Log in

Annual General Meeting (AGM) | Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (CCB)

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

The Students’ Union hereby gives notice that the Student Members’ Annual General Meeting (AGM) will take place at 18:00 on Thursday 22nd November 2018.

The meeting will be held in the Great Hall on the first floor of the Students’ Union at 18:00. Doors will open at 17.30. Every student at Cardiff University is invited and encouraged to attend. Just remember to bring your Student ID card as it will be required on entry.

Just remember to bring your Student ID card as it will be required on entry.

The business to be transacted at the AGM includes:

 • Ratification of minutes of the previous meeting
 • Receiving the report of the Trustees on the Union’s activities since the previous meeting
 • Receiving the accounts of the Union for the previous financial year
 • Approving the list of affiliations of the Union
 • Open questions to the Trustees by the Student Members
 • Any motions submitted by members as well as lapsing policies from previous years.

All students are invited to submit motions to the AGM. The deadline to submit a motion to AGM is 12:00 (midday) Monday 12th November. Please email your motion to AGM@Cardiff.ac.uk as a word attachment. Proposing a Motion to AGM | Gwneud Cynnig i CCB

The full agenda pack will be available online from Thursday 15th November.

To submit an amendment to a motion, you must complete this form English | Cymreag and submit it to AGM@cardiff.ac.uk. The deadline for amendments is 5pm Wednesday 21 November 2018Amendments must be relevant and not frustrate the intention of the motion.

Lapsing motions

 • Support for Student Parents
 • Compulsory Mental Health Training for Personal Tutors & Research Supervisors
 • Divestment

If you would like these policies to remain in effect they will need to be re-submitted in the same fashion as new motions (highlighted above).

We have compiled some useful information below this formal notice to help all students understand some of the terminology.

This notice is produced in line with Cardiff University Students’ Union Bye Laws (4. Members’ Meetings - page 6) found here.

The full agenda pack will be available online from Thursday 15th November.

Any amendments to motions must be submitted in advance of the meeting. To submit an amendment, simply email the changes you wish to see to AGM@Cardiff.ac.uk. The deadline for amendments is 17:00 on Wednesday 21st November. Amendments must be relevant and not frustrate the intention of the motion.

This notice is produced in line with Cardiff University Students’ Union Bye Laws (4. Members’ Meetings - page 6) found here.

Useful Info


Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (CCB)

Mae Undeb y Myfyrwyr yn rhoi rhybudd y cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol i’r Myfyrwyr sy'n Aelodau (CCB) am 18:00 Ddydd Iau 22ain Tachwedd 2018.

Cynhelir y cyfarfod yn y Neuadd Fawr ar lawr cyntaf Undeb y Myfyrwyr am 18:00. Bydd y drysau'n agor am 17:30. Estynnir gwahoddiad i holl fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd i fynychu'r cyfarfod. Cofiwch ddod â'ch cerdyn adnabod myfyriwr gan y bydd ei angen i gael mynediad.

Cofiwch ddod â'ch cerdyn adnabod myfyriwr gan y bydd ei angen i gael mynediad.

Mae'r busnes a drafodir yn y CCB yn cynnwys:

 • Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol 
 • Derbyn adroddiad yr Ymddiriedolwyr o weithgareddau'r Undeb ers y cyfarfod blaenorol 
 • Derbyn cyfrifon yr Undeb ar gyfer y flwyddyn ariannol flaenorol; cymeradwyo rhestr ymaelodaethau'r Undeb
 • Agor cwestiynau i'r Ymddiriedolwyr gan y Myfyrwyr sy'n Aelodau 
 • Ac unrhyw gynnig a gyflwynwyd gan aelodau yn ogystal â pholisiau sy’n darfod o flynyddoedd blaenorol.

Mae croeso i holl fyfyrwyr gyflwyno cynigion i'r CCB. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cynnig i'r CCB yw canol dydd ar Ddydd Llun 12fed Tachwedd. Gallwch e-bostio eich cynnig i AGM@caerdydd.ac.uk fel dogfen Word wedi ei hatodi.

Mae sawl polisi yn darfod (mae polisiau yn darfod ar ôl 3 blynedd). Mae’r polisiau hyn yn cynnwys:

 • Cefnogaeth i Rieni sy’n Fyfyrwyr
 • Hyfforddiant Iechyd Meddwl Gorfodol i Diwtoriaid Personol a Goruchwilwyr Ymchwil
 • Dadwisgiad

Gellir gweld y polisiau ar yr adran polisiau o wefan undeb y myfyrwyr   os nad yw myfyrwyr eisiau i bolisi i ddarfod mae’n rhaid iddynt gael eu hail gyflwyno drwy’r broses a danlinellir uchod.

Bydd pecyn agenda llawn ar gael ar-lein o Ddydd Iau 15fed Tachwedd ymlaen.

Rhaid i unrhyw welliannau i gynigion gael eu cyflwyno ymlaen llaw i'r cyfarfod. I gyflwyno gwelliant, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw e-bostio'r newidiadau a hoffech i AGM@caerdydd.ac.uk. Y dyddiad cau ar gyfer gwelliannau yw 17:00 Dydd Mercher 21ain Tachwedd. Rhaid i welliannau fod yn berthnasol a rhaid iddynt beidio ag amharu ar fwriad y cynnig.

Cynhyrchwyd y rhybudd hwn yn unol ag Is-ddeddfau Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd (4. Cyfarfodydd yr Aelodau - tudalen 6) a welir yma.

