New NHS Mental Health Team to be piloted | Tîm Iechyd Meddwl newydd y GIG i’w dreialu

New NHS Mental Health Team to be piloted to support Student Services from April. | Tîm Iechyd Meddwl newydd y GIG i’w dreialu i gefnogi Gwasanaethau Myfyrwyr o fis Ebrill ymlaen.

welsh
No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

From April 2022 a new NHS Mental Health Service called the Mental Health University Liaison Service will be piloting in Cardiff for students requiring referral for mental health assessment and advice.

You can access this service via a referral from the University Student Services department, Adult Liaison Psychiatry, or their GP.  But this is not a self-referral service.

The new NHS team is for students who require an NHS assessment for moderate mental health problems or more complex long-standing mental health issues, and will be based within student support services on university campuses to complement the existing service. 

The pilot has been developed by the South East Wales Mental Health Partnership (consisting of Cardiff University, Cardiff Metropolitan University, the University of South Wales, Royal Welsh College of Music and Drama and Cardiff and Vale University Health Board).  The new service will be available for students studying at these higher education institutions.   

Phase one of the pilot is for students who live in the Cardiff area, who’s healthcare is supported by the Cardiff and Vale University Health Board.  For students who live outside this area the project is improving links with neighbouring health boards Aneurin Bevan University Health Board and Cwm Taf Morgannwg University Health Board to improve the ability to refer to the appropriate mental health services as needed by the student.

The initial funding for phase one is funded by the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) until December 2022. Plans for a phase 2 to continue to develop and assess the team are agreed until summer 2023.  If the pilot is a success there will be development of a joint funding model and partnership agreement to keep the new team operational from September 2023. 


O fis Ebrill 2022 bydd Gwasanaeth Iechyd Meddwl newydd y GIG o'r enw Gwasanaeth Cyswllt Prifysgolion ar gyfer Iechyd Meddwl yn cael ei dreialu yng Nghaerdydd ar gyfer myfyrwyr sydd angen atgyfeiriad ar gyfer asesiad a chyngor iechyd meddwl.

Gallwch gael mynediad at y gwasanaeth hwn trwy atgyfeiriad gan adran Gwasanaethau Myfyrwyr y Brifysgol, Seiciatreg Cyswllt Oedolion, neu eich meddyg teulu.  Ond nid yw hwn yn wasanaeth hunangyfeirio.

Mae tîm newydd y GIG ar gyfer myfyrwyr sydd angen asesiad gan y GIG ar gyfer problemau iechyd meddwl cymedrol neu broblemau iechyd meddwl hirdymor mwy cymhleth, a bydd wedi'i leoli o fewn gwasanaethau cefnogi myfyrwyr ar gampysau prifysgolion i ategu'r gwasanaeth presennol. 

Datblygwyd y cynllun peilot gan Bartneriaeth Iechyd Meddwl De-ddwyrain Cymru (sy'n cynnwys Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Prifysgol De Cymru, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro).  Bydd y gwasanaeth newydd ar gael i fyfyrwyr sy'n astudio yn y sefydliadau addysg uwch hyn.   

Mae cam un y peilot ar gyfer myfyrwyr sy’n byw yn ardal Caerdydd, y mae eu gofal iechyd yn cael ei gefnogi gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.  Ar gyfer myfyrwyr sy'n byw y tu allan i'r ardal hon mae'r prosiect yn gwella cysylltiadau â byrddau iechyd cyfagos. Maent yn gweithio gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg i wella’r gallu i atgyfeirio myfyrwyr at y gwasanaethau iechyd meddwl priodol.

Ariennir cam un gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) tan fis Rhagfyr 2022. Mae cynlluniau ar gyfer cam dau yn parhau i gael eu datblygu,
ac maent wedi cytuno bydd y tîm ar gael tan haf 2023.  Os bydd y peilot yn llwyddiannus bydd model ariannu ar y cyd a chytundeb partneriaeth ar gael i gadw’r tîm newydd yn weithredol tu hwnt i fis Medi 2023. 

 

 
Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777