Log in

Cymraeg

Work For Us

Re-hiring in January 2017

Apply to become a member of the amazing Student Staff team for 2016-17! We're on a search for friendly, charismatic and generally brilliant students to become Venues Assistants at Cardiff Students' Union. As well as being the smiling face of CUSU, we've got the following vacancies available.

Drinkaware Crew (new role for 16/17!)

Drinkaware Crew are a dedicated resource within our venue during club nights to be responsible for helping to maintain an enjoyable and safe environment for customers.

You will do this by focusing on the following two areas:

 • Promoting and encouraging a positive social atmosphere.
 • Providing support for customers who are already experiencing certain kinds of distress or trouble. This might include helping customers who have lost their friends or are unsure of how they’re getting home, or simply providing emotional support.
 • Adhere to all company policies and procedures, particularly licensing and food hygiene legislation.
 • Carry out any reasonable tasks as directed by Team Leaders, Supervisors and Managers.

Venues Team Leader

 • Maintain excellent customer service at all times, serving all customers quickly and efficiently.
 • Be Responsible for cash and stock while on duty.
 • Ensure all parts of the Venue are clean and tidy at all times.
 • Take an active role in training all members of staff.
 • Adhere to all company policies and procedures, particularly licensing and food hygiene legislation.

Venues Assistant

 • Provide excellent customer service at all times.
 • Serve all customers quickly and efficiently.
 • Keep operational & Front of House areas clean and tidy at all times.
 • Adhere to all company policies and procedures, particularly licensing and food hygiene legislation.
 • Carry out any reasonable tasks as directed by Team Leaders, Supervisors and Managers.

Student Chef

 • To prepare, cook and serve food quickly and efficiently ensuring that the highest possible quality is maintained
 • Ensure high levels of food hygiene and personal hygiene are adhered to at all times
 • Ensure all food preparation and storage areas are kept clean, tidy and hygienic at all times
 • To adhere to company food safety policy, in regards to temperature checks, food labelling and dating, cleaning schedules and hygiene regulations at all times

Venues Crew Team Leader

 • Supervise the crew during event setups and pack downs
 • Operate the lighting desk when required during club nights and events
 • Ensure all store rooms are kept in a clean and tidy state
 • Ensure all event equipment is used safely and correctly.
 • Take an active role in training all members of staff.
 • Adhere to all company policies and procedures, particularly HSE, PAT and LOLER regulations surrounding live events.

Venues Crew

 • Assist in the setup and pack down of events.
 • Carry out any reasonable tasks as directed by Team Leaders, Supervisors and Managers.
 • Keep operational areas clean and tidy at all times.
 • Adhere to all company policies and procedures, particularly HSE, PAT and LOLER regulations surrounding live events.

It's a fantastic opportunity to learn new skills, make friends and, of course, earn valuable cash to help you through Uni life. There are endless benefits for all our staff, including discounts, training schemes and the legendary staff parties! Of course, you might catch some of our gigs while on a shift too, in the past we’ve had the likes of Ellie Goulding, Bastille and Passenger perform on our stage!

If you think you have what it takes, email your CV to suvenuesadmin@cardiff.ac.uk
Closing date: Friday 20th January 2017


Gweithio i Ni

Ail-gyflogi yn Ionawr 2017

I wneud cais i ddod yn aelod o’r tîm ANHYGOEL o Staff Myfyrwyr ar gyfer 2016-17, llenwch yr holiadur hwn! Rydym yn chwilio am fyfyrwyr cyfeillgar, carismatig a gwych i fod yn Gynorthwywyr Lleoliadau yn Undeb Myfyrwyr Caerdydd. Yn ogystal â bod yn wyneb cyfeillgar yr Undeb, mae hefyd gennym y swyddi gwag canlynol.

Criw Drinkaware (rôl newydd ar gyfer 16/17!)

Mae Criw Drinkaware yn adnodd benodol o fewn ein lleoliad yn ystod nosweithiau clwb i fod yn gyfrifol am helpu i gynnal amgylchedd hwylus a diogel ar gyfer cwsmeriaid.

