Novel Coronavirus (COVID-19)

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

For an accessible version of this page please click here

Our thoughts are with those directly affected by the Coronavirus, and those who are concerned about the impact of the outbreak in the coming weeks and months.

In this rapidly changing global environment and with several new recommendations presented by the Government, we have taken several measures to protect staff, students and the wider community from the spread of the Coronavirus. 

In considering these changes, we are balancing the closing of non-essential services with finding a way of continuing to provide vital student support services – we will not be seeking to close the Students’ Union completely.

Some of our staff team, where they can, will begin to work from home and we will work to transition our services digitally. There will be further information about how these services will operate to follow, below we have outlined the immediate changes to the Students’ Unions activities and services that will take effect from today.

We encourage all to be kind to each other always, and if you’re able to, provide a helping hand to those around you.

It is important to stress that during this time of uncertainty, a strong community spirit continues to prevail. Cardiff students have a proud history of volunteering in the community and supporting those in need – we encourage all to be kind to each other always, and if you’re able to, provide a helping hand to those around you.

During this time we will continue to represent the interests of students and mitigate the impact on the student experience. If you have any questions during this time – please do not hesitate to get in touch at StudentsUnion@cardiff.ac.uk.  

Opening times and service updates

For the latest updates on our services, events and opening times, please click on the button below. 

Opening times and updates


Student Advice

We are committing additional resource to ensure students can continue to access Student Advice throughout this time.

 • In-person drop-in sessions and appointments will be suspended until further notice
 • Email and phone consultations will continue as normal – Advice@cardiff.ac.uk / 02920 781410, and;
 • Nightline, will continue to operate in the short term. 

For advice and further information on self-isolation, learning, teaching and assessment, hygiene and prevention measures, and a range of other topics, click on the buttons below.

Get help and advice Coronavirus Guidance Call Nightline

Events

 • All Yolo and Juice club night events have been cancelled until further notice. If you have purchased any Juice tickets through the Students’ Union website you will automatically receive a refund.
 • All Sports Club and Society events in the building will be cancelled until further notice.
 • Live music: we envisage that the currently scheduled gigs will likely be rescheduled. We will update ticket holders with details of this as this picture develops. Check the status of live music events
 • Students’ Union Awards Balls including the Voscars, the Societies Awards, the AU Awards Ball, the Enriching Student Life Awards and the Cardiff Student Media Awards are all are cancelled until further notice. Tickets will be automatically refunded.
 • We would encourage you to follow advice and not attend social gatherings outside of the Students’ Union where possible.

Welsh Varsity

 • Welsh Varsity 2020 is unfortunately cancelled this year as there is no option to rearrange within the calendar. Read the full statement here 
 • There will be an opportunity for students to purchase (now special edition) T-shirts through Love Cardiff. More information will follow.
 • We are in the process of refunding Varsity Tickets purchased through cardiffstudents.com. This should still be within the next 7 to 10 days. If you purchased other event tickets at the same time as your Varsity ticket, you may receive the refunds for the separate items at different times. The £1.50 booking fee for Varsity tickets is not refundable.

Shops and Services

 • The Taf and Food Court are now closed until further notice. These services remained open to provide a service due to those still on campus, however, due to minimal usage this week, it is no longer feasible to operate the outlets.
 • Love Cardiff store and Park Place Post Office are now closed temporarily, but you can shop online your favourite Cardiff University branded clothing and gifts at our Love Cardiff online shop and get things delivered to your door. Please don't forget to follow @LoveCardiffSU on Instagram for the latest news.
 • Cardiff Student Lettings – the service will continue to support tenants in properties let by CSL. All enquires will move online.
 • Jobshop – will continue to operate with all enquiries moving online. During this period, we will be unable to offer new student registrations, but payroll dates will continue as normal.
 • Skills Development Service – there will be no face to face provision until further notice. Students who sign up for advertised spring and summer schedules will receive Distance Learning tutorials. These can be completed at home and sent back for assessing and feedback.
 • Give it a Go Trips and Tours: these are all suspended until further notice. Tickets will be automatically refunded.
 • The Lounge will be closed until further notice.

We will support Ground floor outlets not run by the Students’ Union to operate where they can.  You can find details of their opening information here.

Student Groups

 • We would encourage all student groups to not undertake any activity during this time. Room bookings and events in the building will be suspended. If you have purchased tickets for any student group events, please contact committees for information on rescheduling, cancellation or refunds.
 • Sports activity – all training, fixures and other sport activity is suspended until further notice
 • Vehicle fleet – given the restrictions on non-essential travel, the vehicle fleet will be grounded until further notice
 • Trips and Tours – these are all suspended until further notice.
 • Student media – Xpress Radio live shows will be suspended until further notice, Gair Rhydd and Quench will move to online content until further notice. The office spaces will be closed.
 • Support for student groups will continue to operate digitally, for committee members please continue to contact members of the Activities team as normal. 

