Log in
Covid-19 Student Wellbeing

Cymraeg

Welcome to our new page everyone! Since Spring is now in full swing, we have decided to put together a fun set of tips and challenges so that we can all start being active and taking care of ourselves.

We completely understand that fitness and wellbeing are different for everyone and that’s why we planned a variety of activities and resources for you to follow along. Throughout the 4 weeks, we’ll focus on getting active, getting mindful and getting outside – you can find out more below! We’ll share our tips on mental wellbeing, running, walking, meditation, small every day changes we can all make and so many others, all designed to keep a healthy mind and body!

Get Active

To stay fit and healthy, the NHS recommends you get at least 150 minutes of moderate physical activity a week, or around 20 to 30 minutes a day.

We have put together a Strava group for you to track your progress and show off your exercise log. Don’t be afraid to get a little competitive, but remember, this is all just for fun.

 

 

We have put together PRIZES for anyone who completes our target of 150 minutes of physical exercise per week. There are 4 weeks of the campaign, which means 4 chances at achieving the target! Share with us a proof of completing the activity either by tagging us on our socials or send it to us directly by DM or email!

Our fantastic, amazing, brilliant prizes include t-shirts, water bottles, outdoor activities and bags. YES, that is a FREE T-shirt for getting active!

Get Mindful

This Self-Care campaign is all about promoting caring for yourself and taking the time for you and your mind. We have collaborated with WeHeal and Medics Yoga & Wellbeing to create wellbeing materials to help you deal with difficult emotions and learn how to unwind with yoga.

We know how hard this year has been for Heath Park Campus students, so we wanted to give you a little something to help you 'get mindful'. This Self-Care campaign is all about promoting caring for yourself, in order to care for others. We have collaborated with WeHeal, Plant Society & Medics Yoga & Wellbeing to give out wellbeing packs containing a ‘grow your own plant’ kit, self-care prompt tear-away sheets, encouraging sticky notes and print-outs of our mindfulness materials. You can apply for these here.

You will also be able to join us for our speaker event dealing with stress management, on the 29th April.

Get Outside

Top recommendations of local places to visit from our Wonderful Students’ Union Staff:

A little bit further afield

 • Cefn Onn Park & Two Ridges - Walk across the North of Cardiff with views to Somerset on a sunny day
 • Cardiff bay and Wetlands – You can either get the train or cycle down to Cardiff Bay and enjoy this simple walk around enjoying all the sights.
 • The Pentyrch Viewing Platform – This walk has a spectacular view from a height. Directions: Take the train to Taffs Well. Leave station on Cardiff Road exit (same side as platform), cross road and take bridge across river. Turn left at end of path after bridge and cross road. Opposite is a disused concrete road with a metal gate. Walk past gate and take the route for about 1/2 mile towards the abutment of the old railway viaduct on left. Look for a hilly narrow path in woods. Climb that then on the path above look for a similar path. Once at the top turn right and follow the track around in a 90 degree angle (the quarry is actually on left fenced off for safety). The viewing platform will eventually appear. Climb the 6 steps and simply admire the view into the quarry and see the work in action. Either return by same route or continue left into woods and keeping the route of the quarry on left follow the tracks through the woods keeping to a left direction. Eventually you will arrive in Morganstown by the Ty Nant pub. Turn right onto main road and walk for 3/4 towards Radyr and look for signs for Radyr station to return to Cathays. This trip is well worth a visit.
 • Salmon Leaps Walks – Starting at Dinas Powys, this walk combines the Wales Coast path with the Picturesque beauty of inland Vale.
 • Castle Coah
 • St. Fagans Museum of Welsh History

Great Websites to follow for more ideas:

Free walking and cycling map of Cardiff

Next Bike Website

Croeso i’n tudalen newydd bawb! Gan fod y Gwanwyn yn ei hanterth, rydyn ni wedi penderfynu casglu cyfres o tips a heriau ynghyd fel y gallwn ni gyd ddechrau bod yn fwy egnïol ac edrych ar ôl ein hunain.

Rydyn ni’n llwyr ddeall bod ffitrwydd a lles yn wahanol i bawb a dyna pam ein bod ni wedi trefnu amrywiaeth o weithgareddau ac adnoddau i chi eu dilyn. Drwy gydol y 4 wythnos, byddwn yn ffocysu ar gael cyngor, gael yn feddylgar a mynd i’r awyr iach - gallwch ddarganfod mwy isod! Byddwn yn rhannu ein tips ar les meddyliol, rhedeg, cerdded, meddylgarwch, a newidiadau dydd i ddydd y gallwn ni gyd eu gwneud a llawer mwy, ll wedi eu cynllunio i gadw’r corff a'r meddwl yn iach!

Cadw'n heini

I gadw’n heini ac yn iach, mae’r GIG yn awgrymu i chi gael o leiaf 150 munud o weithgaredd corfforol cymedrol bob wythnos, neu oddeutu 20 i 30 munud y diwrnod.

