CUTV

Membership

  • CUTV Membership£5.00

Welcome to Cardiff Uni TV (CUTV), Cardiff University's Award-Winning Student Television Station.

Cardiff Uni TV (CUTV) is Cardiff University's official student TV station. If you're interested in any form of moving image production, we are the platform to join. It gives students a platform to create any video content that they wish - under the categories of News, Sport, Entertainment, Lifestyle and Welsh Language on any online platform, from YouTube to tiktok.

We're a part of the National Student Television Association (NASTA.) It also gives you the opportunity to learn or put into practice existing skills of presenting, producing, camera operating and video editing. Our content comprises of both pre-recorded VT and live broadcasts, each section headed by a Production Team Editorial Director. Experience isn't needed as training sessions also run on topics such as camera operation, editing, presenting and media law. We also run fortnightly socials!

Have an idea for a show that you want to create/ produce/ present? You can also pitch to the Production Team to get it on air! Membership also gives you access to our editing workstation in the CSM office, and shooting kits to assist in the creation of your ideas. Even if you are a seasoned filmmaker or completely new to the world of moving image, we have opportunities for you! Join our facebook members' group - Link to appear shortly  - our editorial directors will be building group chats from this, and wider crew callouts are also posted here.

£5 Annual Membership Includes:

- Access to CUTV Members' Group and Social Activities.

- Access to CSM office & editing workstation with Adobe CC and Blackmagic DaVinci Resolve editing suites. 

- Access to DSLR / DV camera shooting kits & livestreaming equipment.

Full T&C's can be found here: https://tinyurl.com/yxzbx8vk

Croeso i Cardiff Uni TV (CUTV), gorsaf deledu Prifysgol Caerdydd sydd wedi ennill nifer o wobrau.

Cardiff Uni TV (CUTV) yw’r orsaf deledu swyddogol Prifysgol Caerdydd gan fyfyrwyr. Os oes gennych unrhyw ddiddordeb mewn unrhyw fath o gynhyrchu delweddau symudol, dyma’r platfform i ymuno ag ef. Mae’n gosod platfform er mwyn i fyfyrwyr greu unrhyw gynnwys fideo yn ôl eu dymuniad - o dan gategorïau Newyddion, Chwaraeon, Adloniant, Ffordd o Fyw a’r Iaith Gymraeg ar unrhyw blatfform ar-lein, o facebook live i tiktok.

Rydym yn rhan o’r National Student Television Association (NASTA.) Mae’n rhoi’r cyfle i chi ddysgu neu ymarfer sgiliau parod o gyflwyno, cynhyrchu, gwaith camera a golygu fideos. Mae ein cynnwys yn cwmpasu VT sydd wedi’i recordio ymlaen llaw a darllediadau byw, gyda phob adran wedi’u harwain gan Gyfarwyddwr Golygu Tîm Cynhyrchu. Does dim angen profiad gan fod sesiynau hyfforddiant yn cael eu cynnal ar destunau megis gwaith camera, golygu, cyflwyno a chyfraith y cyfryngau. Rydym hefyd yn cynnal nosweithiau cymdeithasol pythefnosol!

A oes gennych syniad am sioe yr ydych am greu/gynhyrchu/gyflwyno? Mae croeso i chi gyflwyno syniad i’r Tîm Cynhyrchu er mwyn ei gael ar yr awyr! Bydd yr aelodaeth yn rhoi mynediad i chi i’r gorsafoedd golygu yn swyddfa CSM, ac offer DSLR/DV i helpu gyda’r broses o greu eich syniadau. Hyd yn oed os ydych yn wneuthurwr ffilm profiadol neu’n hollol newydd i fyd y delweddau symudol, mae gennym gyfleoedd i chi! Ymunwch ?’n grwp facebook i aelodau ar TBC - bydd ein cyfarwyddwyr golygu yn creu group chats o hyn, a bydd galwadau am griw ehangach yn cael eu postio ar hyn hefyd.

£5 am Aelodaeth Flynyddol yn cynnwys:

- Mynediad i Grwp Aelodau CUTV a Digwyddiadau Cymdeithasol.

- Mynediad i swyddfa CSM & gorsaf olygu gyda chyfleusterau golygu Adobe CC a Blackmagic DaVinci Resolve.

- Mynediad i offer camera DSLR/DV a chyfarpar darlledu byw.

- 1 Cortyn CUTV.

Full T&C's can be found here: https://tinyurl.com/yxzbx8vk