Byddwch yn gwneud hyn drwy ganolbwyntio ar y ddau faes canlynol:

 • Hyrwyddo ac annog awyrgylch cymdeithasol cadarnhaol.
 • Darparu cymorth i gwsmeriaid sydd eisoes yn profi mathau penodol o drallod neu drafferth. Gallai hyn gynnwys helpu cwsmeriaid sydd wedi colli eu ffrindiau neu yn ansicr sut y byddant yn cyrraedd adref, neu darparu cymorth emosiynol.
 • Cadw at holl bolisïau cwmnïau a gweithdrefnau, yn enwedig deddfwriaeth trwyddedu a hylendid bwyd.
 • Cyflawni unrhyw dasgau rhesymol fel y cyfarwyddir gan Arweinwyr Tîm, Goruchwylwyr a Rheolwyr.

Arweinydd Tîm Lleoliadau

 • Cynnal gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid bob amser, yn gwasanaethu holl gwsmeriaid yn gyflym ac yn effeithlon.
 • Bod yn gyfrifol am arian a stoc tra ar ddyletswydd.
 • Sicrhau bod pob rhan o'r lleoliad yn lân ac yn daclus bob amser.
 • Cymryd rôl gweithredol yn hyfforddi holl aelodau o staff.
 • Cadw at holl bolisïau cwmnïau a gweithdrefnau, yn enwedig deddfwriaeth trwyddedu a hylendid bwyd.

Cynorthwy-ydd Lleoliadau

 • Darparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol bob amser.
 •  
 • Gwasanaethu holl gwsmeriaid yn gyflym ac yn effeithlon.
 • Cadw ardaloedd gweithredol ac O Flaen y Ty yn lân ac yn daclus ar bob adeg.
 • Cadw at holl bolisïau cwmnïau a gweithdrefnau, yn enwedig deddfwriaeth trwyddedu a hylendid bwyd.
 • Cyflawni unrhyw dasgau rhesymol fel y cyfarwyddir gan Arweinwyr Tîm, Goruchwylwyr a Rheolwyr.

Cogydd Myfyriwr

 • I baratoi, coginio a gweini bwyd yn gyflym ac yn effeithlon yn sicrhau y cynhelir ansawdd uchaf posibl
 • Sicrhau cadw at y lefelau uchel o hylendid personol a hylendid bwyd bob amser
 • Sicrhau bod holl ardaloedd paratoi a storio bwyd yn cael eu cadw yn lân ac yn daclus bob amser
 • I gadw at bolisi diogelwch bwyd y cwmni, mewn perthynas â gwiriadau tymheredd, labelu bwyd a dyddio, amserlenni glanhau a rheoliadau hylendid bob amser

Arweinydd Tîm Criw Lleoliadau

 • Goruchwylio y criw yn ystod digwyddiad setups a phacio
 • Gweithredu desg goleuadau pan fo angen yn ystod noson clwb a digwyddiadau
 • Sicrhau bod holl ystafelloedd storio yn cael eu cadw mewn cyflwr glân a thaclus
 • Sicrhau y defnyddir pob offer digwyddiad yn ddiogel ac yn gywir.
 • Cymryd rôl gweithredol yn hyfforddi holl aelodau o staff.
 • Glynu i holl bolisïau a gweithdrefnau cwmni, yn enwedig rheoliadau HSE, PAT a LOLER sy’n ymwneud â digwyddiadau byw.

Criw Lleoliadau

 • Cynorthwyo gosod a phacio i lawr yn ystod digwyddiadau.
 • Cyflawni unrhyw dasgau rhesymol fel y cyfarwyddir gan Arweinwyr Tîm, Goruchwylwyr a Rheolwyr.
 • Cadw ardaloedd gweithredol ac o Flaen y Ty yn lân ac yn daclus ar bob adeg.
 • Glynu i holl bolisïau a gweithdrefnau cwmni, yn enwedig rheoliadau HSE, PAT a LOLER sy’n ymwneud â digwyddiadau byw.

Mae’n gyfle gwych i ddysgu sgiliau newydd, gwnewch ffrindiau, ac wrth gwrs ennill arian gwerthfawr i’ch helpu drwy eich amser yn y Brifysgol. Ceir manteision diddiwedd ar gyfer ein holl staff, gan gynnwys gostyngiadau, cynlluniau hyfforddi a phartïon staff gwych! Wrth gwrs, efallai y byddwch yn cael cyfle i weld ychydig o’n gigs tra’n gweithio hefyd, yn y gorffennol rydym wedi cael pobl fel Ellie Goulding, Bastille a Passenger yn perfformio ar ein llwyfan!

Os rydych chi’n credu y gallwch chi wneud y swydd, e-bostiwch eich CV at suvenuesadmin@caerdydd.ac.uk

Dyddiad cau: Dydd Gwener 20fed Ionawr 2017