Rydym yn cydymdeimlo â’r rheiny a effeithiwyd yn uniongyrchol gan y Coronafeirws, ar rheiny sy’n poeni am effaith y sefyllfa yn ystod yr wythnosau a misoedd sydd i ddod..

Yn y sefyllfa sy’n newid yn fyd eang yn gydag argymhellion newydd yn cael eu cyflwyno gan y Llywodraeth, rydyn ni wedi gweithredu sawl mesur er mwyn diogelu staff, myfyrwyr a’r gymuned ehangach rhag lledaenu’r Coronafeirws. 

Wrth ystyried y newidiadau hyn, rydyn ni’n cydbwyso cau gwasanaethau sydd ddim yn angenrheidiol gyda darganfod ffordd o barhau i ddarparu gwasanaethau hanfodol i gefnogi myfyrwyr - ni fyddwn yn ceisio cau Undeb y Myfyrwyr yn llwyr.

Bydd rhai o dîm ein staff, pan fyddent yn gallu, yn dechrau gweithio o gartref a byddwn yn gweithio i drosglwyddo ein gwasanaethau yn ddigidol. Yn dilyn hyn bydd gwybodaeth bellach ar sut bydd y gwasanaethau hyn yn gweithredu, isod amlinellir y newidiadau disymwth i weithgareddau a gwasanaethau Undeb y Myfyrwyr a fydd yn cael eu gweithredu o heddiw ymlaen.

Rydyn ni’n annog pawb i fod yn gyfeillgar i bawb, ac os ydych chi’n gallu, roi help llaw i’r rheiny o’ch cwmpas.

Mae’n bwysig pwysleisio yn ystod y cyfnod hwn o ansicrwydd, bod ymdeimlad cryf o gymuned yn parhau. Mae gan Fyfyrwyr Caerdydd hanes balch o wirfoddoli yn y gymuned a chefnogi’r rheiny sydd mewn angen - rydyn ni’n annog pawb i fod yn gyfeillgar i’w gilydd wastad, ac os ydych chi’n medru, bod yn help llaw i’r rheiny o’ch cwmpas chi.

Yn ystod y cyfod hwn byddwn yn parhau i gynrychioli buddiannau myfyrwyr a lliniaru’r effaith ar brofiad y myfyrwyr. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau yn ystod y cyfnod hwn - peidiwch ag oedi rhag cysylltu ar StudentsUnion@cardiff.ac.uk.  

Amseroedd agor a gwasanaethau

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar ein gwasanaethau, digwyddiadau ac amseroedd agor, cliciwch ar y botwm isod 

Amseroedd agor ar newyddion diweddaraf


Cyngor i Fyfyrwyr

Rydyn ni’n rhwymo adnoddau ychwanegol er mwyn sicrhau y gall myfyrwyr barhau i gyrchu gwasanaeth Cyngor i Fyfyrwyr drwy gydol y cyfnod hwn.

 • Bydd sesiynau galw heibio wyneb yn wyneb ac apwyntiadau yn cael eu gohirio hyd nes bydd hysbysiad pellach
 • Bydd ymgynghoriadau dros y ffôn ac e-bost yn parhau fel yr arfer – Advice@cardiff.ac.uk / 02920 781410, and;
 • Bydd y Llinell Nos, yn parhau i weithredu yn y tymor byr. 

Am gyngor a gwybodaeth bellach ar hunan-ynysu, dysgu, addysgu ac asesiadau, glendid a mesurau atal, ac amrywiaeth o faterion eraill, cliciwch ar y botymau isod.

Help a chyngor Canllawiau Coronafeirws  Ffonio'r Llinel Nos

Digwyddiadau

 • Mae holl nosweithiau clwb Yolo a Juice wedi cael eu gohirio hyd nes bydd hysbysiad pellach. Os ydych chi wedi prynu unrhyw docynnau Juice drwy wefan Undeb y Myfyrwyr byddwch yn derbyn ad-daliad yn awtomatig.
 • Bydd holl ddigwyddiadau Clybiau Chwaraeon a Chymdeithasau yn yr adeilad yn cael eu gohirio hyd nes y bydd hysbysiad pellach.
 • Cerddoriaeth byw: rydyn ni’n rhagweld y bydd y gigs sydd wedi eu trefnu ar hyn o bryd yn debygol o gael eu haildrefnu. Byddwn yn diweddaru dalwyr tocynnau gyda manylion o hyn wrth i’r darlun ddatblygu. Gweld sefyllfa bresennol digwyddiadau cerddoriaeth byw
 • Mae bob Noson Wobrwyo Undeb y Myfyrwyr gan gynnwys y Voscars, Dawns y Cymdeithasau, Dawns yr UA, Gwobrau Cyfoethogi Bywydau Myfyrwyr a Gwobrau Cyfryngau Myfyrwyr Caerdydd wedi eu gohirio hyd nes bydd hysbysiad pellach. Bydd tocynnau yn cael eu had-dalu yn awtomatig.
 • Byddwn yn eich annog i ddilyn cyngor a pheidio mynd i ddigwyddiadau cymdeithasol y tu allan i Undeb y Myfyrwyr pan fo hynny’n bosib.

