Statement in Support of UCU Strikes | Datganiad yn Cefnogi Streiciau UCU

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

Cardiff University Students’ Union fully supports the forthcoming eight days of industrial action proposed by UCU from Monday 25th November until Wednesday 4th December 2019. Cardiff University students have democratically provided this mandate to support the strike action at our Annual General Meeting last week.

Whilst the pay and pensions dispute is a national priority, we also support the additional local action that is taking place in response to the inequality, excessive workloads, and precarious contracts.

We recognise that staff working conditions are our learning conditions, and as well as supporting staff, we recognise that many Postgraduate Researchers also teach and demonstrate at the University. We reaffirm our support behind these students and demand that they have proper employment contracts that are in line with many other universities across the country.

Whilst the SU has a stance supporting the strike, Student Advice are still able to provide free and impartial advice covering disrupted learning; fee queries; and extenuating circumstances to all students.

The Students’ Union stands against the marketisation of Higher Education. However, we recognise many of our members are paying tution fees of £9k+ and will have questions regarding fee reimbursements. We will be seeking confirmation from the University on this matter and will be working with others to seek precedent in returning savings from the strike back to students.

We encourage our members to respect the staff who are giving up their pay for each day they strike and stand on the picket line and to speak to them about their reasons. Students are welcomed to join staff on the picket line and daily rallies to show their support.

We want to reassure striking staff and students supporting, that entering the SU building is not crossing the picket line and you are welcome to use our facilities throughout this time.

We encourage all parties involved to keep positive relations and hope that there will be a fair and fast outcome that minimises the impact on our students.

 

The Sabbatical Officers on behalf of Cardiff University Students’ Union.

 


Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn llawn gefnogi’r 8 diwrnod o weithredu diwydiannol a gynigwyd gan UCU rhwng Dydd Llun 25ain Tachwedd hyd nes Ddydd Mercher 4ydd Rhagfur 2019. Mae myfyrwyr wedi darparu mandad yn ddemocrataidd i gefnogi’r gweithredu diwydiannol yn ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yr wythnos diwethaf.

Mae’r anghydfod cyflog a phensiynau yn flaenoriaeth cenedlaethol, ond rydyn ni hefyd yn cefnogi gweithredu lleol sydd wrth law sydd yn ymateb i ddiffyg cydraddoldeb, llwyth gwaith eithafol, a chontractau ansefydlog.

Rydyn ni’n cydnabod bod amodau gwaith staff yn amodau dysgu, yn ogystal â chefnogi staff, rydyn ni’n cydnabod bod sawl Ymchwilydd Ôl-raddedig hefyd yn dysgu ac yn addysgu yn y Brifysgol. Rydyn ni yn cyfnerthu ein cefnogaeth y tu ôl i’r myfyrwyr hyn ac yn mynnu eu bod yn cael contractau cyflogaeth sydd yn unol â llawer o brifysgolion ar draws y wlad.

Mae gan yr Undeb safiad sy’n cefnogi’r streic, mae Cyngor i Fyfyrwyr yn gallu darparu cyngor di-duedd yn rhad ac am ddim yn ymwneud ag y dysgu sydd wedi ei amharu; ymholiadau am gyllid; ac amgylchiadau esgusodol i bob myfyriwr.

Mae Undeb y Myfyrwyr yn gwrthwynebu marchnadeiddio Addysg Uwch. Fodd bynnag, rydyn ni’n cydnabod bod llawer o’n haelodau yn talu ffioedd dysgu o £9k+ a bydd ganddynt gwestiynau yn ymwneud ag ad-dalu ffioedd. Byddwn yn chwilio am gadarnhad gan y Brifysgol ar y mater hwn ac yn gweithio gydag eraill i gael cynsail ar ddychwelyd arbedion o’r streic yn ôl i’r myfyrwyr.

Rydyn ni’n annog ein haelodau i barchu’r staff sydd yn mynd heb dâl am bob dydd y maent yn streicio ac yn annog ein myfyrwyr i sefyll ar y linell biced i siarad â’r nhw am eu rhesymeg. Mae croeso i fyfyrwyr ymuno â staff ar y llinell biced a ralïau dyddiol i ddangos eu cefnogaeth.

Rydyn ni eisiau sicrhau staff a myfyrwyr sy’n cefnogi’r streic nad yw defnyddio adeilad yr Undeb yn croesi’r llinell biced ac mae croeso i chi ddefnyddio ein cyfleusterau drwy gydol y cyfnod hwn.

Rydyn ni’n annog pawb sy’n cael eu heffeithio i gadw perthnasau cadarnhaol ac yn gobeithio y bydd canlyniad teg a chyflym a fydd yn lleihau’r effaith ar ein myfyrwyr.

 

Swyddogion Sabothol ar ran Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd.

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.