Log in

Cardiff Award

Cymraeg

Join the Cardiff Award

Invest in your future with a structured employability programme enabling you to gain experience and reflect on your skills and attributes

Register for the Cardiff Award today!

Why?  

 • To help prepare you for employment
 • To gain recognition for extra-curricular activities
 • To get access to exclusive work experience opportunities
 • To understand and reflect on your strengths and abilities
 • It will go on your Higher Academic Achievement Record for employers to see 

What does it involve?

 • Complete the induction
 • Complete 70 hours of extra-curricular activities (35 hours can come from a course placement)
 • Participate in 5 employability workshops
 • Experience a recruitment activity of your choice
 • Attend a CV and cover letter clinic
 • Reflect on your learning
 • Submit a portfolio
 • Celebrate your achievement at an Awards Ceremony!

How to register: 

Complete the online registration form. To find this and for further information about the Award, search ‘Cardiff Award’ on the intranet or visit the Cardiff Award blog.

Email: CardiffAward@Cardiff.ac.uk

Twitter: @CardiffAward

“The Cardiff Award has been the most important experience I have had throughout my time at Cardiff University and I would thoroughly recommend the scheme to any student.”

Amy, Maths student  


Ymunwch â Gwobr Caerdydd

Buddsoddwch yn eich dyfodol drwy gymryd rhan mewn rhaglen gyflogadwyedd strwythuredig i’ch galluogi i ennill profiad a myfyrio ar eich sgiliau a’ch rhinweddau.

Cofrestrwch ar gyfer Gwobr Caerdydd heddiw!

Pam?

 • I’ch helpu i baratoi ar gyfer byd gwaith
 • I gael cydnabyddiaeth am eich llwyddiannau allgyrsiol
 • I gael cyfleoedd arbennig i fynd ar brofiad gwaith
 • I ddeall a myfyrio ar eich cryfderau a’ch galluoedd
 • Bydd yn mynd ar eich Cofnod Cyrhaeddiad Academaidd Uwch er mwyn i gyflogwyr allu ei gweld

Beth mae'n ei olygu?

 • Cwblhau'r cyfnod sefydlu
 • Cwblhau 70 awr o weithgareddau allgyrsiol (gall 35 awr ddod o leoliad sy'n rhan o gwrs)
 • Cymryd rhan mewn 5 gweithdy cyflogadwyedd
 • Profiad o weithgarwch recriwtio o'ch dewis
 • Mynd i glinig paratoi CV a llythyr eglurhaol
 • Myfyrio ar eich dysgu
 • Cyflwyno portffolio
 • Dathlu eich cyflawniad mewn Seremoni Wobrwyo!

Sut i gofrestru:

Llenwch y ffurflen gofrestru ar-lein. I ddod o hyd i hyn a rhagor o wybodaeth am y wobr, chwiliwch am 'Gwobr Caerdydd' ar y fewnrwyd neu ewch i flog Gwobr Caerdydd.

Ebost: CardiffAward@Caerdydd.ac.uk

Twitter: @CardiffAward

"Gwobr Caerdydd yw'r profiad pwysicaf yr wyf wedi'i gael drwy gydol fy amser ym Mhrifysgol Caerdydd, a byddwn yn argymell y cynllun yn gryf i unrhyw fyfyriwr."

Amy, myfyriwr Mathemateg

Find us on: Twitter | Facebook