Cardiff Award

Cardiff Award

The Cardiff Award programme builds your confidence through growing your self-awareness, developing your employability skills, building your knowledge in graduate recruitment, and supporting you to compete in the graduate job market.
The Cardiff Award is open to all students (Undergraduate and Postgraduates).
Why complete the award
  1. Develop your employability skills and attributes.
  2. Improve your understanding and build confidence of the graduate recruitment process.
  3. Understand and reflect on your strengths and abilities.
  4. Receive a digital certificate that can be printed out and used on LinkedIn.
  5. Included on your Higher Education Achievement Record for employers to see (not applicable to postgraduate research students).
"
It’s a great way to receive accreditation for the extra-curricular activities/internships I have done alongside my studies but also be able to reflect on my own employability/skills before I start applying for grad jobs. The Cardiff Award gives a head start to the graduate market and I would absolutely recommend it to any Cardiff university student.
Evan Johnson-Charteris, BA Media and Communications
Start your journey
The Cardiff Award is self-managed, putting you in control of what you are doing and making choices that fit with your own career pathway.
Search Cardiff Award on the intranet.

Gwobr Caerdydd

Mae rhaglen Gwobr Caerdydd yn adeiladu eich hyder trwy dyfu eich hunanymwybyddiaeth, datblygu eich sgiliau cyflogadwyedd, adeiladu eich gwybodaeth mewn recriwtio graddedigion, a'ch cefnogi i gystadlu yn y farchnad swyddi i raddedigion.
Mae Gwobr Caerdydd yn agored i bob myfyriwr (Israddedig ac Ôl-raddedig).
Rhesymau dros gwblhau y wobr
  1. Datblygu eich sgiliau a'ch priodoleddau cyflogadwyedd.
  2. Gwella eich dealltwriaeth a magu hyder o'r broses recriwtio graddedigion.
  3. Er mwyn deall a myfyrio ar eich cryfderau a'ch galluoedd.
  4. Byddwch yn derbyn tystysgrif ddigidol y gellir ei hargraffu a'i defnyddio ar LinkedIn.
  5. 5. Bydd yn mynd ar eich Cofnod Cyrhaeddiad Addysg Uwch i gyflogwyr ei weld (ddim yn berthnasol i fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig).
"
Mae’n ffordd wych o gael achrediad am y gweithgareddau/interniaethau allgyrsiol rwyf wedi’u gwneud ochr yn ochr â’m hastudiaethau ond hefyd yn gallu myfyrio ar fy nghyflogadwyedd/sgiliau fy hun cyn i mi ddechrau gwneud cais am swyddi gradd. Mae Gwobr Caerdydd yn rhoi cychwyn da i’r farchnad raddedigion a byddwn yn ei hargymell yn llwyr i unrhyw fyfyriwr prifysgol yng Nghaerdydd.
Evan Johnson-Charteris , BA Cyfryngau a Chyfathrebu
Dechreuwch eich taith
Mae Gwobr Caerdydd yn hunan-reoli, yn eich rhoi mewn rheolaeth o'r hyn yr ydych yn ei wneud ac yn gwneud dewisiadau sy'n cyd-fynd â'ch llwybr gyrfa eich hun.
Chwiliwch am Gwobr Caerdydd ar y fewnrwyd.