Cardiff Award

Cardiff Award

Join the Cardiff Award
 

The Cardiff Award is a structured framework that offers recognition for your career journey.

The Cardiff Award programme improves your understanding of your career potential, encourages you to participate in activities that develop your employability skills, and offers practical experience of recruitment processes to help you compete in the graduate job market.


5 Reasons for students to sign up to the Cardiff Award

1) To develop their employability skills and attributes.

2) To improve their understanding of the graduate recruitment process.

3) To understand and reflect on their strengths and abilities.

4) They will receive a digital certificate that can be printed out and used on LinkedIn.

5) It will go on their Higher Education Achievement Record (HEAR) for employers to see.

What it involves
 

 • 70 hours of activities (including work experience) in a minimum of two activities and record your experience on Your Career Journey.
 • Complete ‘CV’, ‘Cover Letter’ and ‘Reflection’ online sessions.
 • Upload your CV to the CV and Application management tool (located under the 'Profile' tab on your Careers Account) for feedback.
 • Complete 5 other employability sessions online or attend employer events and employability sessions within your school.
 • Reflect on your experience through a range of reflection online sessions.
 • Practice for recruitment by completing one recruitment experience on Your Career Journey (mock interview, mock video interview, mock assessment centre, business plan, psychometric tests).How to register

You can sign up to the Cardiff Award anytime from the day you register at the University.

Sign up to take part in the Cardiff Award through Your Career Journey. Click on the left hand icon that says ‘Cardiff Award Portfolio’ and select the ‘Join the Cardiff Award’ button.

Cardiff Award team

cardiffaward@cardiff.ac.uk

 

 

Ymuno â Gwobr Caerdydd

Mae Gwobr Caerdydd yn fframwaith strwythuredig sy'n cynnig cydnabyddiaeth ar gyfer eich taith gyrfa.

Mae rhaglen Gwobr Caerdydd yn gwella eich dealltwriaeth o'ch potensial gyrfa, annog chi i gymryd rhan mewn gweithgareddau sy'n datblygu eich sgiliau cyflogadwyedd a chynnig profiad ymarferol o brosesau recriwtio i'ch helpu chi i gystadlu yn y farchnad swyddi graddedig.

Pum rheswm i gofrestru i Wobr Caerdydd

 

 1. I ddatblygu eich sgiliau a nodweddion cyflogadwyedd
 2. I ddeall eich dealltwriaeth o'r broses recriwtio graddedig
 3. I ddeall a myfyrio ar eich cryfderau a’ch galluoedd
 4. Byddwch yn derbyn tystysgrif ddigidol a allwch ei argraffu a'i ddefnyddio ar LinkedIn.
 5. Bydd yn mynd ar eich Cofnod Cyrhaeddiad Academaidd Uwch er mwyn i gyflogwyr allu ei gweld

Beth mae'n ei olygu?

 • 70 awr o weithgareddau allgyrsiol (gan gynnwys profiad gwaith) mewn lleiafswm o ddau weithgaredd a chofnodi eich profiad ar Eich Taith Gyrfa
 • Cwblhau sesiynau 'CV', 'llythyr eglurhaol' a 'myfyrio'
 • Llwythwch eich CV i'r 'CV and Application management tool' ar eich Cyfrif Gyrfaoedd am adborth .
 • Cwblhau 5 sesiwn cyflogadwyedd ar-lein arall neu fynychu digwyddiad cyflogwyr a sesiynau cyflogadwyedd o fewn eich Ysgol.
 • Myfyrio ar eich profiad drwy amrywiaeth o sesiynau myfyrio ar-lein.
 • Ymarfer ar gyfer recriwtio drwy gwblhau un profiad recriwtio ar eich Taith Gyrfa (ffug gyfweliad, ffug cyfweliad fideo, canolfannau asesu ffug, cynllun busnes, profion seicometreg).

 

Sut i gofrestru

Gallwch gofrestru ar gyfer Gwobr Caerdydd ar unrhyw adeg, o’r diwrnod y byddwch chi’n cofrestru yn y Brifysgol.

Cofrestrwch i gymryd rhan yng Ngwobr Caerdydd trwy Daith Eich Gyrfa. Cliciwch ar yr eicon ar y dde sy’n dweud ‘Portffolio Gwobr Caerdydd’ a dewiswch y botwm ‘Ymuno â Gwobr Caerdydd’.

Myfyrwyr Israddedig ac Ôl-raddedig a Addysgir: Mae gennych hyd at 1 Ebrill yn y flwyddyn y byddwch yn graddio i’w chwblhau er mwyn gallu ei chynnwys ar eich Cofnod Cyflawniad Addysg Uwch (HEAR).

Myfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig: Gallwch gyflwyno’r wobr ar unrhyw adeg yn ystod eich amser ym Mhrifysgol Caerdydd.

 

Tîm Gwobr Caerdydd

cardiffaward@cardiff.ac.u