Cymraeg

It's Not On

Violence and abuse affects our students and it’s #NotOn. You can make a real difference by joining our inclusive and empowered community. Sign the pledge today.

An empowered bystander is someone who has the moral courage to safely intervene and stop a potentially dangerous situation from occurring.

By signing this pledge*, you agree to help create a safe and inclusive campus culture at Cardiff University and step in as an empowered bystander whenever a student might need help.


Sign the It's Not On Pledge

Log in to the website to complete the pledge.

This survey is no longer available.

I pledge that when I encounter something that is #NotOn, I will take action and safely intervene as an empowered bystander when appropriate. I will lead by example and promote a culture of respect. I will not tolerate violence and abuse towards others and I will actively role model how to treat others equally.

I will remind others that it’s never okay to joke about violence, abuse or someone’s race, religion or belief, sexual orientation, disability (including mental health) or gender identity. I will encourage those around me to access support when needed and be mindful of the impact of using stigmatizing language when talking about violence, abuse and other personal characteristics of a person.

*Data will be shared with the University in terms of numbers signing (anonymously) unless opted in for regular updates

Mae trais a cham-drin yn effeithio ar ein myfyrwyr ac mae hyn yn #Annerbyniol. Gallwch wneud gwahaniaeth go iawn drwy ymuno â'n cymuned gynhwysol sydd wedi'i grymuso. Llofnodwch yr adduned heddiw.

Mae gwyliwr sy'n ymyrryd yn rhywun sydd â'r dewrder moesol i ymyrryd yn ddiogel ac atal sefyllfa a allai fod yn beryglus rhag digwydd.

Drwy lofnodi'r adduned hon, rydych yn cytuno i helpu i greu diwylliant campws diogel a chynhwysol ym Mhrifysgol Caerdydd a chamu i mewn fel gwyliwr sy'n ymyrryd pryd bynnag y mae angen cymorth ar fyfyriwr.


Arwyddo’r Addewid

Mewngofnodwch i’r wefan i gwblhau’r addewid.

This survey is no longer available.

Rwy'n addo, pan fyddaf yn gweld rhywbeth sy'n #Annerbyniol, y byddaf yn gweithredu ac yn ymyrryd yn ddiogel fel gwyliwr sy'n ymyrryd lle bo'n briodol. Byddaf yn arwain drwy esiampl ac yn hybu diwylliant o barch. Ni fyddaf yn goddef trais na cham-drin tuag at eraill, a byddaf yn fodel rôl ar gyfer sut i drin eraill yn gyfartal.

Byddaf yn atgoffa eraill nad yw'n dderbyniol gwneud jôcs am drais a cham-drin, neu am hil, crefydd neu gredoau rhywun, na'u cyfeiriadedd rhywiol, anableddau (gan gynnwys iechyd meddwl) neu hunaniaeth rhywedd. Byddaf yn annog y rhai o'm cwmpas i gael cefnogaeth pan fo angen a byddaf yn ymwybodol o'r effaith y gall defnyddio iaith sy'n stigmateiddio ei chael wrth drafod trais, cam-drin a nodweddion personol eraill rhywun.

*Bydd data yn cael ei rannu â’r Brifysgol yn nhermau niferoedd sy’n arwyddo (yn ddienw) oni bai eich bod yn dewis derbyn diweddariadau rheolaidd