Cymraeg

For the LGBTQ+ Community, the risk of struggling with mental health is higher.

But you are not alone. At Cardiff, you have an abundance of support available to you. This week we will be going all over campus to raise awareness for mental health in the LGBT+ Community.

Upcoming Events

LGBTQ+ Support at Cardiff:

Student Support:

We have a dedicated team of counselling and wellbeing staff based at 50 Park Place, who will be able to offer a variety of mental health support. This includes: talking therapy, mental health adviser appointments and drop-in sessions, amongst other things. For LGBT+ students, you will be able to discuss any issue you may be facing in confidence.

Drop-in sessions run every weekday: Monday- Friday: 15:00-15:45 and on Wednesdays, 09:30-10:15.

The support centre for Heath students is based at Cardigan House. For information on what is offered, please visit the intranet.

Student Advice:

Based on the 3rd floor of the Students’ Union, their advisers are able to guide you on a variety of different issues, ranging from mental health to housing and money worries. 

Other:

There’re plenty of other services available to you:

Nightline: Offering a confidential listening ear. Call them between 20:00-08:00 on 02920 870 555 or visit cardiffnightline.co.uk between 20:00-00:00 to chat on their instant messaging service.

Student Minds: They run a peer-support service for students every Thursday in room 4H on the 4th floor of the Students’ Union from 18:15-19:00.

Your LGBTQ+ Campaign Officers: If you'd like to chat to your dedicated LGBTQ+ Officers at the Students' Union, please contact them at:

Georgia: lgbtofficer@cardiff.ac.uk

Lucas:lgbttransofficer@cardiff.ac.uk

Alternatively, you can contact them through their social media accounts, which can be found on the Campaign Officer pages at cardiffstudents.com.

LGBT+ Association: Representing LGBTQ+ issues as well as campaigning for change on campus, and running various events, they are here for whatever you might need. Find them on Facebook, Twitter or email them at: LGBTAssociation@cardiff.ac.uk

CU Pride Society: An LGBTQ+ society that provides social events and a safe space to talk about any issues. Find them on Facebook, Twitter or contact them at: LGBT@cardiff.ac.uk

Umbrella Cymru: Umbrella provide support for anyone who identifies as LGBT+ or is questioning their sexuality and/or gender identity. Find them online at www.umbrellacymru.co.uk or email them on support@umbrellacymru.co.uk or info@umbrellacymru.co.uk.

Stonewall Cymru: Stonewall is the UK’s largest LGBT+ charirty and offers advice on anything related to LGBT+. Find information at www.stonewallcymru.org.uk or www.stonewall.org.uk.

Out and Proud: Out and Proud is a chance to meet other young LGBT+ people aged 13-21. It offers peer support for anyone who is LGBT+. Find more information at www.outandproudcardiff.co.uk

The LGBT Foundation: The LGBT Foundation work to support LGBT+ people including help with healthcare. Find more information at https://lgbt.foundation/ or call them on 0345 3 30 30 30.


Mae risg y gymuned LHDT+ o gael trafferth gydag iechyd meddwl yn uwch.

Ond dydych chi ddim ar eich pen eich hun. Yng Nghaerdydd, mae digonedd o gymorth ar gael i chi. Yr wythnos hon fe fyddwn o amgylch y campws i godi ymwybyddiaeth i iechyd meddwl yn y Gymuned LHDT+.

Digwyddiadau i ddod

Cymorth LHDT + yng Nghaerdydd:

Cymorth i Fyfyrwyr:

Mae gennym ni dîm arbennig o ymgynghorwyr a staff llesiant yn 50 Plas y Parc, sy'n gallu cynnig amrywiaeth o gymorth ynghylch iechyd meddwl. Mae hyn yn cynnwys: therapi siarad, apwyntiadau gydag ymgynghorydd iechyd meddwl a sesiynau galw heibio, ymhlith pethau eraill. Bydd modd i chi, fyfyrwyr LHDT+, drafod unrhyw fater rydych chi'n ei wynebu yn gyfrinachol.

Mae modd trefnu sesiynau galw heibio bob dydd yr wythnos: Dydd Llun - Dydd Gwener: 15:00-15:45 ac ar ddyddiau Mercher, 09:30-10:15.

