Cymraeg

In this day and age, why is there still such a stigma surrounding menstruation and periods? We aim to change this with the launch of our Period Dignity Campaign which focuses not only on the financial and educational side of things, but wants to ensure all of those who menstruate can do it with dignity.

We bleed, and we are bloody brilliant!

Why is this campaign important?

According to Bodyform, 1 in 10 people have reported being unable to afford period products. As a University, we know this needs to be alleviated which is why with the support of Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and ethical and sustainable period care brand TOTM we are aiming to address and alleviate unaffordability, access issues, and surrounding stigma across Cardiff University.

We also aim to destigmatise talk of Periods to ensure all of those who menstruate can do it with dignity so keep an eye out for our sub campaigns throughout the year.

Our aims

 • Provide accessible free period products across campus.
 • Remove the stigma surrounding and normalising.
 • Educate and empower all students to understand menstruation.
 • Promote sustainable products to students.
 • Ensure the dignity for all of those who menstruate across campus.

Find your nearest Menstruation Station on campus

We never want any student to be left short-handed which is why we have a number of access points around campus where you can pick up some period products.

 • Welcome Desk, 2nd Floor
 • Gender Neutral Toilets, Y Plas, 2nd Floor
 • Toilets, adjacent to the Balcony Bar, Y Plas, 3rd Floor

Sustainable Periods

We think it is vital that we all do our best to protect our planet. With over 45 billion period products disposed of globally each year we can make a difference by making small changes.

Why not try using a menstrual cup? These can be washed and reused and are free from BPA, latex, silicone and phthalates. They are easy to use and instruction can be found by visiting totm.com/shop/cups.

If you don’t want to trial a menstrual cup, then why not find a brand that used biodegradable packaging or is made from suitable cotton.

Discounts

We have worked with our partners at TOTM to bring students at Cardiff University special discounts to help make periods more affordable. Click on the button below and log in to view the page.

Access discountsYn yr oes sydd ohoni, pam oes cymaint o stigma o amgylch mislif o hyd? Rydyn ni’n anelu i newid hyn gyda lansiad ein Hymgyrch Urddas Mislif sy’n ffocysu nid yn unig ar yr ochr ariannol ac addysgiadol o bethau, ond yn sicrhau bod pawb sy’n mislifo yn gallu gwneud hynny gydag urddas.

Rydyn ni’n gwaedu, ac rydyn ni’n wych!

Pam fod yr ymgyrch hwn yn bwysig?

Yn ôl Bodyform, mae 1 ym mhob 10 wedi adrodd nad ydynt yn gallu fforddio cynnyrch mislif. Fel Prifysgol, rydyn ni’n gwybod bod angen lliniaru hyn, felly gyda chefnogaeth Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) a brand gofal mislif moesegol a chynaliadwy TOTM rydyn ni’n anelu i fynd i’r afael ag a lliniaru materion cyllid, cyrchu, a stigma ar draws Prifysgol Caerdydd.

Rydyn ni hefyd yn anelu i gael gwared â’r stigma ynghylch trafod Mislif er mwyn sicrhau bod pawb sy’n mislifo yn gallu gwneud hynny gydag urddas felly cadwch lygaid allan am is-ymgyrchoedd drwy gydol y flwyddyn.

Ein hamcanion

 • 1. Darparu eitemau hygyrch yn rhad ac am ddim ar draws y campws.
 • 2. Cael gwared â’r stigma o’i amgylch a normaleiddio.
 • 3. Addysgu a galluogi bob myfyriwr i ddeall mislif.
 • 4. Hyrwyddo cynnyrch cynaliadwy i fyfyrwyr.
 • 5. Sicrhau urddas i bawb sy’n mislifo ar draws y campws.

Dewch o hyd i’ch gorsaf cynnyrch mislif ar y campws

Dydyn ni byth eisiau i fyfyrwyr gael eu gadael yn brin o fodd, dyma pam fod gennym ni nifer o bwyntiau cyrchu o amgylch y campws lle gallwch gasglu cynnyrch mislif.

 • Desg Groeso, 2il Lawr
 • Toiledau Niwtral o Ran Rhyw, Y Plas, 2il Lawr
 • Toiledau, cyfagos i Far y Balconi, Y Plas, 3ydd Llawr

Mislifoedd Cynaliadwy

Rydyn ni’n credu ei bod hi’n allweddol ein bod ni i gyd yn gwneud cymaint ag y gallwn er mwyn amddiffyn ein planed. Gyda dros 45 biliwn o gynnyrch mislif yn cael eu taflu yn fyd-eang bob blwyddyn a gallwn ni wneud gwahaniaeth drwy wneud newidiadau bach.

Pam ddim rhoi cynnig ar gwpan mislif? Gall y rhain gael eu golchi ail hailddefnyddio ac nid ydynt yn cynnwys BPA, latecs, silicôn na ffthaladau. Maent yn hawdd eu defnyddio a gellir dod o hyd i gyfarwyddyd drwy ymweld â totm.com/shop/cups.

Os nad ydych chi eisiau rhoi cynnig ar gwpan mislif, beth am ddod o hyd i gwmni sy’n defnyddio pecynnau bioddiraddadwy neu wedi eu gwneud o gotwm addas?

Search