Cymraeg

Mind Your Head Week is Cardiff University Students’ Union’s annual Mental Health campaign, aimed at raising awareness of, and tackling the stigma surrounding mental health issues. If you want to know about people who can help, scroll down to the bottom of this page.

1 in 4 people suffer from a mental health problem at some point during University.

Mental Health conditions can vary from homesickness, loneliness, depression, and stress amongst other issues. It is important to know that anyone and everyone can be affected.  If you or a friend would like to talk about mental health, there are many avenues available from the Union and the University. It’s important to remember that you are not alone. You can talk about mental health.

This year, we’re focussing on the importance of talking openly about mental health when it comes to tackling stigma and supporting your friends or family. Throughout the week they’ll be the following events happening in the Students’ Union and don’t forget to check out #MindYourHeadCSU.

Mind Your Head Week Events


People who can help

Student Advice

Student Advice is the independent and confidential service that the Students’ Union provides on the 3rd Floor of the SU building on Park Place. You can either drop-in or get an appointment to chat about all sorts of issues from housing to consumer to personal and more.

Find out more about Student Advice

Cardiff Nightline

Cardiff Nightline is a confidential student led phone service. They provide information and serve as a listening ear and  to students in the Cardiff area. Nightline is open every night during term time between 8pm and 8am. You can call them on 02920 87555 or use their Instant messaging service on their website.

Find out more about Nightline

Samaritans 

Samaritans is a national charity who you can call if you need a chat or advice. They're here 24 hours a day, 365 days a year. If you need a response immediately, it's best to call them on the phone. This number is FREE to call. The number is 116 123.

Find out more about the Samaritans

Mind Your Head

Our new Student Led Service will offer accessible routes to mental health management, as well as launching two brand new and inclusive support groups for our current students to encourage and empower them to lead mentally healthy lifestyles. Mind Your Head will also develop and deliver an educational outreach programme in order to educate the students of tomorrow about mental health, resilience and the importance of looking after your mental health.

Find out more about the Mind Your Head


Ymgyrch Iechyd Meddwl blynyddol Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd yw Wythnos Gofalu am Eich Pen, gyda’r nod o godi ymwybyddiaeth a thaclo’r stigma o amgylch materion iechyd meddwl. Os hoffech wybod mwy am bobl a all helpu, ewch i lawr at waelod y dudalen.

Mae 1 o bob 4 person yn dioddef o broblem iechyd meddwl rhywbryd yn ystod eu hamser yn y Brifysgol.

Gall cyflyrau Iechyd Meddwl amrywio o hiraeth, teimlo’n unig, iselder, a straen ymysg materion eraill. Mae’n bwysig gwybod y gall unrhyw un gael eu heffeithio. Os hoffech chi neu ffrind siarad am iechyd meddwl, mae llawer o lwybrau a ddarperir gan yr Undeb a’r Brifysgol. Mae’n bwysig cofio nad ydych ar ben eich hunain. Gallwch siarad am iechyd meddwl.

Eleni, rydym yn canolbwyntio ar bwysigrwydd siarad am iechyd meddwl yn agored wrth fynd i’r afael â stigma a chefnogi eich teulu neu ffrindiau. Drwy gydol yr wythnos byddant yn dilyn digwyddiadau yn Undeb y Myfyrwyr a chofiwch edrych ar #MindYourHeadCSU.

Digwyddiadau Wythnos Gofalu am eich Pen


Pobl sy’n medru helpu

Cyngor i Fyfyrwyr

MaeCyngor i Fyfyrwyr yn wasanaeth annibynnol a chyfrinachol a ddarperir gan Undeb y Myfyrwyr ar 3ydd Llawr adeilad Undeb y Myfyrwyr ar Blas y Parc. Gallwch naill ai alw heibio neu gael apwyntiad i sgwrsio am bob math o faterion o dai i faterion ddefnyddwyr i faterion personol a mwy.

Darganfyddwch fwy am Gyngor i Fyfyrwyr

Llinell Nos Caerdydd

Mae Llinell Nos Caerdydd yn wasanaeth ffôn cyfrinachol dan arweiniad myfyrwyr. Maent yn darparu gwybodaeth ac yn cynnig clust i wrando ar gyfer myfyrwyr Caerdydd. Mae’r Llinell Nos ar agor bob nos yn ystod y tymor rhwng 8yh a 8yb. Gallwch eu ffonio ar 02920 87555 neu ddefnyddio eu gwasanaeth negeseua gwib ar eu gwefan.

Darganfyddwch fwy am y Llinell Nos

Y Samariaid

Mae’r Samariaid yn elusen genedlaethol y gallwch ffonio os hoffech gael sgwrs neu gyngor. Maent ar gael 24 awr y diwrnod, 365 diwrnod y flwyddyn. Os ydych chi angen cael ymateb yn syth, mae’n well i chi eu ffonio nhw ar y ffôn. Mae’r rhif yma AM DDIM i ffonio. Y rhif yw 116 123.

Darganfyddwch fwy am y Samariaid.

Gofalu am eich Pen

Mae ein Gwasanaeth a Arweinir gan Fyfyrwyr yn cynnig ffyrdd hygyrch i reoli iechyd meddwl, yn ogystal â lansio dau grwp cymorth cynhwysol newydd sbon ar gyfer ein myfyrwyr presennol er mwyn eu hannog a’u galluogi nhw i arwain bywydau ag iechyd meddyliol iach. Bydd Gofalu am eich Pen hefyd yn datblygu ac yn darparu rhaglen allgymorth addysgol er mwyn addysgu myfyrwyr y dyfodol ynglyn ag iechyd meddwl, cydnerthedd a phwysigrwydd edrych ar ôl eich iechyd meddwl.

Darganfyddwch fwy am Gofalu am eich Pen


Search