Log in

Measles in the South East Wales area | Y frech goch yn ne-ddwyrain Cymru

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

Public Health Wales are aware that measles is currently circulating in South East Wales and you may have already seen or heard some information in the news. Be aware of the symptoms and find out how you can get vaccinated.

Measles is highly infectious and is generally spread from person to person by coughs and sneezes.

Early symptoms include:

  • a high temperature
  • cough
  • conjunctivitis (painful, red eyes)
  • sometimes small white spots on the inside of the mouth.
If you develop symptoms you should stay home from University and from social events such as clubs and birthday parties.

A red, blotchy rash appears approximately 3 to 4 days later which usually begins on the face and spreads down over the rest of the body.

If you develop symptoms you should stay home from University and from social events such as clubs and birthday parties.

If you think you may have symptoms of measles, please do not go to the GP surgery, A&E department or hospital, where you could put other people at risk, without calling ahead first.

If you suspect you may have measles you should contact your GP or NHS Direct Wales on 0845 46 47 for an assessment.

Vaccination

MMR vaccination is the best means of providing protection against measles. If you have not had the full course of two MMR vaccines, you may not be fully protected. You can arrange a vaccination with your General Practice (GP).

More information on measles disease

More information on MMR vaccination

Find out more about MMR vaccinations by reading Student Occupational Health Advisor, Jennifer Prosser’s, blog post

If you have not yet registered with a GP at University, you can contact our GP practice, Park Place Surgery

Find out more


Y frech goch yn ne-ddwyrain Cymru

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn ymwybodol bod achosion o’r frech goch yn ne-ddwyrain Cymru ar hyn o bryd ac y gallech fod wedi gweld neu glywed am hyn yn y newyddion. Dylech fod yn ymwybodol o'r symptomau a chael gwybod sut y gallwch gael eich brechu.

Mae'r frech goch yn hynod heintus ac mae fel arfer yn cael ei lledaenu ymysg pobl drwy beswch a thisian.

Gall symptomau cynnar gynnwys:

  • tymheredd uchel
  • peswch
  • llid pilen y llygad (llygaid poenus, coch)
  • smotiau bach gwyn y tu mewn i'r geg weithiau.
Os byddwch yn datblygu’r symptomau, dylech aros gartref a chadw draw oddi wrth y Brifysgol a pheidio â mynd i ddigwyddiadau cyhoeddus fel clybiau a phartïon pen-blwydd.

Mae brech goch a blotiog yn ymddangos tua 3 neu 4 diwrnod yn ddiweddarach. Mae hyn yn dechrau ar yr wyneb fel arfer ac yn lledaenu dros weddill y corff wedi hynny.

Os byddwch yn datblygu’r symptomau, dylech aros gartref a chadw draw oddi wrth y Brifysgol a pheidio â mynd i ddigwyddiadau cyhoeddus fel clybiau a phartïon pen-blwydd.

Os ydych yn meddwl y gallai fod gennych symptomau’r frech goch, peidiwch â mynd i’r feddygfa, adran damweiniau ac achosion brys, na’r ysbyty lle gallech roi pobl eraill mewn perygl, oni bai eich bod yn ffonio ymlaen llaw.

Os ydych yn meddwl fod gennych y frech goch dylech gysylltu â'ch meddyg teulu neu Galw Iechyd Cymru i gael asesiad drwy ffonio 0845 46 47.

Brechu

Brechiad MMR yw'r ffordd orau o amddiffyn eich hun rhag y frech goch. Os nad ydych wedi cael y ddau frechlyn MMR, efallai na fyddwch wedi cael eich diogelu’n llawn. Gallwch drefnu i gael brechlyn yn eich meddygfa.

Rhagor o wybodaeth am glefyd y frech goch

Rhagor o wybodaeth am frechiadau MMR

Cewch wybod rhagor am frechlynnau MMR drwy ddarllen cofnod blog Jennifer Prosser, Cynghorydd Iechyd Galwedigaethol Myfyrwyr

Os nad ydych wedi cofrestru gyda meddyg teulu yn y Brifysgol eto, gallwch gysylltu â’n meddygfa ym Meddygfa Parc y Plas.

Cewch wybod mwy

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.