Gwybodaeth ddefnyddiol


Useful information

Business Transacted at AGM

 • Minutes from the previous meeting can be found here.
 • Reports from the trustees can be found here
 • Accounts from the last financial year can be found here
 • Affiliations are organisations we are linked with that provide a service to our members or the students’ union as an organisation
 • Open Questions to trustees requires some explaining:

Who are the Trustees?

The Board of Trustees is the Students’ Union’s governing body and comprises 15 people who are individually and collectively responsible for the management and administration of the Students’ Union. They have ultimate responsibility with respect to the affairs of the organisation, they ensure that the organisation is well-run and delivers on its charitable objectives. The Board of Trustees meet at least four times a year and is made up of a mixture of experienced individuals who can offer their varied perspectives on any challenges the Students’ Union may face. The Board includes:

 • Your seven elected full-time officers
 • Three student trustees
 • Two University nominated Trustees
 • Three External Trustees

In AGM, open questions to the Trustees is your opportunity to ask them any questions you may have about any aspects of the Students’ Union.

What can I ask them?

You can ask them about anything you are interested in or worried about within the Students’ Union. Some examples of questions you could ask include:

 • What advances have been made on personal tutor mental health training?
 • What’s happening with getting a new Astro turf at Talybont?
 • How can you help mature students get more involved in societies?

Your questions could range from Sports and Societies to academic interests to student welfare.  If there is anything you would like an answer to, don’t be afraid to come to AGM and ask.

Information on the governance of the students’ union can be found here.

 • Several policies are expiring (policies expire after 3 years), these policies are:
  • Support for Student Parents
  • Compulsory Mental Health Training for Personal Tutors & Research Supervisors
  • Divestment

These policies can be found on the policy section of the students’ union website if students do not wish this policies to expire they must be re-submitted through the process outlined above.


Gwybodaeth ddefnyddiol

Materion a drafodir yn y CCB

 • Gellir dod o hyd i gofnodion y cyfarfod blaenorol yma.
 • Gellir dod o hyd i adroddiadau gan yr ymddiriedolwyr yma.
 • Gellir dod o hyd i gyfrifon y flwyddyn ariannol ddiwethaf yma
 • Mae ymlyniadau yn sefydliadau rydyn ni yn gysylltiedig â, sy’n darparu gwasanaeth i’n haelodau neu i Undeb y Myfyrwyr fel sefydliad.
 • Mae angen esboniad i Gwestiynau Agored i’r ymddiriedolwyr:

Pwy yw'r Ymddiriedolwyr?

Bwrdd yr Ymddiriedolwyr yw corff llywodraethu Undeb y Myfyrwyr sy’n cynnwys 15 o bobl sydd yn gyfrifol yn unigol ac ar y cyd am reoli a gweinyddu Undeb y Myfyrwyr. Mae ganddynt gyfrifoldeb terfynol mewn perthynas â materion y sefydliad, maent yn sicrhau bod y sefydliad yn cael ei redeg yn dda ac yn cyflawni ei hamcanion elusennol. Mae Bwrdd yr Ymddiriedolwyr yn cwrdd o leiaf bedair gwaith y flwyddyn ac yn cynnwys cymysgedd o unigolion profiadol sy’n gallu cynnig eu safbwyntiau amrywiol ac unrhyw heriau a all wynebu Undeb y Myfyrwyr. Mae'r Bwrdd yn cynnwys:

 • Eich saith swyddog etholedig llawn amser
 • Tri ymddiriedolwr myfyrwyr
 • Dau Ymddiriedolwr Prifysgol a enwebwyd
 • Tri Ymddiriedolwr Allanol

Yn y CCB, mae cwestiynau agored i’r ymddiriedolwyr yn gyfle i chi ofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych ynglyn ag unrhyw agwedd yn Undeb y Myfyrwyr.

Beth allaf i ofyn iddynt?

Gallwch ofyn unrhyw beth iddynt sy’n eich ymddiddori neu sy’n eich poeni chi yn Undeb y Myfyrwyr. Dyma rai enghreifftiau o gwestiynau y gallech ofyn:

 • Pa ddatblygiadau a wnaethpwyd i hyfforddiant iechyd meddwl tiwtoriaid personol?
 • Beth sy'n digwydd gyda chael Astro turf newydd yn Nhalybont?
 • Sut y gallwch chi helpu myfyrwyr hyn i gymryd mwy o ran gyda chymdeithasau?

Gall eich cwestiynau amrywio o Chwaraeon a Chymdeithasau i ddiddordebau a lles myfyrwyr.  Os oes unrhyw beth yr hoffech chi’r ateb iddo, peidiwch â bod mynychu’r CCB a gofynnwch.

Gellir dod o hyd i wybodaeth ar reolaeth Undeb y Myfyrwyr yma.

 • Mae sawl polisi yn darfod (mae polisïau yn darfod wedi 3 blynedd). Dyma’r polisïau sy’n darfod:
  • Cymorth ar gyfer Myfyrwyr sy’n Rhieni
  • Hyfforddiant Iechyd Meddwl Gorfodol ar gyfer Tiwtoriaid Personol a Goruchwylwyr Ymchwil
  • Gwaredu Buddsoddiadau

Gellir dod o hyd i’r polisïau hyn yn yr adran polisi ar wefan Undeb y Myfyrwyr os nad yw myfyrwyr eisiau i’r polisïau hyn ddarfod rhaid iddynt gael eu hail gyflwyno a amlinellir uchod.

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.