Alex Meers
VP Heath Park
IL Parc Y Mynydd Bychan
Shwmae! My name's Alex and I'm your Vice President Heath Park Campus 2023/24, taking a year out between my second and third years at Cardiff University. Since I arrived the Students' Union has been a positive influence on my student experience, from helping me revive my course-based society to providing independent advice and representing my needs to the university.

My priorities for the year include:
  • Working to make sure all students have their voices heard, through new modes of feedback and the Heath Park Executive Committee.
  • Ensure continued welfare events on campus and look into on-campus “drop in” sessions with the independent Student Advice Service.
  • Lobby for greater cost of living support for students, including through scrub/stethoscope funds and travel discounts.
  • Develop the campus community by supporting Heath-based activity groups.


I was elected into this role during our Spring Elections, and the role exists to represent students at the Heath Park campus. If you have any questions, concerns, or suggestions please feel free to get in touch!

Shwmae! Fy enw i yw Alex a fi yw eich Is-lywydd Campws Parc y Mynydd Bychan 2023/24, rwy’n cymryd blwyddyn allan rhwng fy ail a thrydedd flwyddyn ym Mhrifysgol Caerdydd. Ers i mi gyrraedd mae Undeb y Myfyrwyr wedi bod yn ddylanwad cadarnhaol ar fy mhrofiad fel myfyriwr, o fy helpu i adfywio cymdeithas a oedd yn seiliedig ar fy nghwrs i ddarparu cyngor annibynnol a chynrychioli fy anghenion i'r brifysgol.

Mae fy mlaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn yn cynnwys:
  • Gweithio i sicrhau bod llais pob myfyriwr yn cael ei glywed, trwy ddulliau newydd o adborth a Phwyllgor Gweithredol Parc y Mynydd Bychan.
  • Sicrhau bod digwyddiadau lles yn parhau ar y campws ac edrych i mewn i sesiynau “galw heibio” ar y campws gyda'r Gwasanaeth Cyngor i Fyfyrwyr annibynnol.
  • Lobio am fwy o gymorth costau byw i fyfyrwyr, gan gynnwys drwy gronfeydd gwisg clinigol/stethosgop a gostyngiadau teithio.
  • Datblygu cymuned ar y campws trwy gefnogi grwpiau gweithgaredd yn y Mynydd Bychan.


Cefais fy ethol i’r rôl hon yn ystod ein Hetholiadau Gwanwyn, ac mae’r rôl yn bodoli i gynrychioli myfyrwyr ar gampws Parc y Mynydd Bychan. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, pryderon neu awgrymiadau mae croeso i chi gysylltu â mi!

What I'm Working On?

default