Cymraeg

Santander

There is a specialist branch of Santander in your Student’s Union on the Ground Floor next to Blackwells.

The team is trained to deal with all of your needs throughout your study. In term time, the branch is open from 9.30 - 17.00 Monday, Thursday and Friday and 13.00 - 17.00 on Wednesdays, the branch is closed on Tuesdays. During the summer, we still provide a daily service, however the opening hours are reduced. 

Summer opening hours:

We will be open for pre-sessional enrolment from 25.06 Tues, Wed & Thursday

For direct contact with your Branch Manager, please contact Natalie Moore at natalie.moore@santander.co.uk.

Why Choose our Student Current Account?

  • We offer a free 4 year Santander 16-25 railcard with our UK Student Account
  • The account also comes with an interest free £1500 overdraft in your first three years of study and increases up to £2000 by your 5th year of study.
  • Interest on your balance: 1% on balances from £100, 2% on balances from £200 and 3% on balances from £300 to £2000.
  • The option of a contactless visa debit card for a faster, easier way to pay. *subject to credit search and depositing £500 a term into the account.
  • We are also able to provide accounts for International Students as well as catering for University staff. 

What else does Santander do for your University?

Santander Universities division has an annual agreement with your University that supplies a number of grants and bursaries to students to help with study costs, making sure that your time can be spent learning, not worrying about paying the bills.

Santander also provides an Internship scheme, allowing students to get valuable and paid work experience within businesses of their choice. 

We also support many different charities and may be able to offer a matched donation for fundraising events our team help organise or are involved in. 

Please see the links below for more details about Santander Universities and in particular, the partnership with Santander and Cardiff University.

http://www.santander.co.uk/uk/santander-universities

http://www.cardiffnetwork.cf.ac.uk/santander-universities-partnership


Santander

Mae yna cangen Santander yn eich Undeb y Myfyrwyr ar y Llawr Gwaelod drws nesaf i Blackwells.

Mae'r tîm wedi eu hyfforddi i ymdrin â phob un o'ch anghenion drwy gydol eich astudiaethau. Yn ystod y tymor mae’r gangen ar agor rhwng 9:30 - 17:00 Dydd Llun, Iau a Gwener a 13:00 - 17:00 ar Ddyddiau Mercher, mae’r gangen ar gau ar Ddyddiau Mawrth. Yn ystod yr Haf, rydyn ni’n parhau i ddarparu gwasanaeth dyddiol, fodd bynnag mae ein horiau agor wedi eu lleihau.

Oriau agor yr haf

Wedi cau o 14eg Mehefin - 2il Medi

Byddwn yn agored i gofrestru cyn-sesiynol o 25.06 Dydd Mawrth, Mercher and Dydd Iau

Ar gyfer cyswllt uniongyrchol â'ch rheolwr cangen, cysylltwch â Natalie Moore ar natalie.moore@santander.co.uk.

Pam dewis ein Cyfrif Cyfredol Myfyrwyr?

  • Rydym yn cynnig cerdyn rheilffordd 16-25 4 blynedd Santander gyda'n Cyfrif Myfyrwyr DU
  • Mae'r cyfrif hefyd yn cynnwys orddrafft o £1500 heb log yn eich tair blynedd gyntaf o astudio ac mae'n cynyddu hyd at £2000 erbyn eich 5ed blwyddyn o astudio.
  • Llog ar eich arian: 1% ar falansau o £100, 2% ar falansau o £200 a 3% ar falansau o £300 i £2000.
  • Dewis o gael cerdyn debyd fisa di-gyffwrdd ar gyfer ffordd haws a chyflymach o dalu. *yn ddarostyngedig i chwilio credyd a fod £500 y tymor yn mynd i mewn i'r cyfrif.
  • Rydym hefyd yn gallu darparu cyfrifon ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol yn ogystal ag arlwyo ar gyfer staff y Brifysgol. 

Beth arall mae Santander yn ei wneud ar gyfer eich Prifysgol?

Mae gan is-adrannau Prifysgol Santander gytundeb blynyddol gyda'ch Prifysgol sy'n darparu nifer o grantiau a bwrsarïau i fyfyrwyr i helpu â chostau astudio, gwneud yn siwr eich bod yn gallu canolbwyntio ar ddysgu, dim poeni am talu biliau.

Mae Santander hefyd yn darparu cynllun interniaeth, gan ganiatáu i fyfyrwyr gael profiad gwaith gwerthfawr a thâl o fewn busnesau o'u dewis. 

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o elusennau gwahanol ac efallai y byddwn yn gallu cynnig rhodd cyfatebol ar gyfer digwyddiadau codi arian y mae ein tîm yn helpu trefnu neu chymryd rhan ynddynt.  

Gweler y dolenni isod am fwy o fanylion am Brifysgolion Santander ac yn arbennig, y bartneriaeth gyda Santander a Phrifysgol Caerdydd.

http://www.Santander.co.uk/uk/Santander-Universities

http://www.cardiffnetwork.cf.ac.uk/Santander-Universities-Partnership