Varsity Cymru

 • Yn anffodus mae Varsity Cymru 2020 wedi ei ganslo eleni a does dim cyfle o fewn y calendr i ail-drefnu. Darllenwch y datganiad llawn yma 
 • Fe fydd cyfle i fyfyrwyr brynu crysau-t (sydd nawr yn rhifynnau arbennig) drwy Caru Caerdydd. Mwy o wybodaeth i ddilyn.
 • Rydyn ni yn y broses o ad-dalu Tocynnau Varsity drwy cardiffstudents.com. Dylai hyn fod o fewn y 7 neu 10 diwrnod nesaf. Os ydych chi wedi prynu tocyn ar gyfer unrhyw ddigwyddiad arall ar yr un pryd a’ch tocyn Varsity, efallai y byddwch yn derbyn yr ad-daliad ar gyfer yr eitemau ar adegau gwahanol. Ni fydd y ffi archebu o £1.50 i brynu Tocyn Varsity yn cael ei ad-dalu.

Siopau a Gwasanaethau

 • Mae’r Taf a’r Cwrt Bwyd nawr ar gau hyd nes bydd hysbysiad pellach.
 • LMae siop Caru Caerdydd a Swyddfa Bost Plas y Parc nawr ar gau dros dro ac nid oes modd i siop ar-lein Caru Caerdydd fasnachu ar hyn o bryd. Peidiwch ag anghofio dilyn  @LoveCardiffSU ar Instagram i gael y newyddion diweddaraf.
 • Gosod Tai Myfyrwyr Caerdydd - bydd y gwasanaeth hwn yn parhau i gefnogi tenantiaid mewn tai a osodir ganddynt. Bydd pob ymholiad yn cael eu symud ar-lein.
 • JSiopswyddi - byddant yn parhau i weithredu gyda phob ymholiad yn symud ar-lein. Yn ystod y cyfnod hwn, ni fyddwn yn gallu cynnig cofrestriadau newydd i fyfyrwyr, ond bydd dyddiadau cyflogres yn parhau fel yr arfer.
 • Gwasanaeth Datblygu Sgiliau - ni fydd darpariaeth wyneb yn wyneb hyd nes bydd hysbysiad pellach. Bydd myfyrwyr sy’n cofrestru ar gyfer amserlenni sy’n cael eu hysbysu ar gyfer y Gwanwyn a’r Haf yn derbyn sesiynau Dysgu o Bell. Gall y rhain gael eu cwblhau gartref a chael eu hanfon yn ôl er mwyn asesu ac adborth.
 • Teithiau a Gwibdeithiau Rho Gynnig Arni: mae'r rhain i gyd wedi cael eu gohirio hyd nes bydd hysbysiad pellach. Bydd tocynnau yn cael eu had-dalu yn awtomatig.
 • Bydd y Lolfa ar gau hyd nes bydd hysbysiad pellach.

Byddwn yn cefnogi gwasanaethau'r llawr Gwaelod na redir gan Undeb y Myfyrwyr i weithredu pan fo hynny’n bosibl. Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am eu hamseroedd agor yma..

Grwpiau Myfyrwyr

 • Byddwn yn annog holl fyfyrwyr i beidio ymgymryd ag unrhyw weithgaredd yn ystod y cyfnod hwn. Bydd archebu ystafelloedd a digwyddiadau yn yr adeilad yn cael eu gwahardd. Os ydych chi wedi prynu unrhyw docynnau ar gyfer unrhyw ddigwyddiadau grwpiau myfyrwyr, cysylltwch â chymdeithasau am wybodaeth ar ail-drefnu, gohirio neu ad-daliadau.
 • Gweithgaredd chwaraeon - mae bob hyfforddiant, gemau ac unrhyw weithgaredd chwaraeon arall wedi cael ei wahardd hyd nes bydd hysbysiad pellach.
 • Cerbydau - o ganlyniad i’r cyfyngiadau ar drafnidiaeth nad yw’n hanfodol, bydd y cerbydau yn ddisymud hyd nes bydd hysbysiad pellach.
 • Teithiau a Gwibdeithiau - mae'r rhain oll wedi eu gohirio hyd nes bydd hysbysiad pellach.
 • Cyfryngau Myfyrwyr - Bydd sioeau byw Xpress yn cael eu gohirio hyd nes bydd hysbysiad pellach, bydd Gair Rhydd a Quench yn symud i gynnwys ar-lein hyd nes y bydd hysbysiad pellach. Bydd yr ardaloedd swyddfa wedi eu cau.
 • Bydd cefnogaeth i grwpiau myfyrwyr yn parhau i weithredu yn ddigidol, ar gyfer aelodau pwyllgor parhewch i gysylltu ag aelodau o’r Tîm Gweithgareddau fel yr arfer. 

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.