Cymraeg

How to finance a Master's or PhD at Cardiff University - get the lowdown on the loans, grants and bursaries available to you to help finance your postgraduate studies.

How to finance Master's and PhD study

There are many ways to fund your postgraduate studies which are suitable for any type of postgraduate course you intend to pursue. These range from  scholarships, loans, grants, bursaries, or through charity or crowdsourcing. 

Where to look

Your Vice President Postgraduate Students, Jane Chukwu, has collated the information you need to get the lowdown on the loans, grants and bursaries available to you to help finance your postgraduate studies. Have a look at the pdf below and follow the VP Postgraduate Instagram account @VPPostgradCSU for an opportunity to ask questions and keep up with the campaign activities. 

Why this campaign?

This campaign is aimed towards increasing the awareness of the various funding options available for students looking to start their Postgraduate studies in Cardiff University. It has been sectioned into the different options that are accessible to Postgraduate Taught students, Postgraduate Research students and international students. Also, there is a section on where to look for part-time jobs or temporary work for current self-funding Postgraduates in Cardiff University who are looking for a reasonable payed option to work while studying.

The booklet has been developed for everyone who is keen on Postgraduate funding or looking to start a postgraduate programme in Cardiff University.

What to do to increase your chances of getting Postgraduate funding

Get in contact with the finance departments in the booklet as soon as possible. As most funding deadlines are set towards the ending of May and into the month of June/July, it would be helpful to be informed about your choices and the processes of application, so you feel more confident to apply on time.

You can download the booklet using the button below.

Download our guide to funding

Viewing the booklet on a phone: Swipe right and left to look through the pages and double tap to zoom.

Viewing on a desktop: Use the right and left arrows on the booklet below to flip through the pages. If you need to zoom in or out at any point, use the + and - buttons (we recommend giving it a few seconds to load after you've done that).

How to finance a Master's or PhD at Cardiff University - get the lowdown on the loans, grants and bursaries available to you to help finance your postgraduate studies.

Sut i ariannu astudiaeth Meistr a PhD

Mae yna lawer o ffyrdd i ariannu eich astudiaethau ôl-raddedig sy'n addas ar gyfer unrhyw fath o gwrs ôl-raddedig rydych chi'n bwriadu ei ddilyn. Mae'r rhain yn amrywio o ysgoloriaethau, benthyciadau, grantiau, bwrsariaethau, neu drwy elusen neu gyfrannu torfol.

Lle i chwilio

Mae eich Is-lywydd Myfyrwyr Ôl-raddedig, Jane Chukwu, wedi casglu’r wybodaeth sydd angen i chi ei wybod ynghyd i gael yr holl wybodaeth ar y benthyciadau, grantiau a bwrsariaethau sydd ar gael i chi ariannu eich astudiaethau ôl-raddedig. Cymrwch olwg ar y pdf isod a dilyn y cyfrif Instagram IL Ôl-raddedig @VPPostgradCSU am gyfle i ofyn cwestiynau a chadw at weithgareddau ymgyrchoedd.

Pam yr ymgyrch hwn?

Mae’r ymgyrch hwn wedi ei anelu at gynyddu ymwybyddiaeth o wahanol opsiynau ariannu sydd ar gael i fyfyrwyr sy’n chwilio i ddechrau eu hastudiaethau Ôl-raddedig y Mhrifysgol Caerdydd. Mae wedi'i rannu i wahanol opsiynau sy'n hygyrch i fyfyrwyr ôl-raddedig a addysgir , myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig a myfyrwyr rhyngwladol. Hefyd, mae yna adran ar ble i chwilio am swyddi rhan-amser neu waith dros dro ar gyfer ôl-raddedigion cyfredol sydd yn hunan-ariannu ym Mhrifysgol Caerdydd sy'n chwilio am opsiwn â thâl rhesymol i weithio wrth astudio.

Mae'r llyfryn wedi'i ddatblygu ar gyfer pawb sy'n awyddus i gael cyllid ôl-raddedig neu'n edrych i ddechrau rhaglen ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd.

Beth i'w wneud i gynyddu eich siawns o gael cyllid ôl-raddedig

Cysylltwch â'r adrannau cyllid yn y llyfryn cyn gynted â phosibl. Gan fod y mwyafrif o ddyddiadau cau cyllid wedi'u gosod tuag at ddiwedd mis Mai a mis Mehefin / Gorffennaf, byddai'n ddefnyddiol cael gwybod am eich dewisiadau a phrosesau'r cais, felly rydych chi'n teimlo'n fwy hyderus i wneud cais mewn pryd.

Gallwch lawrlwytho'r llyfryn gan ddefnyddio'r botwm isod.

Lawr-lwythwch ein canllaw cyllido

Gweld y llyfryn ar eich ffôn: Sweipiwch i’r dde a chwith er mwyn gweld y tudalennau a gwneud tap dwbl i gael gweld yn agosach.

Gweld ar y bwrdd gwaith: Defnyddiwch y saeth dde a’r saeth chwith ar y llyfryn isod er mwyn mynd trwy’r tudalennau. Os ydych chi angen gweld yn agosach gallwch chwyddo a dadchwyddo’r ddogfen ar unrhyw bryd, drwy ddefnyddio’r botymau + a - (rydyn ni’n awgrymu aros ychydig funudau i lwytho wedi i chi wneud hynny)

Search