Cymraeg

 

Nominations are now open! 

 

What are the elections?

 

The Students' Union is a democratic membership organisation. This means that every decision we make is made by you, our students at Cardiff University. The Students' Union is led by groups such as our Sabbatical Officers, Campaign Officers, Student Senate, Scrutiny Committee, and NUS delegates.

 

Our elections are your chance to make your voice heard while studying at Cardiff University. It offers you a chance to change things about your university life by putting yourself forward to lead your Students' Union or electing people who can best represent your views.

 

We have two sets of elections each year, one in Autumn and the other in Spring. Our Autumn Elections are held in October for Student Senate, Scrutiny Committee, any vacant Officer positions, NUS UK Delegates and NUS Wales Delegates. Our Spring Elections are held in February for full-time Sabbatical Officer, and Campaign Officer Positions for the following academic year.

 


 

Voting 

 

Transferable voting allows voters to list the candidates in order of preference. The successful candidate will need 50% of the total number of votes plus 1 in order to win. If any candidate does not receive enough votes to win, that candidate’s votes will be transferred to the other candidates according to voters’ next preferences.

 

If you don't believe any of the candidates standing for a position have the qualities you feel are valuable, or you don't agree with their manifesto, you can vote R.O.N. which stands for 're-open nominations. If R.O.N wins the vote, no one would be elected to this role and the nominations for the role would re-open, giving the opportunity to find the right person to lead your Union.

 


Results

Results of previous elections can be found here!

 

Elections Results

 


 

Beth yw'r Etholiadau?

 

Mae Undeb y Myfyrwyr yn sefydliad aelodaeth ddemocrataidd. Golyga hyn fod pob penderfyniad a wnawn yn cael ei wneud gennych chi, ein myfyrwyr ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae Undeb y Myfyrwyr yn cael ei arwain gan grwpiau megis ein  Swyddogion Sabothol, Swyddogion Ymgyrch, Senedd y Myfyrwyr, Pwyllgor Craffu, a Cynadleddwyr UCM.

 

Ein hetholiadau yw eich cyfle i leisio eich barn wrth astudio ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae'n cynnig cyfle i chi newid pethau am eich bywyd prifysgol drwy gynnig eich hun i arwain eich Undeb Myfyrwyr neu ethol pobl a all gynrychioli eich barn y gorau.

 

We have two sets of elections each year, one in Autumn and the other in Spring. Our Autumn Elections are held in October for Student Senate, Scrutiny Committee, any vacant Officer positions, NUS UK Delegates and NUS Wales Delegates. Our Spring Elections are held in February for full-time Sabbatical Officer, and Campaign Officer Positions for the following academic year.

 

 

 

Pleidleisio 

 

Mae pleidleisio trosglwyddadwy yn caniatáu i bleidleiswyr restru'r ymgeiswyr yn nhrefn eu dewisiadau. Bydd angen 50% o gyfanswm nifer y pleidleisiau ac 1 ychwanegol ar yr ymgeisydd llwyddiannus er mwyn ennill. Os na fydd unrhyw ymgeisydd yn derbyn digon o bleidleisiau i ennill, bydd pleidleisiau'r ymgeisydd hwnnw'n cael eu trosglwyddo i'r ymgeiswyr eraill yn ôl dewisiadau nesaf y pleidleiswyr.

 

Os nad ydych chi'n credu bod gan unrhyw un o'r ymgeiswyr sy'n sefyll am swydd y rhinweddau rydych chi'n teimlo sy'n werthfawr, neu os nad ydych chi'n cytuno â'u maniffesto, gallwch bleidleisio R.O.N. sy'n sefyll am 'ail-agor enwebiadau'. Os bydd R.O.N yn ennill y bleidlais, ni fyddai neb yn cael ei ethol i'r rôl hon a byddai'r enwebiadau ar gyfer y rôl yn ailagor, gan roi'r cyfle i ddod o hyd i'r person iawn i arwain eich Undeb.

 


Results

Gallwch ddod o hyd i ganlyniadau etholiadau blaenorol yma!

Canlyniadau'r Etholiadau

Nominate Now
Find out more

Key Dates

Nominations open Monday 4th September (10:00)

Nominations close Thursday 5th October (16:00)

Voting opens Monday 16th October (10:00)

Voting closes Thursday 19th October (16:00)