Log in

Upcoming Referendum | Y Refferendwm sydd i ddod

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

Recently, students submitted a petition to start a referendum to ask the student population whether they thought the Students’ Union should actively support the current UCU industrial action taking place. A referendum allows all current students the opportunity to vote on a question choosing either ‘Yes’ or ‘No. The petition did not reach the number of students required to trigger the referendum (500 students).

The sabbatical officer team has asked the Board of Trustees (the governing body of the Students’ Union) to trigger a referendum as we are keen to facilitate debate and discussion as we potentially move into the second stage of industrial action, likely to be during the third semester of this academic year. The Board of Trustees has agreed to trigger this referendum. 

The Students’ Union itself will not take any particular side within the referendum but will provide facts on the current situation. A Notice of Referendum has been published and formally explains when voting will open and close. You can also register your interest to join the student led Yes and No campaigns.

For more information on the Board of Trustees see this page of the Students’ Union website.

For any questions about the referendum or the Students’ Union’s democratic processes please contact Democracy@cardiff.ac.uk.

For current information published by the Students’ Union on the industrial action please see this page


Y Refferendwm sydd i ddod

Yn ddiweddar, cyflwynodd myfyrwyr ddeiseb i ddechrau refferendwm i ofyn i fyfyrwyr a oeddent yn credu y dylai Undeb y Myfyrwyr gefnogi gweithredu diwydiannol cyfredol yr UCU. Mae refferendwm yn rhoi cyfle i bob myfyriwr presennol bleidleisio ar gwestiwn gan ddewis naill ai 'Dylai' neu 'Na ddylai'. Ni lwyddodd y ddeiseb i gyrraedd nifer y myfyrwyr sydd ei angen i sbarduno'r refferendwm (500 o fyfyrwyr).

Mae tîm y swyddogion sabothol wedi gofyn i'r Bwrdd Ymddiriedolwyr (corff llywodraethu Undeb y Myfyrwyr) sbarduno refferendwm gan ein bod yn awyddus i hwyluso dadl a thrafodaeth wrth i ni nesáu at y posibilrwydd o ail gam y gweithredu diwydiannol, sy'n debygol o fod yn ystod trydydd semester y flwyddyn academaidd hon. Mae'r Bwrdd Ymddiriedolwyr wedi cytuno i sbarduno'r refferendwm hwn. 

Ni fydd Undeb y Myfyrwyr ei hun yn cymryd unrhyw ochr benodol yn y refferendwm ond bydd yn darparu ffeithiau ynglyn â'r sefyllfa bresennol. Mae Hysbysiad o Refferendwm wedi'i gyhoeddi sy'n esbonio'n ffurfiol pryd bydd y bleidlais yn agor ac yn cau. Hefyd, cewch gofrestru'ch diddordeb i ymuno â'r ymgyrchoedd O blaid ac Yn erbyn a fydd dan arweiniad myfyrwyr.
 
Am fwy o wybodaeth ar y Bwrdd Ymddiriedolwyr, gweler y dudalen hon ar wefan Undeb y Myfyrwyr. 


Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglyn â'r refferendwm neu brosesau democrataidd Undeb y Myfyrwyr, cysylltwch â Democracy@caerdydd.ac.uk.  

Am wybodaeth gyfredol gan Undeb y Myfyrwyr ar y camau diwydiannol, gweler y dudalen hon.

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.