Rydyn ni wedi rhoi grwp Strava ynghyd i gofnodi eich datblygiad a dangos eich cofnod ymarfer corff. Peidiwch â bod ofn bod yn gystadleuol, ond cofiwch, mae hyn oll i gael ychydig o hwyl.

 

 

Rydyn ni wedi trefnu GWOBRAU i unrhyw un sy’n cwblhau ein targed o 150 munud o ymarfer corfforol bob wythnos. Mae 4 wythnos o’r ymgyrch, sy’n golygu 4 cyfle i gyrraedd y targed! Rhannwch eich tystiolaeth o gwblhau’r gweithgaredd drwy naill ai ein tagio ni ar ein cyfryngau cymdeithasol neu ei anfon yn uniongyrchol drwy neges neu e-bost!

Mae ein gwobrau, anhygoel yn cynnwys crysau-t, poteli dwr, gweithgareddau awyr agored a bagiau. IE, crys-t am ddim am wneud ymarfer corff!

Meddylgarwch

Mae’r ymgyrch Hunan-ofal hwn oll yn ymwneud â hyrwyddo gofalu am eich hunain a chymryd amser i chi a’ch meddwl. Rydyn ni wedi cydweithio gyda WeHeal a Medics Yoga & Wellbeing er mwyn creu deunyddiau lles i helpu delio â emosiynau anodd ac i ddysgu sut i ddadweindio gyda yoga .

Rydyn ni’n gwybod pa mor anodd yw hi wedi bod i fyfyrwyr Campws Parc y Mynydd Bychan eleni, felly roedden ni eisiau rhoi rhywbeth beth i chi am helpu ymarfer meddylgarwch. Pwrpas yr ymgyrch Hunanofal hon yw hyrwyddo gofalu amdanoch chi’ch hun, er mwyn gofalu am eraill. Rydym wedi cydweithio â WeHeal, Plant Society a Medics Yoga & Wellbeing i roi pecynnau lles sy’n cynnwys pecyn ‘tyfu eich planhigyn eich hun’, taflenni hunanofal, gan annog nodiadau gludiog ac y gallwch wneud cais amdanynt yma.

Byddwch hefyd yn medru ymuno â ni ar gyfer ein digwyddiad siardwr gwadd yn deilio a rheoli straen, ar 29ain Ebrill

Awyr agored

Prif argymhellion lleoedd lleol i ymweld â nhw gan Staff Gwych Undeb y Myfyrwyr:

Mynd cam ymhellach

 • Parc Cefn Onn a Dau Grib - Cerddwch ar draws Gogledd Caerdydd gyda golygfeydd i Wlad yr Haf ar ddiwrnod heulog
 • Bae Caerdydd a Gwlypdiroedd – Gallwch naill ai gael y trên neu feicio i lawr i Fae Caerdydd a mwynhau'r daith gerdded syml hon o amgylch Bae Caerdydd a'r gwlypdiroedd yn mwynhau'r holl olygfeydd.
 • Platfform Golygfeydd Pentyrch – Mae gan y daith hon olygfa ysblennydd o uchder. Trên i Ffynnon Taf Gadewch yr orsaf ar allanfa Ffordd Caerdydd (yr un ffordd a’r platfform), *croesi’r ffordd a mynd ar y bont ar draws yr afon. Troi i’r chwith ac ar ddiwedd y llwybr ar ôl y bont a chroesi’r ffordd. Gyferbyn mae ffordd goncrit segur gyda giât fetel. Cerddwch heibio'r giât a chymryd y llwybr am oddeutu 1/2 milltir tuag at yr hen draphont reilffordd ar y chwith. Chwiliwch am lwybr cul bryniog mewn coedwigoedd. Dringwch hwnnw wedyn ar y llwybr uwch yn edrychwch am lwybr tebyg. Unwaith ar y brig trowch i'r dde a dilynwch y trac o gwmpas mewn ongl 90 gradd (mae'r chwarel ar y chwith wedi'i ffensio i ffwrdd er diogelwch). Bydd y platfform gwylio yn ymddangos yn y pen draw. Dringwch y 6 cam ac edmygwch yr olygfa i'r chwarel a gweld y gwaith. Naill ai dychwelyd ar yr un llwybr neu barhau i'r chwith i mewn i goedwigoedd a chadw at lwybr y chwarel ar y chwith dilynwch y cledrau trwy'r coed gan gadw i'r cyfeiriad chwith. Yn y pen draw, byddwch chi'n cyrraedd Morganstown ger tafarn Ty Nant. Trowch i'r dde i'r briffordd a cherdded am 3/4 tuag at Radyr a chwilio am arwyddion i orsaf Radyr er mwyn dychwelyd i Cathays. Mae'n werth ymweld â'r daith hon.
 • Teithiau Gerdded Naid Eogiaid – Gan ddechrau yn Ninas Powys, mae'r daith hon yn cyfuno llwybr Arfordir Cymru â harddwch y Fro mewndirol.
 • Castell Coch
 • Amgueddfa Hanes Cymru Sain Ffagan

Gwefannau gwych i’w dilyn am fwy o syniadau:

Map cerdded a seiclo Caerdydd rhad ac am ddim

Gwefan Next Bike