wondering when the best time is to charge up? Surprisingly the best time to charge is overnight. Why? It’s all because of the overall demand for electricity, which is lower at these times, running off baseload plants which generally use cleaner, more efficient power generators then the peak plants used when demand is at its highest.

Head to Grist for the full low down.

Changing how you commute

It’s not a new concept to go green by reducing reliance on vehicles and getting active but it can be difficult to stay motivated and keep up this sustainable swap. Luckily Cardiff University have teamed up with the ‘Better Points’ app - designed to help users behave in ways that are good for our health and that of the planet! This mobile tracking system is simple and fun to use. Sign up to the Uni’s ‘Changing Steps’ challenge and get bonus points on sustainable commutes to campus which you can then exchange  for vouchers at your favourite shops and restaurants.

Drying Naturally

Did you know that modern hairdryers use up to 1875 watts of energy – that’s the same as a refrigerator! Switching to partially or fully drying your hair  au natural is a big win for the planet and for your locks too, as exposure to high temperatures can be damaging, causing frailty and frizz.

Tumble dryers are also known to rack up large parts of energy bills and be big contributors to household carbon footprints While their use may be difficult to avoid in the winter months, now Spring is around the corner, it’s a wise investment to get a clothesline or airer in the house. The Waterline suggest that by letting laundry dry naturally households could reduce emissions by 36kg of carbon per year, and with most supermarkets and household stores selling airers for less than £15 that’s definitely worth the swap.

Restrict your water usage

Who’s guilty of leaving the tap running while brushing their teeth or cleansing their face? Or perhaps turning the shower on early to warm up? Well, wasting water may be a bigger problem than you think, not only is it drawing unequally from global resources, but the processing to ensure its filtered and safe is energy-intensive and polluting. Only putting on the washing machine or dishwasher when you have a full load and reducing the length of time in the shower can help you to become more sustainable.

Paint your Home Green

Not in the literal sense but making a few small changes can really reduce your impact on the planet, even if you’re in halls or rented accommodation you can make the changes to live more sustainably. Changing light bulbs, whether in ceiling lights or desk lamps, for example to CFLs or LEDs could save three-quarters of the electricity use, while making use of the sun’s natural offerings by opening and closing blinds appropriately could help you to sustainably light and heat your home.

The Federal Management Program’s Home Energy Checklist has more simple tricks to turn your home green.

Eisiau byw bywyd mwy cynaliadwy? Cael trafferth gweld sut y gallai hyn fod yn bosibl fel myfyriwr?

Rydym wedi rhoi cynnig ar yr awgrymiadau syml canlynol ar gyfer dod yn fyfyriwr mwy cynaliadwy.

Gwefru eich dyfeisiau

Tybed pryd yw'r amser gorau i wefru? Efallai fe fydd hyn yn eich synnu ond yr amser gorau i wefru eich dyfeisiau yw dros nos. Pam? Mae hyn oherwydd y galw cyffredinol am drydan, sy'n is ar yr adegau hyn, sy'n rhedeg oddi ar weithfeydd llwyth sy'n gyffredinol yn defnyddio generaduron pwer glanach, mwy effeithlon na'r gweithfeydd a ddefnyddir pan fo'r galw ar ei uchaf.

Ewch i Grist ar gyfer mwy o wybodaeth.

Newid sut rydych chi'n cymudo

Nid yw'n gysyniad newydd i helpu'r amgylchedd drwy leihau defnydd o gerbydau a bod yn actif, ond gall fod yn anodd cadw'ch cymhelliant a pharhau â'r daith. Yn ffodus mae Prifysgol Caerdydd wedi ymuno â'r ap 'Pwyntiau Gwelliant' - wedi'i gynllunio i helpu defnyddwyr i ymddwyn mewn ffyrdd sy'n dda i'n hiechyd ni ac i'r blaned! Mae'r system tracio symudol hon yn syml ac yn hwyl i'w defnyddio. Cofrestrwch ar gyfer her 'Newidiadau Camau' y Brifysgol a chael pwyntiau bonws ar gymudo cynaliadwy i'r campws y gallwch wedyn eu cyfnewid am dalebau yn eich hoff siopau a bwytai.

Sychu'n Naturiol

Oeddech chi'n gwybod bod sychwyr gwallt modern yn defnyddio hyd at 1875 wat o ynni – mae hynny yr un peth ag oergell! Mae newid i sychu’ch gwallt yn naturiol yn fuddugoliaeth fawr i’r blaned ac i’ch gwallt hefyd, oherwydd gall dod i gysylltiad â thymheredd uchel fod yn niweidiol, gan achosi gwallt bregys a ffris.

Mae'n amlwg bod peiriannau sychu dillad yn achosi biliau ynni mawr ac yn cyfrannu'n fawr at olion traed carbon cartrefi, er y gall fod yn anodd osgoi eu defnyddio yn ystod misoedd y gaeaf, nawr bod y gwanwyn ar y gorwel, mae'n fuddsoddiad doeth i gael llinell ddillad neu aerwr yn y ty. Mae'r Llinell Ddwr yn awgrymu y gallai cartrefi leihau allyriadau 36kg o garbon y flwyddyn trwy osod golchdy yn naturiol, a chyda’r rhan fwyaf o archfarchnadoedd a siopau yn gwerthu peiriannau sychu naturiol am lai na £15 mae hynny’n bendant werth y cyfnewid.

Cyfyngu ar eich defnydd o ddwr

Pwy sy'n euog o adael y tap i redeg tra'n brwsio eu dannedd neu lanhau eu hwyneb? Neu efallai troi'r gawod ymlaen yn gynnar i gynhesu? Wel, gall gwastraffu dwr fod yn broblem fawr, nid yn unig ei fod yn tynnu o adnoddau byd-eang, ond mae'r prosesu i sicrhau ei fod wedi'i hidlo ac yn ddiogel yn ynni-ddwys ac yn llygru. Gall ddefnyddio peiriant golchi dillad neu beiriant golchi llestri dim ond pan fydd gennych lwyth llawn a lleihau hyd yr amser yn y gawod, eich helpu i ddod yn fwy cynaliadwy.

Troi eich Cartref yn Wyrdd

Nid yn yr ystyr llythrennol, ond gall gwneud ychydig o newidiadau bach wir leihau eich effaith ar y blaned, hyd yn oed os ydych mewn neuaddau neu lety ar rent gallwch wneud y newidiadau i fyw'n fwy cynaliadwy. Gallai newid bylbiau golau, boed mewn goleuadau nenfwd neu lampau desg, er enghraifft i CFLs neu LEDs, arbed tri chwarter o'r defnydd trydan, tra gallai ddefnyddio golau naturiol yr haul trwy agor a chau bleindiau'n briodol eich helpu i oleuo a gwresogi'ch cartref yn gynaliadwy.

Mae gan y Rhestr Wirio Ynni Cartref  gan y Rhaglen Rheoli Ffederal driciau syml i droi eich cartref yn wyrdd.

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 
Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777