Log in

Terms And Conditions

Ticket Purchases

Tickets are issued subject to the following terms and conditions.

 • Cardiff Box Office sells tickets on behalf of promoters, producers, performers and venues. The tickets you purchase remain the property of the promoter/Cardiff Box Office.
 • Tickets purchased from Cardiff Box Office may be subject to a per ticket booking fee and additional postage fee.
 • Tickets may be restricted to a maximum number per person to discourage unfair ticket buying practices. We reserve the right to cancel tickets purchased in excess of this number without prior notice.
 • Tickets will be posted to the address provided at time of purchase. We will not be responsible for any tickets that are lost or stolen.
 • We aim to dispatch tickets as soon as possible. We are not able to specify an exact date of dispatch. Please allow as much time as possible for your tickets to arrive. If your tickets have not arrived within five days of the event, please contact us.
 • It is your responsibility to check your tickets; mistakes cannot always be rectified.
 • Tickets are sold subject to the Promoters right to alter or vary the programme due to events or circumstances beyond its reasonable control without being obliged to refund monies or exchange tickets.
 • At the request of the promoter a partial or full refund can be issued to the purchaser if an event is cancelled or substantially changed from the advertised description. Only face value will be refunded. Booking fees and postage are non-refundable.
 • If an event is cancelled or rescheduled, we will use reasonable endeavours to notify ticket holders once we have received the relevant authorisation from the promoter. We do not guarantee that ticket holders will be informed of such cancellation before the date of the event.
 • The venue may on occasions have to conduct security searches to ensure the safety of the patrons.
 • There is no readmission of any kind.
 • Cardiff Box Office accepts no responsibility for any personal property.
 • Breach of any of these terms and conditions or any unacceptable behaviour likely to cause damage, nuisance or injury shall result in ejection from the venue.
 • We reserve the right to refuse entry of any patrons that act in a way such to damage the reputation and or Premises License conditions of the Students Union

Athletic Union

Membership to Sports Clubs is open to all registered students of Cardiff University. Sports team selection is based purely on ability and fitness criteria. All individuals, after joining the Athletic Union and Club, have the right to participate in activity within the Club; however, this participation may be subject to limitation through to availability, funding, skill, experience or competition rules.

Club members may not be entitled to a refund of membership fee. The Athletic Union will uphold the Clubs decision if they decide not to refund membership fees. Being an active member of a sports club will involve a considerable time commitment and we suggest that you will find it difficult to commit fully to more than one or two clubs. We advise you to think carefully before joining as membership to sports clubs is non-refundable. Should you have any complaints about your membership to a club, please contact the Athletic Union.

By submitting this form, your personal details including name and contact details will be made available to the committee members of the groups you wish to join. In addition, participants in BUCS competition will have their details made available to BUCS to facilitate the management of sporting activity. Your membership details will be retained after your membership has lapsed for the purposes of alumni management. Should you wish to have your details removed, please contact the Students' Union.

Participation Statement

By being a member of a Sports Club I may be participating in activities which involve an element of risk, in an environment where professional medical and rescue services may not be immediately available. It is my responsibility to ensure that I fully understand the exact nature of each activity that I undertake, the risks involved, the skill level required, and the equipment needed for my safe participation. I shall never participate in an activity where I am unsure of any of the above aspects. By signing this I am aware that I agree to act in accordance with the Club code of practice.

Telerau ac Amodau yn Cymraeg

Mae aelodaeth â Chlybiau Chwaraeon yn agored i holl fyfyrwyr cofrestredig Prifysgol Caerdydd.  Caiff timau chwaraeon eu dewis ar sail gallu a ffitrwydd yn unig.  Ar ôl ymuno â'r Undeb Athletau a Chlwb, bydd gan bob unigolyn yr hawl i gymryd rhan yng ngweithgareddau'r Clwb; fodd bynnag, gall hyn fod yn amodol ar argaeledd, arian, sgiliau, profiad neu reolau cystadlu.

Efallai na fydd hawl gan aelodau clwb i gael ad-daliad o'r ffi aelodaeth. Bydd yr Undeb Athletau yn cefnogi penderfyniad y Clwb os bydd yn penderfynu peidio ag ad-dalu ffioedd aelodaeth. Gall bod yn aelod gweithredol o Gymdeithas olygu ymrwymiad sylweddol o ran amser ac rydym yn awgrymu y byddwch yn ei chael hi'n anodd ymrwymo'n llawn i fwy na dau glwb. Rydym yn eich cynghori i feddwl yn ofalus cyn ymuno gan na ellir ad-dalu tâl aelodaeth clybiau chwaraeon. Os bydd gennych unrhyw gwynion am eich aelodaeth â chlwb, cysylltwch â’r Undeb Athletau yn VPSports@cardiff.ac.uk

