The UCU Strike Action | Streic yr UCU

Find out what's happening with the UCU Strike Action | Darganfyddwch beth sy'n digwydd gyda'r Streic

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

The University College Union (UCU) has announced its members will take industrial action on the 25 and 26 May. The industrial action involves a two day strike plus on-going Action Short of a Strike (ASOS). This does not mean all University staff are taking industrial action. We estimate that the overall numbers of staff taking industrial action will be extremely small.

It’s important to stress that it’s business as usual, all of your examinations will go ahead, as planned and University services will continue to be available. The University is taking every effort to ensure the strikes do not impact on students. If you have any concerns or questions about the planned industrial action, please contact your School Office for further information.

Questions and answers

Why are University staff striking?

The dispute is a national dispute over pay. 
The industrial action applies to other UK universities, not just Cardiff University.

Will the University remain open?

Yes, the University will remain open during this time and students will have access to services. We estimate that you will notice little, if any, disruption.

How will I be affected?

The University has made every effort to ensure that the proposed strike action will have a minimal impact on students, and that the services offered across the University will remain unaffected.

Will exams be cancelled as a result of the strike?

No. Exams will proceed as scheduled.

I have coursework to submit on this date. Will the deadline be extended?

No. Submission deadlines will remain in place.

What if I need to speak to a member of staff/tutor/lecturer during this time?

All Schools are aware of the proposed strikes and will make extra provisions to ensure that students have access to specific expertise within the School.

Will the proposed strikes affect the marking of my exam papers?

The University will do everything it can to ensure that the marking of papers by staff is unaffected during this period. In the event of disruption, the University will endeavour to make extra resources available on a school-by-school basis.

When will I receive my grades?

Whilst we cannot guarantee that all grades will be returned on time, the University will make every effort to ensure that students receive their grades on the designated dates set by their School.

Will I still be able to graduate this year?

Yes. The proposed strikes should have no impact on this year’s graduation


Mae Undeb Coleg Prifysgol wedi cyhoeddi y bydd eu haelodau'n gweithredu'n ddiwydiannol ar y 25 a 26 o Fai. Bydd y gweithredu diwydiannol yn streic deuddydd yn ogystal â Action Short of a Strike (ASOS). Nid yw hyn yn golygu fod holl staff y Brifysgol yn gweithredu’n ddiwydiannol. Rydym yn amcangyfrif y bydd nifer y staff sy’n cymryd rhan yn fychan iawn.

Mae'n bwysig pwysleisio fod popeth yn mynd yn ei flaen fel arfer, a bydd eich holl arholiadau’n parhau, a bydd gwasanaethau’r Brifysgol dal i fod ar gael. Mae'r Brifysgol yn ymdrechu’n llwyr i sicrhau nad yw’r streiciau’n effeithio ar fyfyrwyr. Os oes gennych unrhyw bryderon neu gwestiynau am y gweithredu diwydiannol, cysylltwch â Swyddfa eich Ysgol am ragor o wybodaeth.

Cwestiynau ac atebion

Pam fod staff y Brifysgol yn mynd ar streic?

Mae’r ddadl hon yn anghydfod cenedlaethol dros gyflog.
Mae gweithredu diwydiannol yn berthnasol i brifysgolion eraill y DU, nid dim ond Prifysgol Caerdydd.

A fydd y Brifysgol yn aros ar agor?

Bydd y Brifysgol yn aros ar agor yn ystod y cyfnod hwn a bydd myfyrwyr yn cael mynediad at wasanaethau. Rydym yn argoeli y byddwch braidd yn sylwi ar unrhyw darfu, os o gwbl.

Sut y byddaf yn cael fy effeithio?

Mae’r Brifysgol wedi gwneud pob ymdrech i sicrhau y bydd y streic arfaethedig yn cael cyn lleied o effaith ar fyfyrwyr, a na fydd y gwasanaethau a gynigir ar draws y Brifysgol yn cael eu heffeithio.

A fydd yr arholiadau yn cael eu canslo o ganlyniad i'r streic?

Na. Bydd arholiadau yn dal i fynd ymlaen.

Mae gennyf waith cwrs i gyflwyno ar y dyddiad hwn. A fydd y dyddiad cau yn cael ei ymestyn?

Na. Bydd y dyddiadau cau yn aros yr un peth.

Beth os bydd angen siarad âg aelod o staff/tiwtor/darlithydd yn ystod yr amser hwn?

Mae pob Ysgol yn ymwybodol o’r streiciau arfaethedig ac fe fydd darpariaethau ychwanegol i sicrhau bod gan fyfyrwyr fynediad i arbenigedd penodol o fewn yr ysgol.

A fydd y streic arfaethedig yn effeithio ar farcio fy mhapurau arholiad?

Bydd y Brifysgol yn gwneud popeth yn eu gallu i sicrhau na effeithir ar farcio papurau gan staff yn ystod y cyfnod hwn. Os ceir aflonyddwch, bydd y Brifysgol yn ymdrechu i sicrhau bod adnoddau ychwanegol ar gael ar sail ysgol unigol.

Pryd fyddaf yn derbyn fy ngraddau?

Er na allwn sicrhau y bydd yr holl raddau yn cael eu dychwelyd ar amser, bydd y Brifysgol yn gwneud pob ymdrech i sicrhau fod myfyrwyr yn derbyn eu graddau ar y dyddiadau penodedig a osodwyd gan eu Hysgol.

A fyddaf dal yn gallu graddio eleni?

Byddi. Ni ddylai’r streiciau gael effaith ar raddio eleni.

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 
Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777