Log in

Cardiff Award

Cymraeg

Join the Cardiff Award

Invest in your future with a structured employability programme enabling you to gain experience and reflect on your skills and attributes

Why?  

 • To help prepare you for employment
 • To gain recognition for extra-curricular activities
 • To get access to exclusive work experience opportunities
 • To understand and reflect on your strengths and abilities
 • It will go on your Higher Academic Achievement Record for employers to see 

What does it involve?

 • Complete the induction
 • Complete 70 hours of extra-curricular activities (35 hours can come from a course placement)
 • Participate in 5 employability workshops
 • Experience a recruitment activity of your choice
 • Attend a CV and cover letter clinic
 • Reflect on your learning
 • Submit a portfolio
 • Celebrate your achievement at an Awards Ceremony!

How to register: 

Places on the Cardiff Award 2017-19 programme have now all been filled.

Registration for the next programme will open during the 2018 autumn term. To receive an email when applications open and further information on how to sign up, please fill in the Register your interest form

Find out why current Cardiff Award students and alumni applied for the programme by visiting our blog page.

Email: CardiffAward@Cardiff.ac.uk

Twitter: @CardiffAward

“The Cardiff Award has been the most important experience I have had throughout my time at Cardiff University and I would thoroughly recommend the scheme to any student.”

Amy, Maths student  


Ymunwch â Gwobr Caerdydd

Buddsoddwch yn eich dyfodol drwy gymryd rhan mewn rhaglen gyflogadwyedd strwythuredig i’ch galluogi i ennill profiad a myfyrio ar eich sgiliau a’ch rhinweddau.

Pam?

 • I’ch helpu i baratoi ar gyfer byd gwaith

 • I gael cydnabyddiaeth am eich llwyddiannau allgyrsiol
 • I gael cyfleoedd arbennig i fynd ar brofiad gwaith
 • I ddeall a myfyrio ar eich cryfderau a’ch galluoedd
 • Bydd yn mynd ar eich Cofnod Cyrhaeddiad Academaidd Uwch er mwyn i gyflogwyr allu ei gweld

Beth mae'n ei olygu?

 • Cwblhau'r cyfnod sefydlu
 • Cwblhau 70 awr o weithgareddau allgyrsiol (gall 35 awr ddod o leoliad sy'n rhan o gwrs)
 • Cymryd rhan mewn 5 gweithdy cyflogadwyedd
 • Profiad o weithgarwch recriwtio o'ch dewis
 • Mynd i glinig paratoi CV a llythyr eglurhaol
 • Myfyrio ar eich dysgu
 • Cyflwyno portffolio
 • Dathlu eich cyflawniad mewn Seremoni Wobrwyo!

Sut i gofrestru:

Nid oes lleoedd ar ôl erbyn hyn ar gyfer rhaglen Gwobr Caerdydd 2017-19.

Gallwch gofrestru ar gyfer y rhaglen nesaf yn ystod tymor yr hydref 2018. I gael eich hysbysu drwy ebost pan fydd modd i chi gyflwyno cais, ac i gael rhagor o wybodaeth am sut i ymuno, llenwch y ffurflen ‘Cofrestru eich diddordeb’.

Cewch ragor o wybodaeth am pam y gwnaeth myfyrwyr a chynfyfyrwyr presennol Gwobr Caerdydd gyflwyno cais i wneud y rhaglen trwy ymweld â'n tudalen blog.

Ebost: CardiffAward@Caerdydd.ac.uk

Twitter: @CardiffAward

"Gwobr Caerdydd yw'r profiad pwysicaf yr wyf wedi'i gael drwy gydol fy amser ym Mhrifysgol Caerdydd, a byddwn yn argymell y cynllun yn gryf i unrhyw fyfyriwr."

Amy, myfyriwr Mathemateg

Find us on: Twitter | Facebook