Drwy gyflwyno'r ffurflen hon, bydd eich manylion personol gan gynnwys eich enw a'ch manylion cyswllt ar gael i aelodau pwyllgor y grwpiau rydych am ymuno â hwy. Yn ogystal, bydd manylion y rhai sy'n cymryd rhan yng nghystadlaethau BUCS ar gael i BUCS er mwyn ei helpu i reoli gweithgareddau chwaraeon. Caiff eich manylion aelodaeth eu cadw ar ôl i'ch aelodaeth ddod i ben at ddibenion rheoli cyn-fyfyrwyr. Os hoffech i'ch manylion gael eu dileu, cysylltwch ag Undeb y Myfyrwyr yn StudentsUnion@cardiff.ac.uk

Datganiad Cyfranogi

Drwy ymaelodi â Chlwb Chwaraeon, mae’n bosibl y byddaf yn cymryd rhan mewn gweithgareddau sy’n cynnwys elfen o risg, mewn amgylchedd lle na fydd gwasanaethau meddygol ac achub proffesiynol ar gael ar unwaith. Fy nghyfrifoldeb i yw sicrhau fy mod yn deall union natur pob gweithgaredd, y risgiau dan sylw, y sgiliau sydd eu hangen, a’r offer sydd ei angen i gymryd rhan yn ddiogel. Ni fyddaf yn cymryd rhan mewn unrhyw weithgaredd os byddaf yn ansicr ynghylch unrhyw un o’r agweddau uchod. Drwy lofnodi’r datganiad hwn, rwy’n ymwybodol fy mod yn cytuno i ymddwyn yn unol â chod ymarfer y Clwb.

Guild Of Societies

Membership to Societies is open to all registered students of Cardiff University. All individuals, after joining the Guild of Societies and each Society, have the right to participate in activity within the Society; however, this participation may be subject to limitation through to availability, funding, skill, experience or competition rules.

Society members may not be entitled to a refund of membership fee. The Guild of Societies will uphold the Society’s decision if they decide not to refund membership fees. Being an active member of a Society will involve a considerable time commitment and we suggest that you will find it difficult to commit fully to more than three groups. We advise you to think carefully before joining as membership to societies is non-refundable. Should you have any complaints about your membership to a society, please contact the Vice President Societies.

By submitting this form, your personal details including name and contact details will be made available to the committee members of the groups you wish to join. Your membership details will be retained after your membership has lapsed for the purposes of alumni management. Should you wish to have your details removed, please contact the Students’ Union.

Participation Statement

By being a member of a Society I may be participating in activities which involve an element of risk, in an environment where professional medical and rescue services may not be immediately available. It is my responsibility to ensure that I fully understand the exact nature of each activity that I undertake, the risks involved, the skill level required, and the equipment needed for my safe participation. I shall never participate in an activity where I am unsure of any of the above aspects. By signing this I am aware that I agree to act in accordance with the Society code of practice.

Telerau ac Amodau yn Cymraeg

Mae aelodaeth â Chymdeithasau yn agored i holl fyfyrwyr cofrestredig Prifysgol Caerdydd.  Ar ôl ymuno ag Urdd y Cymdeithasau a phob Cymdeithas, bydd gan bob unigolyn yr hawl i gymryd rhan yng ngweithgareddau'r Gymdeithas; fodd bynnag, gall hyn fod yn amodol ar argaeledd, arian, sgiliau, profiad neu reolau cystadlu.

Efallai na fydd hawl gan aelodau Cymdeithas i gael ad-daliad o'r ffi aelodaeth. Bydd Urdd y Cymdeithasau yn cefnogi penderfyniad y Gymdeithas os bydd yn penderfynu peidio ag ad-dalu ffioedd aelodaeth. Gall bod yn aelod gweithredol o Gymdeithas olygu ymrwymiad sylweddol o ran amser ac rydym yn awgrymu y byddwch yn ei chael hi'n anodd ymrwymo'n llawn i fwy na thri grwp. Rydym yn eich cynghori i feddwl yn ofalus cyn ymuno gan na ellir ad-dalu tâl aelodaeth cymdeithasau. Os bydd gennych unrhyw gwynion am eich aelodaeth â chymdeithas, cysylltwch â’r Is-Lywydd Cymdeithasau yn VPSocieties@cardiff.ac.uk

Drwy gyflwyno'r ffurflen hon, bydd eich manylion personol gan gynnwys eich enw a'ch manylion cyswllt ar gael i aelodau pwyllgor y grwpiau rydych am ymuno â hwy. Caiff eich manylion aelodaeth eu cadw ar ôl i'ch aelodaeth ddod i ben at ddibenion rheoli cyn-fyfyrwyr. Os hoffech i'ch manylion gael eu dileu, cysylltwch ag Undeb y Myfyrwyr yn StudentsUnion@cardiff.ac.uk.

Datganiad Cyfranogi

Drwy ymaelodi â Chymdeithas, mae’n bosibl y byddaf yn cymryd rhan mewn gweithgareddau sy’n cynnwys elfen o risg, mewn amgylchedd lle na fydd gwasanaethau meddygol ac achub proffesiynol ar gael ar unwaith. Fy nghyfrifoldeb i yw sicrhau fy mod yn deall union natur pob gweithgaredd, y risgiau dan sylw, y sgiliau sydd eu hangen, a’r offer sydd ei angen i gymryd rhan yn ddiogel. Ni fyddaf yn cymryd rhan mewn unrhyw weithgaredd os byddaf yn ansicr ynghylch unrhyw un o’r agweddau uchod. Drwy lofnodi’r datganiad hwn, rwy’n ymwybodol fy mod yn cytuno i ymddwyn yn unol â chod ymarfer y Gymdeithas.

