Log in
English

Y Pwyllgor

Pwyllgor UMCC sydd yn cynrychioli aelodau UMCC o fewn Undeb y Myfyrwyr a’r Brifysgol, ac yn rhedeg UMCC o ddydd i ddydd. Mae’r pwyllgor yn cyfarfod yn aml i drafod ymgyrchoedd a gweithgareddau UMCC, ac i drafod materion cyffredinol.

Mae’r pwyllgor yn cynnwys llu o roliau amrywiol, gan gynnwys swyddogion cyswllt ar gyfer bob agwedd ar aelodaeth UMCC, gan gynnwys myfyrwyr ail iaith, myfyrwyr y Mynydd Bychan, myfyrwyr o’r flwyddyn gyntaf, ac ôl-raddedigion.

Mae croeso cynnes i chi gysylltu ag unrhyw aelod o’r pwyllgor i drafod unrhyw fater - byddent yn awyddus iawn i’ch helpu! Gallech gysylltu â’r pwyllgor drwy e-bostio eu e-byst personol, neu drwy e-bostio UMCC@caerdydd.ac.uk.

Llywydd UMCC: Annell Dyfri

e-bost: dyfria@caerdydd.ac.uk

Y Llywydd sydd yn gyfrifol am redeg UMCC o ddydd i ddydd, ac am gynrychioli UMCC a’i aelodau o fewn yr Undeb a’r Brifysgol. Yn ogystal, y Llywydd sydd yn cadeirio cyfarfodydd y pwyllgor a chyfarfodydd cyffredinol UMCC.

Is-lywydd UMCC: Alaw Mair Williams

e-bost: williamsa133@caerdydd.ac.uk

Mae'r Is-lywydd yn cynorthwyo y Llywydd ac yn camu ir adwy pan na fydd y Llywydd yn bresennol.

Ysgrifennydd: Daniel O'Callaghan

e-bost:  ocallaghand1@caerdydd.ac.uk

Fel ysgrifennydd UMCC, Daniel fydd yn gyfrifol am gadw cofnodion o gyfarfodydd a gweithgareddau UMCC, yn ogystal ag eistedd ar bwyllgor UMCC.

Trysorydd: Owain Beynon

e-bost: beynonot@caerdydd.ac.uk

Fel trysorydd UMCC, Owain fydd yn gyfrifol am gydlynu materion ariannol UMCC, yn ogystal ag eistedd ar bwyllgor UMCC.

Swyddog Gweithgareddau Amrywiol : Aled Biston a Nel Richards

e-bost: lloyd-bistonah@caerdydd.ac.uk a richardsn20@caerydd.ac.uk

Aled a Nel fydd yn gyfrifol am gydweithio gyda’r Pwyllgor a’r Swyddogion Cyswllt i drefnu gweithgareddau sydd yn apelio at holl aelodau UMCC.

 

Swyddog Cyswllt Myfyrwyr y Mynydd Bychan: Ifan Prys Jones

e-byst: jonesip@caerdydd.ac.uk

Mae’r swyddog hwn yn gyfrifol am gynrychioli myfyrwyr o’r Mynydd Bychan o fewn UMCC, a sicrhau nad ydynt yn teimlo’n ynysig o’r corff o fyfyrwyr Cymraeg yng Nghampws Cathays. Os ydych yn fyfyriwr o’r Mynydd Bychan, mae croeso i chi gysylltu ag Ifan i drafod unrhyw fater sydd yn eich poeni chi.

Swyddog Cyswllt Myfyrwyr y Flwyddyn Gyntaf: Steffan Leonard

e-byst: leonardsa@caerdydd.ac.uk

Y Swyddog hwn sydd yn gyfrifol am gynrychioli myfyrwyr y flwyddyn gyntaf o fewn UMCC, a sicrhau eu bod yn ymgartrefu o fewn UMCC, yr Undeb, a’r Brifysgol. Os ydych chi’n y flwyddyn gyntaf, ac yn cael unrhyw drafferthion neu broblemau yn ystod eich blwyddyn gyntaf yn y brifysgol, bydd Steffan yn hapus iawn i’ch helpu.

The Committee

UMCC’s committee is responsible for representing UMCC’s members within the Students’ Union and the University, and is responsible for the day to day running if UMCC. The committee meets often to discuss UMCC’s campaigns and activities, and to discuss general matters.

The committee includes a variety of different roles, including representatives from all aspects of UMCC’s membership, which include second language students, Heath Park students, first year students and postgraduates.

You are welcome to contact any member of the committee to discuss any mater- they will be very happy to help! You can contact the committee on their personal e-mail addresses, or by emailing UMCC@caerdydd.ac.uk.

UMCC President: Annell Dyfri

E-mail: dyfria@caerdydd.ac.uk

The President is responsible for running UMCC from day to day, and for representing its members within the Union and the University. The president also chairs UMCC’s committee meetings and UMCC’s general meetings.

Secretary: Daniel O'Callaghan

E-mail: ocallaghand1@caerdydd.ac.u

Daniel will be responsible for keeping records of UMCC’s meetings and activities, as well as sitting on UMCC’s Committee.

Treasurer: Owain Beynon

E-mail: beynonot@caerdydd.ac.uk

As UMCC’s Treasurer, Owain will be responsible for UMCC’s financial matters, as well as sitting on UMCC’s Committee.

Alternative Activities Officers: Aled Biston and Nel Richards

E-mail: lloyd-bistonah@caerdydd.ac.uk and richardsn20@caerydd.ac.uk

Aled and Nel will be UMCC’s Alternative Events Officers.They will be on the committee and the Student Liaisons to arrange activities that appeal to all of UMCC’s members.

Heath Park Student Liaison: Ifan Prys Jones

E-mail: jonesip@caerdydd.ac.uk

This Liaison is responsible for representing student from Heath Park within UMCC, ensuring they don’t feel isolated from the main body of Welsh speakers in the Cathays campus. If you are a student from Heath Park, you are welcome to contact Ifan to discuss any mater that is worrying you.

First Year Student Liaison: Steffan Leonard

E-mail: leonardsa@caerdydd.ac.uk

Steffan is responsible for representing first year students within UMCC, and ensuring they settle into UMCC, the Union, and the University. If you are in your first year, and are having difficulties or problems during your first year at the University, Steffan is happy to help you!