Deio Owen Welsh Language Officer

Deio Owen
Welsh Language Officer
Helo, Deio dwi a fi yw Swyddog y Gymraeg eleni. Dwi’n hynod gyffrous i ymgymryd â’r rôl hon yn ystod y cyfnod o newid sydd yn digwydd yn ein Hundeb Myfyrwyr.
Dwi’n wreiddiol o Bwllheli a bellach yn fy 3ydd flwyddyn yn astudio Cymraeg a Gwleidyddiaeth. Roeddwn yn aelod o bwyllgor y GymGym llynedd ac wedi bod yn ymgyrchu am y newid rydym am ei weld yn ein Hundeb drwy sicrhau llais teg a pharhaol i’r Gymraeg yng Nghaerdydd. Rwy’n llysgennad y Coleg Cymraeg ac yn credu’n gryf y dylai bawb sydd yn dewis astudio yng Nghymru, gael gwneud hynny yn Gymraeg.

Eleni, fy mlaenoriaethau yw;
  • I sicrhau bod rôl Is-lywydd Iaith, diwylliant a chymuned Cymraeg yn cael ei sefydlu yn y ffordd orau er mwyn gallu gwasanaethu myfyrwyr Caerdydd.
  • I sicrhau ffyniant y GymGym a’i haelodau.
  • Ehangu cyfleodd i fyfyrwyr sydd yn astudio cyrsiau lle nad oes cyfleodd i ddefnyddio’r Gymraeg.
  • Hybu’r Gymraeg ac i ddangos pa gyfleoedd sydd ar gael i bobl sydd yn dewis dyfodol dwyieithog.


Helo, Deio dwi and I’m this years Welsh Language Officer. I’m very excited to take on this role in this period of change that is happening in our Students Union.

I’m originally from Pwllheli and I’m currently in my 3rd year studying Welsh & Politics here in Cardiff. Last year, I was a member of the GymGym committee and campaigned for a fair and permeant voice for the Welsh Language in Cardiff. I’m an ambassador of the Coleg Cymraeg Cenedlaethol and strongly believe that everyone should have the right to study in Welsh in Wales.

This year, my prioroties are;
  • To ensure that the role of Vice-President Welsh Language, culture and community is established in the most effective way in order to serve Cardiff Students.
  • Ensure the success of the GymGym and its members.
  • Increase opportunities for students studying courses where they lack the opportunity to use the Welsh Language.
  • Promote the Welsh Language and to show the advantages of choosing a bilingual future.

What I'm Working On?

default