Log in

Welsh Varsity returns to Cardiff | Mae Farsiti Cymru yn dychwelyd i Gaerdydd

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

2017 will see the popular Welsh Varsity tournament return to the capital city of Wales again after two successful years in Swansea.

The event will be taking place on Wednesday 5th April, supported by thousands of students from Cardiff University and Swansea University.

The Welsh Varsity is a festival of sport, running from Saturday 1st April to Wednesday 5th April. The tournament sees students from 30 sports compete for the coveted Welsh Varsity Shield at venues across the city, including the Welsh Institute of Sport, the SSE Swalec and Cardiff Arms Park. Cardiff will be looking to retain the shield for another year, having taken it home every year since it was introduced. The event culminates with the showcase Ladies and Men’s rugby fixtures in the Principality stadium during the evening of Wednesday 5th April. Swansea University Ladies will be looking to avenge last year’s defeat whilst the Men’s team will be looking to repeat last year’s performance and take home the Welsh Varsity cup. 

It is great to see and support so many students competing at national stadiums and I hope that we can continue our unbeaten record in the Welsh Varsity Shield.

Elin Harding, VP Sport & AU President at Cardiff University, is enthusiastic about the tournament returning to home ground this year. “I am really excited that the Welsh Varsity is returning to Cardiff this year and it promises to be the highlight of our sporting calendars. It is great to see and support so many students competing at national stadiums and I hope that we can continue our unbeaten record in the Welsh Varsity Shield. It is exciting that we are introducing a number of new venues and have been working hard to ensure that this year will be the best year to date.”

Robyn Lock, Sports Officer at Swansea University Students’ Union added: “Varsity is always my favourite time of the year. As a student I would enjoy the preparation, the training, the intensity, the nerves and the competition. It's a day filled with excitement, passion and performance. It showcases both Swansea and Cardiff’s student athletes and it lets people enjoy sport. Sport has the ability to bring people together and although there is the natural friendly rivalry, Varsity has the ability to unite Welsh sport. I am filled with excitement for this year’s Varsity and I can't wait to see the day unfold in raw Welsh passion.”

The tournament will launch with a rowing competition on Saturday 1st April, with the Men’s and Women’s Novice and Senior squads battling for the spoils.

A single ticket gives access to all events and will go on sale on Wednesday 1st February. To find out more, visit welshvarsity.com.


Bydd twrnamaint poblogaidd Farsiti Cymru yn dychwelyd i brifddinas Caerdydd eto yn 2017 ar ôl dwy flynedd lwyddiannus yn Abertawe.

Bydd y digwyddiad yn cymryd rhan ddydd Mercher 5ed Ebrill, gyda miloedd o fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Abertawe yn cefnogi.

Mae Farsiti Cymru yn wyl chwaraeon, yn digwydd rhwng dydd Sadwrn 1af Ebrill i ddydd Mercher 5ed Ebrill. Mae myfyrwyr yn cystadlu mewn 30 chwaraeon gwahanol yn ystod y twrnamaint ac yn cystadlu ar gyfer Tarian Farsiti Cymru mewn lleoliadau ar draws y ddinas, gan gynnwys Sefydliad Chwaraeon Cymru, Swalec SSE a Pharc yr Arfau Caerdydd. Bydd Caerdydd yn gobeithio cadw’r darian am flwyddyn arall, ar ôl ei ennill bob blwyddyn ers iddo gael ei gyflwyno. Mae’r digwyddiad yn dirwyn i ben gyda gemau rygbi Merched a Dynion yn Stadiwm Principality nos Fercher 5ed Ebrill. Bydd Merched Prifysgol Abertawe yn brwydro i ennill wedi iddynt golli llynedd, tra bydd tîm y Dynion yn ceisio ailadrodd perfformiad llynedd ac ennill cwpan Farsiti Cymru. 

Mae’n wych gweld a chefnogi gymaint o fyfyrwyr yn cystadlu yn ein stadiwms cenedlaethol a dwi’n gobeithio y gallwn barhau i fod yn ddiguro yn y Darian Farsiti Cymru.

Mae Elin Harding, IL Chwaraeon a Llywydd yr UA ym Mhrifysgol Caerdydd, yn frwdfrydig fod y twrnamaint yn dychwelyd adref eleni. “Dwi’n hynod o gyffrous bod Farsiti Cymru yn dychwelyd i Gaerdydd eleni ac mae’n argoeli i fod yn uchafbwynt yn ein calendrau chwaraeon. Mae’n wych gweld a chefnogi gymaint o fyfyrwyr yn cystadlu yn ein stadiwms cenedlaethol a dwi’n gobeithio y gallwn barhau i fod yn ddiguro yn y Darian Farsiti Cymru. Mae’n gyffrous ein bod yn cyflwyno nifer o leoliadau newydd ac wedi bod yn gweithio’n galed i sicrhau y bydd Farsiti eleni y gorau eto.”

Ychwanegodd Robyn Lock, Swyddog Chwaraeon yn Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe: “Farsiti yw fy hoff amser o’r flwyddyn. Fel myfyriwr roeddwn yn mwynhau’r paratoi, yr hyfforddi, y dwysedd, y nerfau a’r gystadleuaeth. Mae'n ddiwrnod yn llawn cyffro, angerdd a pherfformiad. Mae’n arddangos athletwyr myfyrwyr Abertawe a Chaerdydd ac yn galluogi pobl i fwynhau chwaraeon. Mae gan chwaraeon y gallu i ddod â phobl ynghyd ac er bod yna gystadleuaeth gyfeillgar, mae gan Farsiti y gallu i uno Chwaraeon Cymru. Dwi’n gyffrous iawn ar gyfer Farsiti eleni a dwi methu aros am ddiwrnod llawn angerdd Cymreig.”

Bydd y twrnamaint yn lansio gyda chystadleuaeth rhwyfo ddydd Sadwrn 1af Ebrill, gyda’r sgwadiau Merched a Dynion yn brwydro i ennill ar y dwr. 

Mae tocyn yn rhoi mynediad i bob digwyddiad ac fe fyddant yn mynd ar werth Ddydd Mercher 1af Chwefror. I ddarganfod mwy, ewch i welshvarsity.com.

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.