Madison Hutchinson VP Societies

Madison Hutchinson
VP Societies and Volunteering
IL Cymdeithasau a Gwirfoddoli
Shwmae! My name is Madison (she/her) and I am very excited to be your Vice President Societies and Volunteering for the 23/34 academic year!

I am from Northern Ireland but moved to Essex at 8 years old. I have just finished a degree in Human Geography and Planning here at Cardiff University. During my time here, I have been engaged in various student groups including the Cardiff Uni Boob Team, and the GeoPlan society, my course-based society. I also sat on both the societies and volunteering executives this year.

In my spare time, I enjoy spending time with my friends, volunteering, and exploring new places. I also love going home to see my family and my dogs! I love learning new things and speaking to new people, so if you see me around, please come and say hello!!

My main priorities for the year are to:
  • Support all societies through the transition to the new tiering system, through termly presidential meetings and regular drop-in sessions.
  • Increase participation and promotion of volunteering projects and Raise and Give programs.
  • Support groups to develop key sponsorship deals.

This year I am here to support all societies, volunteering projects, media groups and Student-Led Services. If you have any questions about any of our groups, or ideas/campaigns you want to see this year, please feel free to contact me or the team! I am always happy to meet with any students, so don’t hesitate to contact me for a meeting.

I look forward to meeting as many of you as possible!

Shwmae! Fy enw i yw Madison (hi/ei) ac rwy'n gyffrous iawn i fod eich Is-lywydd Cymdeithasau a Gwirfoddoli am y flwyddyn academaidd 23/34!

Rwy'n dod o Ogledd Iwerddon ond symudais i Essex yn 8 oed. Rwy’ newydd orffen gradd mewn Daearyddiaeth Ddynol a Chynllunio yma ym Mhrifysgol Caerdydd. Yn ystod fy amser yma, rwyf wedi bod yn ymwneud â grwpiau myfyrwyr amrywiol gan gynnwys Tîm y Fron Prifysgol Caerdydd, a chymdeithas GeoPlan, cymdeithas a oedd yn seiliedig ar fy nghwrs. Ro’n i hefyd yn aelod o bwyllgorau gweithredol cymdeithasau a gwirfoddoli eleni.

Yn fy amser hamdden, rwy'n mwynhau treulio amser gyda fy ffrindiau, gwirfoddoli, ac archwilio lleoedd newydd. Rwy’ hefyd wrth fy modd yn mynd adref i weld fy nheulu a fy nghŵn! Rwy’ wrth fy modd yn dysgu pethau newydd a siarad â phobl newydd, felly os gwelwch fi o gwmpas, dewch i ddweud helo!!

Fy mhrif flaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn yw:
  • Cefnogi pob cymdeithas drwy'r newid i'r system haenau newydd, trwy gyfarfodydd llywyddol tymhorol a sesiynau galw heibio rheolaidd.
  • Cynyddu cyfranogiad a hyrwyddo prosiectau gwirfoddoli a rhaglenni Codi a Rhoi.
  • Cefnogi grwpiau i ddatblygu cytundebau nawdd allweddol.

Eleni rydw i yma i gefnogi pob cymdeithas, prosiect gwirfoddoli, grŵp cyfryngau a Gwasanaeth dan Arweiniad Myfyrwyr. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am unrhyw un o'n grwpiau, neu syniadau/ymgyrchoedd yr hoffech eu gweld eleni, mae croeso i chi gysylltu â mi neu'r tîm! Rwy’ bob amser yn hapus i gwrdd ag unrhyw fyfyriwr, felly peidiwch ag oedi cyn cysylltu â mi am gyfarfod.

Rwy’n edrych ymlaen at gwrdd â chymaint ohonoch â phosibl!

What I'm Working On?