Cardiff Students’ Union voted 2nd in the UK by students! | UndeMyfyrwyr Caerdydd yn un o’r 2 orau yn

normalwelsh
No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

 

We are excited to announce that we achieved second place in the WhatUni student choice awards for best Students’ Union in 2022. A big thank you to all our students who reviewed us! 

Our ranking is the highest ever achieved by the Union and we were the only Students’ Union from the top 10 in 2020 to improve their overall score.

The WhatUni Student Choice Awards are based on reviews collected from students across the UK. Now in their 10th year, these are the UK’s biggest student-voted awards. Last year, WhatUni condensed the awards down to four categories because of restrictions and safety considerations due to the pandemic. With students finally returning to campus, this year they were able to go back to a complete set of categories that encompass the full student experience.

The results of these reviews, alongside thousands more submitted by students online, are calculated to find out who has been voted the best across a variety of categories including Uni of the Year, Accommodation, Facilities and more.

VP Education (2021-22) and SU President Elect (2022-23), Gina Dunn, said: " What fantastic news! It's been such an exciting year with students returning to campus, helping students catch up on lost time and focusing on wellbeing after the pandemic. It’s amazing to see the hard work of SU staff, volunteers, groups and representatives being recognised. We will keep striving to improve and we have some exciting developments taking place over the next few months that we hope will continue to keep our students well supported and engaged in their University experience.”

You can see the full results from the WhatUni Student Choice Awards 2022 here


Undeb Myfyrwyr Caerdydd yn un o’r 2 orau yn y DU yn ôl myfyrwyr!

 

Rydym yn teimlo’n gyffrous i gyhoeddi ein bod wedi cyrraedd yr ail safle yng Ngwobrau Dewis Myfyrwyr WhatUni am yr Undeb Myfyrwyr gorau yn 2022. Diolch enfawr i'n holl fyfyrwyr a gyflwynodd adolygiad! 

Dyma’r safle uchaf i’r Undeb erioed ei gyflawni, a ni oedd yr unig Undeb Myfyrwyr o’r 10 uchaf yn 2020 i wella eu sgôr cyffredinol.

Mae Gwobrau Dewis Myfyrwyr WhatUni yn seiliedig ar adolygiadau a gasglwyd gan fyfyrwyr ledled y DU. Bellach yn eu 10fed blwyddyn, dyma'r gwobrau mwyaf yn y DU y mae myfyrwyr yn pleidleisio drostynt. Y llynedd, cafodd gwobrau WhatUni eu crynhoi i bedwar categori oherwydd cyfyngiadau ac ystyriaethau diogelwch yn sgil y pandemig. Gyda myfyrwyr yn dychwelyd i'r campws o'r diwedd, eleni roeddent yn gallu mynd yn ôl i set gyflawn o gategorïau sy'n cwmpasu profiad llawn myfyrwyr.

Mae canlyniadau'r adolygiadau hyn, ochr-yn-ochr â miloedd yn rhagor a gyflwynwyd ar-lein gan fyfyrwyr, yn cael eu cyfrif er mwyn darganfod pwy sydd wedi denu’r bleidlais uchaf ar draws amrywiaeth o gategorïau gan gynnwys Prifysgol y Flwyddyn, Llety, Cyfleusterau a mwy.

Dywedodd yr Is-Lywydd Addysg (2021-22) a Llywydd Etholedig yr UM ar gyfer 2022-23, Gina Dunn: "Dyma newyddion anhygoel! Mae wedi bod yn flwyddyn mor gyffrous gyda myfyrwyr yn dychwelyd i'r campws; rydym wedi helpu myfyrwyr i ddal i fyny ar amser coll a chanolbwyntio ar lesiant ar ôl y pandemig. Mae'n wych gweld gwaith caled staff, gwirfoddolwyr, grwpiau a chynrychiolwyr yr UM yn cael ei gydnabod. Byddwn yn dal ati i wneud pob ymdrech i wella, ac mae gennym rai datblygiadau cyffrous ar y gweill ar gyfer yr ychydig fisoedd nesaf, a’r gobaith yw y byddant yn parhau i gynnig cymorth i’n myfyrwyr ac y byddant yn ymgysylltu â’u profiad Prifysgol.”

Gallwch weld canlyniadau llawn Gwobrau Dewis Myfyrwyr WhatUni 2022 yma

 

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 
Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777