Give it a Go

Tickets, Cancellations, Refunds and Adverse Weather Conditions

 • All tickets once sold are strictly non-refundable and non-transferable in all circumstances except where the activity/event is cancelled by CUSU.
 • Adverse weather conditions which are held to jeopardise the safety of the trip, will result in the cancellation of the walk. Thereupon a full refund and options to reschedule will become available accordingly.
 • The presence of precipitation, wind or other unpleasant weather conditions will not automatically entitle participants to a refund.
 • Participants must be on time at the meeting point or coach will leave without them. This is the case both leaving and returning. Coaches will never wait for late participants.

Expected Conduct and Liabilities

 • Participants must observe the authority of the trip leader and follow all reasonable instructions. Our staff and guides are there to keep you safe!
 • Failure to adhere to instructions given by CUSU staff and guides may give rise to the Students’ Union disciplinary procedures.
 • We advise against you taking expensive or sentimental belongings on events/activities. CUSU cannot be held liable or responsible for any losses sustained to property however caused.

Medical Conditions

 • Please disclose any and all medical conditions that may affect your ability to complete the walk. CUSU will do everything it possibily can to ensure its activities are as accessible as they can be to as many people as they can be - but our guides need to know what to expect before we leave Cardiff.

Participation Statement

By participating in a Give it a Go activity I may be participating in activities which involve an element of risk, in an environment where professional medical and rescue services may not be immediately available. It is my responsibility to ensure that I fully understand the exact nature of each activity that I undertake, the risks involved, the skill level required, and the equipment needed for my safe participation. I shall never participate in an activity where I am unsure of any of the above aspects. By signing this I am aware that I agree to act in accordance with the Give it a Go code of practice.

Rho Gynnig Arni

Tocynnau, Cansladau, Ad-daliadau ac Amodau Tywydd Garw

 • Unwaith y gwerthir unrhyw docynnau, nid yw’n bosib cael ad-daliad na’u trosglwyddo o dan unrhyw amgylchiadau oni bai fod y gweithgaredd yn cael ei ganslo gan UMPC.
 • Bydd amodau tywydd gwael a fydd yn golygu y posibilrwydd o beryglu diogelwch y daith, yn arwain at ganslo’r daith gerdded. Ceir ad-daliad llawn ac opsiynau i ail-drefnu yn unol â hyn.
 • Ni fydd y presenoldeb o wlybaniaeth, gwynt neu amodau tywydd annymunol eraill yn golygu ad-daliad awtomatig i’r cyfranogwyr. 
 • Rhaid i gyfranogwyr fod ar amser yn y man cyfarfod neu fe fydd y bws yn gadael hebddyn nhw. Mae hyn yn wir am y ffordd yno a’r ffordd yn ôl. Ni fydd bysiau erioed yn aros i’r rheini hwyr.

Ymddygiad a Chyfrifoldebau Disgwyliedig

 • Rhaid i gyfranogwyr barchu awdurdod arweinydd y daith a dilyn holl gyfarwyddiadau rhesymol. Mae ein staff a’n tywyswyr yna i’ch cadw’n ddiogel!
 • Gall methiant i gadw at y cyfarwyddiadau a roddir gan staff a thywyswyr UMPC arwain at weithdrefnau disgyblu Undeb y Myfyrwyr.
 • Ni ddylech ddod âg eiddo drud na sentimental ar y digwyddiadau/gweithgareddau. Ni fydd UMPC yn atebol nac yn gyfrifol am unrhyw golledion beth bynnag fo’r amgylchiadau.

Cyflyrau Meddygol

 • Datgelwch bob gyflwr meddygol a all effeithio ar eich gallu i gwblhau’r daith gerdded. Bydd UMPC yn gwneud popeth yn eu gallu i sicrhau fod y gweithgareddau mor hygyrch â phosibl i gynifer o bobl - ond mae angen rhoi gwybod i’n tywyswyr beth i’w ddisgwyl cyn gadael Caerdydd.

Datganiad Cyfranogiad

Drwy gymryd rhan mewn gweithgaredd Rho Gynnig Arni, mae’n bosib y byddaf yn cymryd rhan mewn gweithgareddau sy’n cynnwys elfennau o risg, mewn amgylchedd lle na fydd gwasanaethau meddygol proffesiynol na gwasanaethau achub ar gael ar unwaith. Fy nghyfrifoldeb i yw sicrhau fy mod yn deall natur bob gweithgaredd yn llawn, y risgiau sydd ynghlwm, y lefel o sgil sydd angen, a’r offer sydd angen ar gyfer fy nghyfranogiad diogel.  Ni fyddaf erioed yn cymryd rhan mewn gweithgaredd lle nad ydwyf yn siwr am unrhyw un o’r agweddau uchod. Drwy lofnodi yma, dwi’n ymwybodol fy mod yn cytuno i weithredu’n unol â chod ymarfer Rho Gynnig Arni.