Cymraeg

PGR Awareness Week - Recognising our researchers and their contributions. PGR Awareness Week will highlight the different groups of students within the PGR community, and will look into PGR mental health & well-being, training and employment rights.

PGR Awareness Week

PGR Awareness Week, led by your VP Postgraduate Students, Jane Chukwu, aims to increase visibility of PGR students by raising awareness of the contributions of PGRs who tutor or demonstrate at the University, the Code of Practice guidelines, and urging PGRs who teach to make formal complaints on any lack of adherence (within schools) to the principles that have been laid out in this Code.

 

Where to look

Your VP Postgraduate Students, Jane Chukwu has collated all of the information that will highlight the different groups of students within the PGR community, what they do and will look into PGR mental health and well-being, training and employment rights.  

Take a look at the PDF and links provided below, and head over to Jane’s Instagram, @VPPostgradCSU to keep up with campaign activities and for further information. 

Why this campaign?

The Postgraduate Research community is considerably smaller than other student groups and can be much less visible, with many not fully understanding who the PGR community is and what they do or how to support a person within the PGR community when it comes to their mental health and well-being. This campaign aims to raise awareness of the PGR community, the contributions they make, their employment and training rights and what we can do to support them.  

You can download the booklet using the button below.

Download our code of practice checklist

Viewing the booklet on a phone: Swipe right and left to look through the pages and double tap to zoom.

Viewing on a desktop: Use the right and left arrows on the booklet below to flip through the pages. If you need to zoom in or out at any point, use the + and - buttons (we recommend giving it a few seconds to load after you've done that).

Resources:

FAQ on Pay Tariffs

Graduate Demonstrator Tasks List

Graduate Tutor & Demonstrator Engagement Form

Graduate Tutor Task List

PGR Pay Tariffs

PGR Teaching Code of Practice

PGR Teaching Contacts

Postgraduate Employment Charter

PGR Awareness Week - Recognising our researchers and their contributions. PGR Awareness Week will highlight the different groups of students within the PGR community, and will look into PGR mental health & well-being, training and employment rights.

Wythnos Ymwybyddiaeth ÔRY

Nod Wythnos Ymwybyddiaeth ÔRY, dan arweiniad eich IL Myfyrwyr Ôl-raddedig, Jane Chukwu, yw cynyddu gwelededd myfyrwyr ÔRY trwy godi ymwybyddiaeth o gyfraniadau ÔRY sy'n tiwtora neu'n arddangos yn y Brifysgol, y canllawiau Cod Ymarfer, ac annog ÔRY sy'n addysgu i wneud cwynion ffurfiol am unrhyw ddiffyg i lynu (o fewn ysgolion) at yr egwyddorion a nodwyd yn y Cod hwn.

 

Lle i chwilio

Mae eich IL Myfyrwyr Ôl-raddedig, Jane Chukwu wedi coladu'r holl wybodaeth a fydd yn tynnu sylw at y gwahanol grwpiau o fyfyrwyr yn y gymuned ÔRY, yr hyn y maent yn ei wneud ac yn edrych i mewn i hawliau iechyd meddwl a lles, hyfforddiant a chyflogaeth ÔRY

Cymerwch gip ar y PDF a'r dolenni a ddarperir isod, ac ewch draw i Jane’s Instagram, @VPPostgradCSUi gadw i fyny â gweithgareddau ymgyrchu ac i gael rhagor o wybodaeth.

Pam yr ymgyrch hwn?

Mae'r gymuned Ymchwil Ôl-raddedig yn sylweddol llai na grwpiau myfyrwyr eraill ac maent yn gallu bod yn llawer llai gweladwy, gyda llawer ddim yn deall yn iawn pwy yw'r gymuned ÔRY a beth maen nhw'n ei wneud neu sut i gefnogi rhywun o fewn y gymuned ÔRY o ran eu hiechyd meddwl a llesiant. Nod yr ymgyrch hon yw codi ymwybyddiaeth o'r gymuned ÔRY, y cyfraniadau a wnânt, eu hawliau cyflogaeth a hyfforddiant a'r hyn y gallwn ei wneud i'w cefnogi.  

Gallwch lawr-lwytho'r llyfryn gan ddefnyddio'r botwm isod.

Lawr-lwythwch ein rhestr wirio cod ymarfer

Gweld y llyfryn ar eich ffôn: Sweipiwch i’r dde a chwith er mwyn gweld y tudalennau a gwneud tap dwbl i gael gweld yn agosach.

Gweld y llyfryn ar eich bwrdd gwaith: Defnyddiwch y saeth dde a’r saeth chwith ar y llyfryn isod er mwyn mynd trwy’r tudalennau. Os ydych chi angen gweld yn agosach gallwch chwyddo a dadchwyddo’r ddogfen ar unrhyw bryd, drwy ddefnyddio’r botymau + a - (rydyn ni’n awgrymu aros ychydig funudau i lwytho wedi i chi wneud hynny).

Adnoddau:

Cwesitynau Cyffredin ar Dollau Tâl

Rhestr Tasgau Arddangoswr Graddedig

Ffurflen Ymgysylltiad Tiwtoriaid ac Arddangoswyr Ôl-raddedig

Rhestr Tasgau Tiwtor Graddedig

Tollau Tâl ÔRY

Cod Ymarfer ÔRY sy'n Addysgu

Contractau ÔRY sy'n Addysgu

Siarter Cyflogaeth Ôl-raddedig

Search