Owain Beynon Swyddog Y Gymraeg | Welsh Language Officer

About My Role

Mae’r Swyddog y Gymraeg yn gyfrifol am gynrychioli buddiannau myfyrwyr sy’n siarad Cymraeg yn y Brifysgol o fewn strwythurau’r Undeb a, lle y bo’n briodol, strwythurau’r Brifysgol.

The Welsh Language Officer is responsible for representing the interests of Welsh speaking students at the University within the structures of the Union and where appropriate, the University.

About Me

Helo, fy enw i yw Owain, a fi yw eich Swyddog yr Iaith Gymraeg. Rwy’n myfyriwr PhD yn yr Ysgol Gemeg ac yn archwilio trwy gyfrwng y Gymraeg. Trwy gydol fy amser yn y Brifysgol rwyf wedi bod yn ymwneud gyda’r Undeb Myfyrwyr fel rhan o’r Gymdeithas Gemeg, Pwyllgor Gweithredol Cyngor Myfyrwyr, a thrwy sefydlu’r Gwasanaeth Gweithredu ar Lety. Rwyf hefyd yn ymwneud a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac yn cael y fraint o eistedd ar Banel Pwnc y Gwyddorau Naturiol, sy’n trafod darpariaeth Cymraeg yn y pynciau yma. Dros y flwyddyn academaidd 20/21, addawaf i wireiddi’r canlynol:

  • Ymgyrchu ar gyfer mwy o adnoddau a darpariaeth Gymraeg
  • Gweithio i gefnogi myfyrwyr gyda’r hawl i gyflwyno asesiadau ac eistedd arholiadau trwy gyfrwng y Gymraeg
  • Sicrhau mwy o adnoddau a chefnogaeth i ddysgwyr Cymraeg
  • Ymgyrchu am fwy o gynrychiolaeth Cymraeg ar lefelau uwch yr Undeb
  • Ymgyrchu yn ddiflino ar gyfer hawliau myfyrwyr Cymraeg ledled y Brifysgol

About Me

Hi, I’m Owain and I’m your Welsh Language Officer. I’m a PhD student in the School of Chemistry and my research is conducted through the medium of Welsh. Throughout my time at the University, I have been involved with the Students’ Union as a member of the Chemistry Society Committee, the Student Advice Executive Committee, and as a founding member of the Housing Action Student Led Service. I am also involved with Coleg Cymraeg Cenedlaethol, and have the privilege of sitting on their Natural Science Subject Panel, which discusses the provision of Welsh medium education in these subjects. For the academic year of 20/21, I pledge to enact the following:

  • Campaign for more provisions and resources in Welsh
  • Work to support students with the right to submit assessments and sit exams in Welsh
  • Ensure more resources and support for Welsh learners
  • Campaign for more Welsh language representation at more senior levels within the Union
  • Campaign tirelessly for the rights of Welsh speaking students across the University

What I'm Working On?