Mae'r ganolfan gymorth i fyfyrwyr y Mynydd Bychan yn Nhy Aberteifi. Am wybodaeth am yr hyn a gynigir, ewch ar y fewnrwyd.


Bydd y Tîm Cefnogaeth a Lles Myfyrwyr hefyd yn lansio opsiynnau cymorth newydd ehangach, yn benodol ar gyfer myfyrywr LHDT+, mewn digwyddiad ar Ddydd Llun 18fed Chwefror. Ewch i'r digwyddiad i ddarganfod mwy! Archebwch yma.

 

Cyngor i Fyfyrwyr:

Gall eu hymgynghorwyr roi cyngor i chi ar amrywiaeth o wahanol faterion, o iechyd meddwl i dai a phryderon ariannol. Cewch hyd iddynt a 3ydd llawr Undeb y Myfyrwyr. Maen nhw'n cynnal sesiynau galw heibio rhwng 11:00 a 14:00 bob dydd yn ystod yr wythnos, neu 12:00-14:00 ar ddydd Mawrth a dydd Iau yn y Mynydd Bychan, a chewch drefnu apwyntiadau hirach trwy gysylltu â nhw. Am fwy o wybodaeth, ewch i cardiffstudents.com/advice.

 

Arall:

Mae digon o wasanaethau eraill ar gael i chi:

Nawdd Nos: Yn cynnig clust cyfrinachol i wrando. Ffoniwch nhw rhwng 20:00-08:00 ar 02920 870 555 neu ewch i cardiffnightline.co.uk rhwng 20:00-00:00 i sgwrsio â'u gwasanaeth negeseua gwib.

 

Student Minds: Maent yn rhedeg gwasanaeth cefnogaeth cyfoedion i fyfyrwyr bob Dydd Iau yn ystafell 4H ar y 4ydd llawr Undeb y Myfyrwyr o 18:15-19:00.

 

Your LGBT+ Campaign Officers: Os hoffech siarad i'ch swyddogion LHDT+ yn Undeb y Myfyrwyr, cysylltwch â nhw: Hannah: LGBTWomensOfficer@cardiff.ac.uk. Fel arfer gallwch gysylltu â nhw drwy eu cyfrifon cyfryngau cymdeithasol, gellir eu darganfod ar dudalennau'r Swyddogion Ymgyrch ar cardiffstudents.com.

Cymdeithas LHDT+: Gan gynrychioli materion LHDT+ yn ogystal ag ymgyrchu dros newid ar y campws, a chynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau, byddan nhw gerllaw. Cewch hyd iddyn nhw ar Facebook, Twitter neu cewch e-bostiwch nhw ar: LGBTAssociation@cardiff.ac.uk

 

Cymdeithas Balchder PC: Cymdeithas LHDT+ sy'n darparu digwyddiadau cymdeithasol a lle diogel i siarad am unrhyw broblemau. Cewch hyd iddyn nhw ar Facebook, Twitter neu cewch cysylltwch â nhw ar: LGBT@cardiff.ac.uk

 

Umbrella Cymru: Mae Umbrella yn darparu cymorth i unrhyw un sy'n ystyried ei hun yn LHDT+ neu sy'n cwestiynu eu rhywioldeb a/neu hunaniaeth ryweddol. Cewch hyd iddyn nhw ar-lein ar www.umbrellacymru.co.uk neu e-bostiwch nhw ar support@umbrellacymru.co.uk neu info@umbrellacymru.co.uk.

 

Stonewall Cymru: Stonewall yw elusen LHDT+ fwyaf y DU ac mae'n cynnig cyngor ar unrhyw beth sy'n gysylltiedig â LHDT+. Cewch wybodaeth ar www.stonewallcymru.org.uk neu www.stonewall.org.uk.

 

Out and Proud: Mae Out and Proud yn gyfle i gwrdd â phobl ifanc LHDT+ ifanc sydd rhwng 13 a 21 oed. Mae'n cynnig cymorth cyfoedion i unrhyw un sy'n LHDT+. Cewch fwy o wybodaeth ar www.outandproudcardiff.co.uk

 

Sefydliad LHDT: Mae'r Sefydliad LHDT yn gweithio i roi cymorth i bobl LHDT+ gan gynnwys cymorth gyda gofal iechyd. Cewch fwy o wybodaeth ar https://lgbt.foundation/ neu ffoniwch nhw ar 0345 3 30 30 30.

Search