Log in

Cymraeg

 

For the LGBT+ Community, the risk of struggling with mental health is higher.

But you are not alone. At Cardiff, you have an abundance of support available to you. This week your LGBT Officers will be going all over campus to raise awareness for mental health in the LGBT+ Community.

Check out our social media for Facebook Live videos throughout the week!

LGBT+ Support at Cardiff:

Student Support:

We have a dedicated team of counselling and wellbeing staff based at 50 Park Place, who will be able to offer a variety of mental health support. This includes: talking therapy, mental health adviser appointments and drop-in sessions, amongst other things. For LGBT+ students, you will be able to discuss any issue you may be facing in confidence.

Drop-in sessions run every weekday: Monday- Friday: 15:00-15:45

There is an extra session on the morning of Wednesday 18th from 9:00-9:45

The support centre for Heath students is based at Cardigan House. For information on what is offered, please visit the intranet.

 

Student Advice:

Based on the 3rd floor of the Students’ Union, their advisers are able to guide you on a variety of different issues, ranging from mental health to housing and money worries. They run drop-ins 12:00-14:00 every weekday, or 12:00-14:00 Tuesdays and Thursdays at the Heath, and you are able to book longer appointments by contacting them. For more information, please visit cardiffstudents.com/advice.

 

Other:

There’re plenty of other services available to you:

Nightline: Offering a confidential listening ear from 20:00- 08:00. Call them on 02920 870 555 or visit cardiffnightline.co.uk to chat on their instant messaging service.

Student Minds: They run a peer-support service for students with eating difficulties every Thursday in room 4H on the 4th floor of the Students’ Union from 18:15-19:00.

LGBT+ Officer drop-in: Chat to your LGBT+ Officers every Thursday between 15:00-17:00 at the Campaign Officers Desk (opposite Student Voice). Keep up to date with their social media accounts, which can be found on the Campaign Officer pages at cardiffstudents.com, for any changes.

Contact them at: Josh: LGBTofficer@cardiff.ac.uk or Taz: LGBTWomensOfficer@cardiff.ac.uk

 

LGBT+ Association: Representing LGBT+ issues as well as campaigning for change on campus, and running various events, they are here for whatever you might need. Find them on Facebook, Twitter or email them at: LGBTAssociation@cardiff.ac.uk

 

CU Pride Society: An LGBT+ society that provides social events and a safe space to talk about any issues. Find them on Facebook, Twitter or contact them at: LGBT@cardiff.ac.uk

 

Umbrella Cymru: Umbrella provide support for anyone who identifies as LGBT+ or is questioning their sexuality and/or gender identity. Find them online at www.umbrellacymru.co.uk or email them on support@umbrellacymru.co.uk or info@umbrellacymru.co.uk.

 

Stonewall Cymru: Stonewall is the UK’s largest LGBT+ charirty and offers advice on anything related to LGBT+. Find information at www.stonewallcymru.org.uk or www.stonewall.org.uk.

 

Out and Proud: Out and Proud is a chance to meet other young LGBT+ people aged 13-21. It offers peer support for anyone who is LGBT+. Find more information at www.outandproudcardiff.co.uk

 

The LGBT Foundation: The LGBT Foundation work to support LGBT+ people including help with healthcare. Find more information at https://lgbt.foundation/ or call them on 0345 3 30 30 30.

Stand With LGBT+ Events


Mae risg y gymuned LHDT+ o gael trafferth gydag iechyd meddwl yn uwch.

Ond dydych chi ddim ar eich pen eich hun. Yng Nghaerdydd, mae digonedd o gymorth ar gael i chi. Yr wythnos hon bydd eich Swyddogion LHDT yn crwydro'r campws i godi ymwybyddiaeth o iechyd meddwl yn y Gymuned LHDT+.

Ewch ar ein cyfryngau cymdeithasol i weld fideos byw ar Facebook drwy'r wythnos!

Cymorth LHDT + yng Nghaerdydd:

Cymorth i Fyfyrwyr:

Mae gennym ni dîm arbennig o ymgynghorwyr a staff llesiant yn 50 Plas y Parc, sy'n gallu cynnig amrywiaeth o gymorth ynghylch iechyd meddwl. Mae hyn yn cynnwys: therapi siarad, apwyntiadau gydag ymgynghorydd iechyd meddwl a sesiynau galw heibio, ymhlith pethau eraill. Bydd modd i chi, fyfyrwyr LHDT+, drafod unrhyw fater rydych chi'n ei wynebu yn gyfrinachol.

