Log in

Notice of AGM | Hysbysiad CCB

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

The Students’ Union hereby gives notice that the Student Members’ Annual General Meeting (AGM) will take place at 18:00 on Thursday 23rd November 2017.

The meeting will be held in the Great Hall on the first floor of the Students’ Union at 18:00. Doors will open at 17.30. Every student at Cardiff University is invited and encouraged to attend. Just remember to bring your Student ID card as it will be required on entry.

Every student at Cardiff University is invited and encouraged to attend.

The business to be transacted at the AGM includes:

 • Ratification of minutes of the previous meeting
 • Receiving the report of the Trustees on the Union’s activities since the previous meeting
 • Receiving the accounts of the Union for the previous financial year; approving the list of affiliations of the Union
 • Open questions to the Trustees by the Student Members
 • Any motions submitted by members as well as lapsing policies from previous years.

All students are invited to submit motions to the AGM Proposing a Motion to AGMThe deadline to submit a motion to AGM is 12:00 (midday) Monday 13th November. Please email your motion to AGM@Cardiff.ac.uk as a word attachment.

The full agenda pack will be available online from Thursday 16th November.

Any amendments to motions must be submitted in advance of the meeting. To submit an amendment, simply email the changes you wish to see to AGM@Cardiff.ac.uk. The deadline for amendments is 17:00 on Wednesday 22nd November. Amendments must be relevant and not frustrate the intention of the motion.

This notice is produced in line with Cardiff University Students’ Union Bye Laws (4. Members’ Meetings - page 6) found here.


Mae Undeb y Myfyrwyr yn rhoi rhybudd y cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol o'r Myfyrwyr sy'n Aelodau (CCB) am 6pm ddydd Iau 23 Tachwedd 2017.

Cynhelir y cyfarfod yn y Neuadd Fawr ar lawr cyntaf Undeb y Myfyrwyr am 6pm. Bydd y drysau'n agor am 5:30pm. Estynnir gwahoddiad i holl fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd i fynychu'r cyfarfod. Cofiwch ddod â'ch cerdyn adnabyddiaeth myfyrwyr â chi gan y bydd ei angen i gael mynediad.

Mae'r busnes a drafodir yn y CCB yn cynnwys:

 • Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol 
 • Derbyn adroddiad yr Ymddiriedolwyr o weithgareddau'r Undeb ers y cyfarfod blaenorol 
 • Derbyn cyfrifon yr Undeb ar gyfer y flwyddyn ariannol flaenorol
 • Cymeradwyo rhestr ymaelodaethau'r Undeb
 • Agor cwestiynau i'r Ymddiriedolwyr gan y Myfyrwyr sy'n Aelodau 
 • Unrhyw gynigion a gyflwynwyd gan aelodau yn ogystal â pholisïau’n dod i ben o flynyddoedd blaenorol.

Mae croeso i holl fyfyrwyr gyflwyno cynigion i'r CCB Gwneud Cynnig i CCBY dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cynnig i'r CCB yw 12pm ddydd Llun 13 Tachwedd. Gallwch e-bostio eich cynnig i AGM@caerdydd.ac.uk fel dogfen Word wedi ei hatodi.

Bydd pecyn agenda llawn ar gael ar-lein o ddydd Iau 16 Tachwedd ymlaen.

Rhaid i unrhyw welliannau i gynigion gael eu cyflwyno ymlaen llaw i'r cyfarfod. I gyflwyno gwelliant, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw e-bostio'r newidiadau a hoffech i AGM@caerdydd.ac.uk. Y dyddiad cau ar gyfer gwelliannau yw 5pm ddydd Mercher 22 Tachwedd. Rhaid i welliannau fod yn berthnasol a rhaid iddynt beidio ag amharu ar fwriad y cynnig.

Cynhyrchwyd y rhybudd hwn yn unol ag Is-ddeddfau Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd (4. Cyfarfodydd yr Aelodau - tudalen 6) a welir yma.

 

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.