We are looking for Student Photographers | Rydym yn chwilio am Ffotograffwyr Myfyrwyr

Good at taking photos and want to get paid for it? | Hoffi tynnu lluniau ac eisiau derbyn tâl amdano?

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

Cardiff University Students’ Union hosts loads of events over the year. We do everything from events with our Societies like Go Global and the Cardiff Fringe Festival, our Annual Members Meeting and Elections, Athletic Union events like our annual Dodgeball tournament and the Welsh Varsity to club nights, awards ceremonies, gigs, festivals and countless balls. We’re proud of what we do, and our Marketing and Communications Department are looking for students to join their photography team to document our amazing and varied events. 

What does it mean to be part of our team?

First of all, you need to be a current Cardiff University student. You also need to own your own camera and equipment.

We would like a team of dedicated photographers who we will use extensively for our events. There is always a lot going on at the Students’ Union and a lot of opportunities to take photographs. When we’ve got an event coming up, we’ll contact you and pay you by the hour for both photography and editing.

The pay is £7.20 an hour which covers the cost of you personally insuring your camera. 

Please note that as you’ll take these photographs as our employee, we will hold the rights to these images. So please don’t put your watermark on them.

Who do we want to join our team?

You need to have good people skills and be professional, reliable and enthusiastic. We would like people who are skilled at photography and editing in both indoor and outdoor contexts, with experience of varied lighting and are good at capturing the ‘essence’ of an event.

If you’d like to apply, Please e-mail your CV and details of an online portfolio or website to Ffion at MilesF@cardiff.ac.uk. Applications close on the 31st March 2017. 

 


Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn cynnal nifer o ddigwyddiadau yn ystod y flwyddyn. Yn cynnwys Gwyl Fyd-Eang, Gwyl Fringe Caerdydd, Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, Etholiadau, digwyddiadau Undeb Athletau fel Dodgeball, Farsiti Cymru, nosweithiau clwb, seremonïau gwobrau, gigs, gwyliau a nifer o nosweithiau mawreddog.  Rydym yn falch iawn o’r hyn rydym yn ei wneud, ac mae’r Adran Farchnata a Chyfathrebu yn chwilio am fyfyrwyr i ymuno â’u tîm er mwyn dogfennu’r digwyddiadau gwych yma. 

Beth mae’n olygu i fod yn rhan o’n tîm?

Yn gyntaf oll, mae angen i chi fod yn fyfyriwr Prifysgol Caerdydd cyfredol. Dylech hefyd fod yn berchen ar gamera ac offer eich hun.

Hoffem weld tîm o ffotograffwyr pwrpasol y byddwn yn eu defnyddio’n helaeth ar gyfer ein digwyddiadau. Mae yna llawer o bethau yn digwydd yn Undeb y Myfyrwyr o hyd a nifer o gyfleoedd i dynnu lluniau. Pan fydd gennym ddigwyddiad ar y gweill, byddwn yn cysylltu â chi ac yn eich talu fesul awr ar gyfer y ffotograffiaeth a golygu.

Y cyflog yw £7.20 yr awr sy’n cwmpasu cost eich bod chi’n yswirio eich camera eich hun. 

Nodwch y byddwch yn cymryd y lluniau fel ein cyflogwr, bydd gennym yr hawl i’r lluniau. Felly ni fyddwch yn gallu rhoi eich dyfrnod eich hun arnynt.

Pa fath o berson rydym yn chwilio amdanynt?

Mae angen i chi gael sgiliau pobl da a bod yn broffesiynol, dibynadwy a brwdfrydig. Hoffem bobl sydd â sgiliau da mewn ffotograffiaeth a golygu cynnwys dan do ac awyr agored, gyda phrofiad o oleuadau amrywiol ac yn dda am gipio ‘ysbryd’ y digwyddiad.

Os hoffech wneud cais, e-bostiwch eich CV a manylion portffolio ar-lein neu wefan at Ffion at MilesF@cardiff.ac.uk.  Mae ceisiadau’n dod i ben Mawrth 31ain 2017. 

Comments

 
dominos