Statement on Ukraine and Russia | Datganiad ar Wcráin a Rwsia

A statement from your Sabbatical Officer team

normalwelsh
No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

We at your Students’ Union are deeply saddened by the invasion of Ukraine by Russia. We also identify that the action taken by the Kremlin is not representative of the desires of the entire Russian population. The invasion has already impacted lives across Eastern Europe and brought needless suffering and will continue to do so as long as this dangerous situation continues to escalate.

As a Students’ Union, our priority will always be to ensure our students are safe, and continue to feel safe among our student community, and we stand by our students who have been impacted by this conflict so far.  We are in the process of reaching out to our Russian, Ukrainian and Belarusian students at the University to offer our direct support, and will be in conversation with the University as to what more can be done to support these individuals.

If you have been impacted in any way or require additional support, we would like to remind you of the support that is available to you through your University and Students’ Union:

Student Health and Wellbeing

intranet.cardiff.ac.uk/students/health-and-wellbeing 

StudentConnect@Cardiff.ac.uk

Tel: 02922 518888

University Financial Assistance Programme

intranet.cardiff.ac.uk/students/money/financial-assistance-and-support/financial-assistance-programme

FAPA@Cardiff.ac.uk

Academic School Offices 

cardiffstudents.com/advice/contacts/academicschools/

Student Advice (independent from the University)

cardiffstudents.com/advice/ 

Advice@Cardiff.ac.uk

Tel: 02920 781410 

You can also contact your Sabbatical and Campaign Officers with any issues - all contact information can be found here: cardiffstudents.com/your-voice/elected-officers/.

In solidarity,

Your Sabbatical Officer Team


 

Datganiad ar Wcráin a Rwsia 

Rydym ni yn eich Undeb Myfyrwyr wedi ein tristau'n fawr gan yr ymosodiad ar Wcráin gan Rwsia. Rydym hefyd yn nodi nad yw'r camau a gymerwyd gan y Kremlin yn cynrychioli dymuniadau'r boblogaeth gyfan yn Rwsia. Mae'r goresgyniad eisoes wedi effeithio ar fywydau pobl ar draws Dwyrain Ewrop ac wedi dod â dioddefaint diangen a bydd yn parhau i wneud hynny cyhyd â bod y sefyllfa beryglus hon yn parhau i waethygu.  

Fel Undeb Myfyrwyr, ein blaenoriaeth bob amser fydd sicrhau bod ein myfyrwyr yn ddiogel, ac yn parhau i deimlo'n ddiogel ymhlith ein cymuned o fyfyrwyr, ac rydym yn sefyll wrth ymyl ein myfyrwyr sydd wedi'u heffeithio gan y gwrthdaro hyd yn hyn. Rydym yn estyn allan at ein myfyrwyr o Rwsia, Wcráin a Belarws i gynnig ein cefnogaeth, a byddwn yn sgwrsio â’r Brifysgol ynghylch beth arall y gellir ei wneud i gefnogi’r unigolion hyn. 

Os effeithiwyd arnoch mewn unrhyw ffordd neu os oes angen cymorth ychwanegol arnoch, hoffem eich atgoffa o'r cymorth sydd ar gael i chi drwy eich Prifysgol ac Undeb y Myfyrwyr: 

  • Iechyd a Lles Myfyrwyr  
  • Swyddfeydd Ysgolion Academaidd  
  • Cyngor Myfyrwyr (annibynnol o'r Brifysgol) 

02920 781410  

Gallwch hefyd gysylltu â'ch Swyddogion Sabothol ac Ymgyrchu gydag unrhyw faterion - mae'r holl fanylion cyswllt i'w gweld yma: https://www.cardiffstudents.com/your-voice/elected-officers/ 

Mewn undod, 

Eich Tîm Swyddogion Sabothol 

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 
Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777