Statement on the recent racial injustice | Datganiad ar yr anghyfiawnder hiliol diweddar

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

If you are neutral in situations of injustice you have chosen the side of the oppressor - Desmond Tutu

Silence is an unacceptable response to racism. As your Students’ Union we accept that we have not done enough historically and presently to address issues regarding race. It is our deepest shame and we offer our Black and Ethnic Minority identifying students our sincerest apologies.

There has undoubtedly been a disproportionate amount of burden placed on Black and Ethnic Minority identifying students to represent their pain and explain their experiences, many times trying to convince us of what is actually well known to occur. Racism and discrimination is real and racism in modern society is regrettably rife.

We recognise that racial injustice is unspeakably grievous. We have experienced the untimely killings of Black people in recent times, most recently the tragic murder of George Floyd in Minnesota. We all have been called on to say their names: George Floyd, Ahmaud Arbery, Breonna Taylor, Belly Mujinga, Regis Korchinski-Paquet and many more.

Racism and discrimination has shown itself in all educational levels, in the healthcare system, policing and society at large. Now more than ever, we need to commit to tackling racism and discrimination.

We will increase focus on exploring and identifying more effective ways of bettering your experiences whilst continuing to work with the University to put action into these words, such as by decolonising the curriculum, closing the Black Attainment Gap, resourcing BAME-specific councillors, and supporting other initiatives currently being put forward.

We are committed to better amplifying the visibility of, the empathy towards, and the dialogue with Black and Ethnic Minority students.

We stand in solidarity with our Black students. Black Lives Matter.

Here are some useful links for donations, petitions and information regarding current events:

Co-authored by Cindy Ikie, Black & Ethnic Minorities Officer, and Shekina Ortom, Vice President Heath Park. Supported by the 19-20 Elected Officer team; Jackie Yip - Students' Union President, Nick Fox - Vice President Postgraduate Students, Tomos Evans  - Vice President Education, Jude Pickett - Vice President Sports & AU President, Orla Tarn - Vice President Societies and Volunteering, and James Wareham - Vice President Welfare and Campaigns. 

Read the statement on the Black & Ethnic Minorities Officer and future representation. 


Datganiad ar yr anghyfiawnder hiliol diweddar

Mae distawrwydd yn ymateb annerbyniol i hiliaeth. Fel eich Undeb Myfyrwyr rydym yn derbyn nad ydym wedi gwneud digon yn hanesyddol, nac ar hyn o bryd, i fynd i'r afael â materion yn ymwneud â hil. Teimlwn gywilydd mawr, ac rydym yn cynnig ein hymddiheuriadau diffuant i'r myfyrwyr hynny sy’n hunan-ddiffinio fel Croenddu a Lleiafrifoedd Ethnig.

Heb os, mae baich anghymesur wedi cael ei osod ar fyfyrwyr Croenddu a Lleiafrifoedd Ethnig i fynegi eu poen ac egluro eu profiadau, dro ar ôl tro, gan geisio ein hargyhoeddi o'r hyn rydym i gyd yn gwybod sy’n digwydd mewn gwirionedd. Mae hiliaeth a chamwahaniaethu yn real, ac yn anffodus mae hiliaeth yn rhemp yn y gymdeithas fodern.

Rydym yn cydnabod bod anghyfiawnder hiliol yn beth difrifiol iawn. Rydym wedi gweld llofruddiaethau anamserol pobl Groenddu yn ddiweddar, yn fwyaf diweddar llofruddiaeth drasig George Floyd yn Minnesota. Galwyd ar bob un ohonom i ddweud eu henwau: George Floyd, Ahmaud Arbery, Breonna Taylor, Belly Mujinga, Regis Korchinski-Paquet a llawer mwy.

Mae hiliaeth a chamwahaniaethu yn amlwg ar bob lefel addysgol, yn y system gofal iechyd, plismona a chymdeithas yn gyffredinol. Nawr yn fwy nag erioed, mae angen i ni ymrwymo i fynd i'r afael â hiliaeth a chamwahaniaethu.

Byddwn yn cynyddu'r ffocws ar archwilio a chanfod ffyrdd mwy effeithiol o wella'ch profiadau, yn ogystal â pharhau i weithio gyda'r Brifysgol i droi’r geiriau hyn yn weithredu, e.e. trwy ddadwaddoli'r cwricwlwm, cau'r Bwlch Cyrhaeddiad Croenddu, darparu adnoddau ar gyfer cynghorwyr sy'n benodol ar gyfer pobl CLlE, a chefnogi mentrau eraill sy'n cael eu cyflwyno ar hyn o bryd.

Rydym wedi ymrwymo i ehangu gwelededd, empathi tuag at, a'r ddeialog gyda myfyrwyr Croenddu a Lleiafrifoedd Ethnig.

Rydym yn sefyll mewn undod gyda'n myfyrwyr Croenddu. Mae Bywydau Duon yn Bwysig.

Dyma rai dolenni defnyddiol ar gyfer gwneud cyfraniad, deisebau a gwybodaeth am ddigwyddiadau cyfredol:

•    Ble i roi eich arian a'ch amser i helpu protestwyr.
•    Deisebau, Rhoddion a Gwybodaeth
•    Ymrwymiad i fynd i'r afael â hiliaeth sefydliadol: CCB Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd 2019

Ysgrifennwyd ar y cyd gan Cindy Ikie, Swyddog Croenddu a Lleiafrifoedd Ethnig, a Shekina Ortom, Is-lywydd Parc y Mynydd Bychan. Gyda chefnogaeth y tîm Swyddogion Etholedig 19-20; Jackie Yip - Llywydd Undeb y Myfyrwyr, Nick Fox - Is-lywydd Myfyrwyr Ôl-raddedig, Tomos Evans - Is-lywydd Addysg, Jude Pickett - Is-lywydd Chwaraeon a’r Undeb Athletau, Orla Tarn - Is-lywydd Cymdeithasau a Gwirfoddoli, a James Wareham - Is-lywydd Lles ac Ymgyrchoedd.

 

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.