Micaela Panes VP Postgraduate

Micaela Panes
VP Postgraduate
IL Ôl-raddedig

Shwmae i bawb - I’m Micaela (she/her) and I’m your VP Postgrad! My job is to represent all postgraduate taught students (PGT) and postgraduate researchers (PGR) in all matters education and welfare.

 

I’m a History PhD student researching women’s political activism in south Wales and south-west England from the 1920s to 1960s. I started studying at Cardiff in 2015, completing my BA in History (2018) and MA in History (2019).

 

While at Cardiff I’ve been an active student rep, and last year was elected to Scrutiny Committee and as Vice-Chair of Student Senate. I’ve loved representing and advocating for students, which is why I decided to run in the 2023 Spring Elections! I can’t wait to be the first postgrad research student in this role!

 

In addition to research and student politics, I’ve worked as a Graduate Tutor in SHARE, teaching and supporting first-year undergraduate students. I’ve also worked to help widen participation in higher education by working as a Coordinator in the SHARE with Schools outreach programme.

 

This year my priorities include:

 

- Ensuring contracts for PGR tutors and demonstrators are rolled out correctly.

 

- Raising awareness of PGR rights and promoting their teaching contracts.

 

- Pushing for further postgraduate bursaries, funding, and PGR alumni discount.

 

- Lobbying for greater cost of living and housing support.

 

- Developing and supporting the wider postgraduate community.

 

If you have any queries and would like to get in touch, feel free to email me at: VPPostgraduate@Cardiff.ac.uk

 


 

Shwmae bawb - Micaela (hi) dw i a fi yw eich IL Ôl-raddedig! Fy swydd yw cynrychioli'r holl fyfyrwyr ôl-raddedig a addysgir (PGT) ac ymchwil ôl-raddedig (PGR) ym mhob mater addysg a lles.

 

Rwy'n fyfyriwr PhD Hanes yn ymchwilio i weithredaeth wleidyddol menywod yn ne Cymru a de-orllewin Lloegr o'r 1920au i'r 1960au. Dechreuais astudio yng Nghaerdydd yn 2015, gan gwblhau fy BA mewn Hanes (2018) ac MA mewn Hanes (2019).

 

Tra yng Nghaerdydd rwyf wedi bod yn gynrychiolydd myfyrwyr gweithgar, a'r llynedd cefais fy ethol i'r Pwyllgor Craffu ac yn Is-Gadeirydd Senedd y Myfyrwyr. Rwyf wedi bod wrth fy modd yn cynrychioli ac yn eiriol dros fyfyrwyr, a dyna pam y penderfynais sefyll yn Etholiadau Gwanwyn 2023! Alla i ddim aros i fod y myfyriwr ymchwil ôl-raddedig cyntaf yn y rôl hon!

 

Yn ogystal ag ymchwil a gwleidyddiaeth myfyrwyr, rwyf wedi gweithio fel Tiwtor Graddedig yn SHARE, lle addysgais a chefnogais fyfyrwyr israddedig yn eu blwyddyn gyntaf. Rwyf hefyd wedi gweithio i helpu ehangu cyfranogiad mewn addysg uwch trwy weithio fel Cydlynydd yn rhaglen allgymorth SHARE ag ysgolion.

 

Eleni mae fy mlaenoriaethau’n cynnwys:

 

- Sicrhau bod contractau ar gyfer tiwtoriaid ac arddangoswyr ymchwil ôl-raddedig yn cael eu cyflwyno'n gywir.

 

- Codi ymwybyddiaeth o hawliau ymchwilwyr ôl-raddedig a hyrwyddo eu cytundebau addysgu.

 

- Gwthio am fwrsariaethau ôl-raddedig pellach, cyllid, a gostyngiad i gyn-fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig.

 

- Lobïo am fwy o gymorth ynghylch costau byw a thai.

 

- Datblygu a chefnogi'r gymuned ôl-raddedig ehangach.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ac os hoffech gysylltu, mae croeso i chi anfon e-bost ata’ i drwy: VPPostgraduate@Caerdydd.ac.uk

What I'm Working On?