Adolygiad o Wariant a Datganiad yr Hydref

Mae ein Llywydd UM yn esbonio sut y mae’r Datganiad Hydref wedi effeithio myfyrwyr.

No ratings yet. Log in to rate.

Mae ein Llywydd UM, Claire Blakeway, yn esbonio sut y mae Datganiad Hydref wedi effeithio myfyrwyr.

Dyma fy ymateb i ddatganiad yr hydref. Mae’r ddogfen hon wedi cael ei gyflwyno i ein AS lleol yn ogystal â’r Brifysgol dros yr wythnosau diwethaf. Yn dilyn penderfyniadau diweddar y llywodraethau i ddiddymu grantiau cynhaliaeth, mae’r ymateb o gwmpas y maes wedi cael ei ddiweddaru a gallwch ei ddarganfod ar ein gwefan.

Cyhoeddodd George Osborne, Canghellor y Trysorlys, y mwyafrif cyntaf o Ddatganiad Hydref y Llywodraeth Geidwadol – a’r Adolygiad Gwariant- ar y 25ain Tachwedd 2015. Roedd y gyllideb hon yn darparu hyd yn oed mwy o bwysau ariannol i fyfyrwyr, yn creu hinsawdd anoddach i fyfyrwyr a’u mynediad i addysg uwch.

 Er gwaethaf y gwrthwynebiad cryf mewn ymgynghoriad diweddar ynghylch newidiadau i ad-dalu benthyciadau myfyrwyr, bydd y trothwy ad-dalu benthyciadau myfyrwyr yn cael eu rhewi ar £21,000, h.y., pan fyddwch yn dechrau ennill £21,000 neu fwy, bydd yn rhaid i chi ad-dalu eich benthyciad myfyrwyr. NID yw hyn yn unol â chyfartaledd enillion. Unwaith eto, mae hyn yn cosbi myfyrwyr sydd eisoes mewn dyled.  Mae hyn yn newid ôl-weithredol i delerau ac amodau’r cytundeb benthyciadau myfyriwr Mae hyn wir yn bygwth ymddiriedaeth y myfyrwyr yn y llywodraeth a’u system benthyciadau i fyfyrwyr.

Bydd y newidiadau hyn yn cael effaith enfawr ar holl raddedigion ond yn enwedig y rhai mwyaf difreintiedig sy’n derbyn incwm llai. Mae ymchwil UCM yn dangos fod merched a grwpiau graddedigion duon a lleiafrifoedd ethnigrwydd yn cael eu heffeithio'n anghymesur oherwydd newidiadau hyn yn ogystal.

Fe wnaeth Mr Osborne ailddatgan ei ymrwymiad i ddisodli grantiau cynhaliaeth gyda benthyciadau. Mae cael gwared ar grantiau o'r fath yn creu hyd yn oed fwy o rwystrau i fyfyrwyr gael mynediad at addysg uwch. Dylai mynediad i addysg fod yn seiliedig ar allu academaidd a pharodrwydd i ddysgu’n unig, nid ar gefndir ariannol yr unigolyn. Mae'r risgiau hyn yn gwneud addysg yn gwbl anhygyrch i grwpiau mawr o fyfyrwyr a’n annog myfyrwyr i hyd yn oed ystyried addysg brifysgol. Mae'n gwbl annheg i'r myfyrwyr hyn ddioddef a gadael y brifysgol â dyled hyd yn oed yn fwy!

Mae newidiadau arfaethedig y Llywodraeth i ddileu'r bwrsariaethau GIG yn Lloegr hefyd yn peri pryder mawr. Os yw’r newidiadau hyn yn mynd yn ei flaen, fe fydd yn cael effaith uniongyrchol ar weithle’r GIG yn y dyfodol gyda llai o bobl yn cael eu denu tuag at yrfa gofal iechyd, a mwy o fyfyrwyr yn ystyried y baich ariannol sy’n gysylltiedig â’r costau ychwanegol a ddaw yn sgìl y newidiadau hyn.  Bydd y cyllid ychwanegol yn achosi cynnydd pellach yn y nifer o Nyrsiai, Bydwreigiaeth a gwasanaethau gofal iechyd cysylltiedig sydd yn tynnu yn ôl, sydd eisoes yn uchel oherwydd y pwysau ariannol y mae myfyrwyr yn wynebu wrth gychwyn eu cyrsiau. Mae Katey Beggan, Is-Lywydd Parc y Mynydd Bychan, wedi creu dau lythyr agored gan nodi pryderon a gwrthwynebiad Undeb y Myfyrwyr a fydd yn cael eu danfon at Weinidogion perthnasol y Llywodraethau.

Ar hyn o bryd, bydd y newidiadau arfaethedig ond gymwys i fyfyrwyr sydd yn astudio yn Lloegr. Fodd bynnag, fel sy’n dod yn fwy aml, os bydd y newidiadau yma’n digwydd yn Lloegr, bydd Llywodraeth Cymru fwy na thebyg yn dilyn. Oherwydd y rhesymau hyn, mae Undeb y Myfyrwyr yn gwrthwynebu’r newidiadau ynghylch ariannu a argymhellwyd i addysg uwch ar gyfer nyrsio, bydwreigiaeth ac iechyd, a wnaed gan y Trysorlys. 

Mae'r Canghellor hefyd wedi cyhoeddi toriadau i Gronfa Cyfleoedd i Fyfyrwyr. Mae hyn yn golygu y bydd gan fyfyrwyr o gefndiroedd difreintiedig a thlotach llai o siawns o fynd i brifysgol a mewn fwy o berygl o roi'r gorau i Brifysgol. Unwaith eto, mae hyn yn gwneud addysg hyd yn oed yn llai hygyrch ar gyfer grwp sydd eisoes yn agored i niwed.

Ar nodyn mwy positif, mae’r Llywodraeth wedi cyhoeddi y byddant yn ymestyn benthyciadau cyrsiau ôl-raddedig a addysgir a chodi’r cap oedran arfaethedig i 60 oed. Mae hyn yn gwneud addysg ôl-raddedig yn llawer mwy hygyrch.

Mae’r newyddion sy’n dod yn sgil y toriadau diweddar yn codi pryder mawr ac rydym ni, ar y cyd â UCM yn mynnu gweithred drwy’r ymgyrch #CutTheCosts. Mae'n siomedig fod y Llywodraeth yn amlwg yn anwybyddu lleisiau myfyrwyr ar hyn o bryd. Byddwn yn ymgyrchu ymhellach drwy’r ymgyrch #CutTheCosts yn y dyfodol. Byddwn hefyd yn gwahodd ein AS lleol, Jo Stevens, ar y campws fel y gall myfyrwyr leisio’u pryderon yn uniongyrchol wrth Jo. Os hoffech unrhyw wybodaeth bellach neu gymryd rhan yn yr ymgyrch cysylltwch â ni drwy e-bostio SUpresident@caerdydd.ac.uk

Claire Blakeway

Llywydd Undeb Myfyrwyr 

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 

Search

Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777