Notice of Bye-Elections | Hysbysiad o Is Etholiadau

Nominations, Positions, Voting and more | Enwebiadau, Swyddi, Pleidleisio a mwy

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

Notice of Nominations

Within this notice you will find: Nominations, Positions, Voting, and the Candidate Meeting.

Nominate yourself here

Nominations

Nominations open: Monday 24 September 09:00

Nominations close: Thursday 19 October midday

How to submit a nomination: Head to Cardiffstudents.com/elections log in and submit your nomination.

Manifestos for Student Senate, Scrutiny Committee, NUS UK Delegates and NUS Delegates (Wales) can be 100 words.

Positions vacant

  • Student Senator (x25)
  • Scrutiny Committee (x5)
  • NUS Wales Delegates (x8)
  • NUS UK Delegates (x8)

Voting

Voting opens: Monday 29 October 09:00

Voting closes: Thursday 1 November 17:00

All nominees must attend the Candidate Meeting - Thursday 19 October 5pm in 4J

Information on the elections can be found in the Candidate Information pack, role descriptions can be found here. For any queries, please email elections@cardiff.ac.uk 

 


Hysbysiad o Is Etholiadau

O fewn yr hysbysiad hwn ceir: Enwebiadau, Swyddi, Pleidleisio a’r Cyfarfod Ymgeiswyr.

Enwebwch eich hun yma

Enwebiadau

Enwebiadau’n agor: Dydd Llun Medi 24eg 9:00

Enwebiadau’n cau: Dydd Iau 19eg Hydref ganol dydd

Sut i gyflwyno enwebiad: Ewch i Cardiffstudents.com/elections, mewn-gofnodwch a chyflwynwch eich enwebiad.

Gall maniffestos ar gyfer Senedd y Myfyrwyr, Pwyllgor Craffu, Cynrychiolwyr UCM y DU a Chynrychiolwyr UCM fod yn 100 gair

Swyddi gwag

  • Seneddwyr Myfyrwyr (x25)
  • Pwyllgor Craffu (x5)
  • Cynrychiolwyr UCM Cymru (x8)
  • Cynrychiolwyr UCM y DU (x8)

Pleidleisio

Pleidleisio’n agor: Dydd Llun 29eg Hydref 09:00

Pleidleisio’n cau: Dydd Iau 1af Tachwedd 17:00

Rhaid i’r holl enwebeion fynychu’r Cyfarfod Ymgeiswyr - Ddydd Iau 19eg o Hydref am 5yh yn 4J

Gellir dod o hyd i wybodaeth am yr etholiadau yn y Pecyn Gwybodaeth Ymgeiswyr, gellir dod o hyd i’r swyddi ddisgrifiad yma. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, e-bostiwch elections@caerdydd.ac.uk.

 

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 
Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777