Mae modd trefnu sesiynau galw heibio bob dydd yr wythnos: Dydd Llun - Dydd Gwener: 15:00-15:45

Bydd sesiwn ychwanegol fore Mercher yr 18fed rhwng 9:00 a 9:45

Mae'r ganolfan gymorth i fyfyrwyr y Mynydd Bychan yn Nhy Aberteifi. Am wybodaeth am yr hyn a gynigir, ewch ar y fewnrwyd.

 

Cyngor i Fyfyrwyr:

Gall eu hymgynghorwyr roi cyngor i chi ar amrywiaeth o wahanol faterion, o iechyd meddwl i dai a phryderon ariannol. Cewch hyd iddynt a 3ydd llawr Undeb y Myfyrwyr. Maen nhw'n cynnal sesiynau galw heibio rhwng 12:00 a 14:00 bob dydd yn ystod yr wythnos, neu 12:00-14:00 ar ddydd Mawrth a dydd Iau yn y Mynydd Bychan, a chewch drefnu apwyntiadau hirach trwy gysylltu â nhw. Am fwy o wybodaeth, ewch i cardiffstudents.com/advice.

 

Arall:

Mae digon o wasanaethau eraill ar gael i chi:

Nawdd Nos: Maen nhw'n cynnig clust wrando gyfrinachol rhwng 20:00-08:00. Ffoniwch nhw ar 02920 870 555 neu ewch i cardiffnightline.co.uk i sgwrsio ar eu gwasanaeth negeseuon gwib.

Student Minds: Maen nhw'n cynnal gwasanaeth cymorth cyfoedion i fyfyrwyr sydd ag anawsterau bwyta bob dydd Iau yn ystafell 4H ar y 4ydd llawr yn Undeb y Myfyrwyr rhwng 18:15 a 19:00.

Sesiynau Galw Heibio'r Swyddogion LHDT+: Cewch sgwrsio â'ch Swyddogion LHDT+ bob dydd Iau rhwng 15:00 a 17:00 wrth Ddesg y Swyddogion Ymgyrch (gyferbyn â Llais y Myfyriwr). Cadwch yn gyfoes â'u cyfrifon cyfryngau cymdeithasol, sydd i'w gweld ar dudalennau'r Swyddog Ymgyrch ar cardiffstudents.com, am unrhyw newidiadau.

Cewch gysylltu â nhw yn: Josh: LGBTofficer@cardiff.ac.uk neu Taz: LGBTWomensOfficer@cardiff.ac.uk

 

Cymdeithas LHDT+: Gan gynrychioli materion LHDT+ yn ogystal ag ymgyrchu dros newid ar y campws, a chynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau, byddan nhw gerllaw. Cewch hyd iddyn nhw ar Facebook, Twitter neu cewch e-bostiwch nhw ar: LGBTAssociation@cardiff.ac.uk

 

Cymdeithas Balchder PC: Cymdeithas LHDT+ sy'n darparu digwyddiadau cymdeithasol a lle diogel i siarad am unrhyw broblemau. Cewch hyd iddyn nhw ar Facebook, Twitter neu cewch cysylltwch â nhw ar: LGBT@cardiff.ac.uk

 

Umbrella Cymru: Mae Umbrella yn darparu cymorth i unrhyw un sy'n ystyried ei hun yn LHDT+ neu sy'n cwestiynu eu rhywioldeb a/neu hunaniaeth ryweddol. Cewch hyd iddyn nhw ar-lein ar www.umbrellacymru.co.uk neu e-bostiwch nhw ar support@umbrellacymru.co.uk neu info@umbrellacymru.co.uk.

 

Stonewall Cymru: Stonewall yw elusen LHDT+ fwyaf y DU ac mae'n cynnig cyngor ar unrhyw beth sy'n gysylltiedig â LHDT+. Cewch wybodaeth ar www.stonewallcymru.org.uk neu www.stonewall.org.uk.

 

Out and Proud: Mae Out and Proud yn gyfle i gwrdd â phobl ifanc LHDT+ ifanc sydd rhwng 13 a 21 oed. Mae'n cynnig cymorth cyfoedion i unrhyw un sy'n LHDT+. Cewch fwy o wybodaeth ar www.outandproudcardiff.co.uk

 

Sefydliad LHDT: Mae'r Sefydliad LHDT yn gweithio i roi cymorth i bobl LHDT+ gan gynnwys cymorth gyda gofal iechyd. Cewch fwy o wybodaeth ar https://lgbt.foundation/ neu ffoniwch nhw ar 0345 3 30 30 30.

Stand With LGBT+ Events