Rebecca Hardy Mental Health Officer

Rebecca Hardy
Mental Health Officer

My name is Rebecca, and I am your Mental Health Officer this year. I am an MA Music student and have been involved in the Students’ Union since my first year of my undergrad. I have always had a keen interest in improving mental health and have spent many years reading self-help books, meditating, and working with the university to monitor and improve the support services here in Cardiff.

 

I have been your Mental Health Officer for one year already, so I have begun to create good relationships and rapport with some of the support services offered such as Counselling and Well-being, Student Advice, and taken part in the Student Mental Health group.

 

My Priorities for this year:

 

  • Collect and report feedback about the new extenuating circumstances policy.
  • Offer Mental Health events and talks to help bring students together.
  • Boost the involvement in student-led services.
  • Improve the wait time for Counselling sessions.

 

I am really looking forward to continuing my role as Mental Health Officer and seeing what we can do as a student body to improve and support mental health at Cardiff University.


Fy enw i yw Rebecca, a fi yw eich Swyddog Iechyd Meddwl ar gyfer eleni. Rydw i’n fyfyriwr MA Cerddoriaeth ac rydw i wedi bod yn rhan o Undeb y Myfyrwyr ers fy mlwyddyn gyntaf fel myfyriwr israddedig. Rydw i o hyd wedi bod â diddordeb brwd mewn gwella iechyd meddwl ac rydw i wedi gwario sawl blwyddyn yn darllen llyfrau hunangymorth, yn myfyrio ac yn gweithio gyda’r brifysgol i fonitro a gwella gwasanaethau cymorth yma yng Nghaerdydd.

 

Rydw i eisoes wedi bod yn Swyddog Iechyd Meddwl am flwyddyn, felly rydw i wedi dechrau creu perthnasoedd da gyda’r gwasanaethau cymorth sydd ar gael megis Cwnsela a Lles, a Chyngor i Fyfyrwyr ac rwyf wedi cymryd rhan yn y grŵp Iechyd Meddwl Myfyrwyr.

 

Fy mlaenoriaethau ar gyfer eleni:

 

  • Casglu ac adrodd adborth am y polisi amgylchiadau esgusodol newydd.
  • Cynnig digwyddiadau a sgyrsiau Iechyd Meddwl er mwyn dod â myfyrwyr at ei gilydd.
  • Hybu cyfranogiad mewn gwasanaethau dan arweiniad myfyrwyr.
  • Gwella amseroedd aros sesiynau cwnsela.

 

Rydw i’n edrych ymlaen at barhau yn fy rôl fel Swyddog Iechyd Meddwl a gweld beth allwn wneud fel myfyrwyr er mwyn gwella a chefnogi iechyd meddwl ym Mhrifysgol Caerdydd.

What I'm Working On?

default