Cardiff Award

Cymraeg

Join the Cardiff Award

The Cardiff Award is a structured framework that offers recognition for Your Career Journey. The programme improves your understanding of your career potential, encourages you to participate in activities that develop your employability skills, and offers practical experience of recruitment processes to help you compete in the graduate job market.

Why?  

 • To develop your employability skills and attributes.
 • To improve your understanding of the graduate recruitment process.
 • To understand and reflect on your strengths and abilities.
 • You will receive a digital certificate that can be printed out and used on LinkedIn.
 • It will go on your Higher Education Achievement Record for employers to see.

What does it involve?

 • 70 hours of extra-curricular activities (including work experience) in a minimum of two activities and record your experience on Your Career Journey.
 • Complete ‘CV’, ‘Cover Letter’ and ‘Reflection’ online sessions.
 • Upload your CV to the CV and Application Review for feedback.
 • Complete 5 other employability sessions online or attend employer events and employability sessions within your school.
 • Reflect on your experience through a range of reflection online sessions.
 • Practice for recruitment by completing one recruitment experience on Your Career Journey (mock interview, mock video interview, mock assessment centre, business plan, psychometric tests).

How to register: 

All students can sign up to the Cardiff Award anytime from the day you register at University and have until 01 April of your graduation year to complete.

 

If you would like to take part in the Cardiff Award, e-mail the Cardiff Award team to sign up.

Email: CardiffAward@Cardiff.ac.uk

 “The Cardiff Award has been the most important experience I have had throughout my time at Cardiff University and I would thoroughly recommend the scheme to any student.”

Amy, Maths student


Ymunwch â Gwobr Caerdydd

Mae Gwobr Caerdydd yn fframwaith strwythuredig sy'n cynnig cydnabyddiaeth ar gyfer Taith eich Gyrfa. Mae'r rhaglen yn gwella eich dealltwriaeth o'r yrfa a allai fod o’ch blaen ac yn eich annog i gymryd rhan mewn gweithgareddau sy'n datblygu eich sgiliau cyflogadwyedd. Mae hefyd yn cynnig profiad ymarferol o brosesau recriwtio i'ch helpu i gystadlu yn y farchnad swyddi i raddedigion.

Pam?  

 • I ddatblygu eich sgiliau a phriodweddau cyflogadwyedd.
 • I wella eich dealltwriaeth o sut mae graddedigion yn cael eu recriwtio.
 • I ddeall eich cryfderau a’ch galluoedd a myfyrio arnynt.
 • Byddwch yn derbyn tystysgrif ddigidol y gellir ei hargraffu a'i defnyddio ar LinkedIn.
 • Bydd yn mynd ar eich Cofnod Cyrhaeddiad Academaidd Uwch er mwyn i gyflogwyr allu ei gweld.

Beth mae'n ei olygu?

 • 70 awr o weithgareddau allgyrsiol (gan gynnwys profiad gwaith) mewn o leiaf dau weithgaredd a chofnod o'ch profiad ar Daith eich Gyrfa.
 • Cwblhau sesiynau 'CV', 'Llythyr Eglurhaol' a 'Myfyrio' ar-lein.
 • Llwytho eich CV i'r Gwasanaeth Adolygu CV a Chais am adborth.
 • Cwblhau 5 sesiwn cyflogadwyedd arall ar-lein neu fynd i ddigwyddiadau cyflogwyr a sesiynau cyflogadwyedd yn eich ysgol.
 •  Myfyrio ar eich profiad trwy ystod o sesiynau myfyrio ar-lein.
 • Ymarfer recriwtio trwy gwblhau un profiad recriwtio ar Daith eich Gyrfa (cyfweliad ffug, cyfweliad fideo ffug, canolfan ffug-asesiad, cynllun busnes, profion seicometreg).

Sut i gofrestru: 

Gall myfyrwyr ymuno â Gwobr Caerdydd ar unrhyw adeg, o'r diwrnod y byddwch chi'n cofrestru yn y Brifysgol hyd at 1 Ebrill yn y flwyddyn byddwch yn graddio.

 

Os hoffech chi gymryd rhan yng Ngwobr Caerdydd, anfonwch ebost at dîm Gwobr Caerdydd i gofrestru.

Ebost: CardiffAward@Caerdydd.ac.uk

 "Gwobr Caerdydd yw'r profiad pwysicaf yr wyf wedi'i gael drwy gydol fy amser ym Mhrifysgol Caerdydd, a byddwn yn argymell y cynllun yn gryf i unrhyw fyfyriwr."

Amy, myfyriwr Mathemateg

Find us on: Twitter | Facebook