National mourning period update | Diweddariad ar y cyfnod galar cenedlaethol

With the confirmation of the Her Majesty Queen Elizabeth II’s State Funeral being held on Monday 19th September and marked as a Bank Holiday, the following changes to Students’ Union operations have been put in place. Gyda chadarnhad fydd Angladd Gwladol Ei Mawrhydi Brenhines Elizabeth II yn cael ei chynnal ar Ddydd Llun 19eg o Fedi, ac yn cael ei marcio fel Gwyl y Banc, mae’r newidiadau canlynol i weithrediadau Undeb y Myfyrwyr wedi’u rhoi ar waith.

welsh
No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

With the confirmation of the Her Majesty Queen Elizabeth II’s State Funeral being held on Monday 19th September and marked as a Bank Holiday, the following changes to Students’ Union operations have been put in place.

Some minor changes to event plans and services have been made to allow staff and students to observe the official mourning period, most official freshers’ events are unaffected.

We look forward to welcoming new and returning students back to Cardiff Students’ Union for the year ahead.

Building and Services:

 • The Students’ Union building will remain open throughout the mourning period. Welcome Centre will remain open from 9am to 5pm on Monday 19th September, students will be able to utilise the 24/7 study spaces for the duration of the mourning period.
 • All student services (Student Advice, Jobshop, Student Voice, Activities, Skills Development Service) will be closed on Monday 19th September, please email StudentsUnion@cardiff.ac.uk for urgent enquiries, or email relevant departments for responses when the services reopen.
 • Student groups have been contacted individually with advice on training and social events

Events:

 • The Freshers’ Welcome Party is postponed from Monday 19th September until Tuesday 20th September, all tickets holders have been informed and all tickets will remain valid for the new date.
 • Crazy Golf will still take place on Tuesday 20th September but will now be a free event from 7-10:30pm and has been moved to Level 1 of the Students’ Union. All current ticket holders will be contacted with information regarding refunds.
 • The Taf will open from 11am on Monday 19th as normal. The State Funeral will be shown on screens in The Taf until 4pm for any students who wish to come together to pay their respects. From 4pm, The Taf will operate as usual and our regular Madri Monday’s offers will go ahead.

Ground Floor retail units Monday 19th September opening hours:

 • Love Cardiff and the Post Office will be closed
 • Cardiff Student Letting will be closed 
 • Breatos and The Bagel Place will remain open
 • For information on other retail operations, please check individual units communication channels

Gyda chadarnhad fydd Angladd Gwladol Ei Mawrhydi Brenhines Elizabeth II yn cael ei chynnal ar Ddydd Llun 19eg o Fedi, ac yn cael ei marcio fel Gwyl y Banc, mae’r newidiadau canlynol i weithrediadau Undeb y Myfyrwyr wedi’u rhoi ar waith.

Mae rhai newidiadau bach i gynlluniau digwyddiadau a gwasanaethau wedi cael eu gwneud er mwyn galluogi staff a myfyrwyr i sylwi ar y cyfnod galar swyddogol, mae’r rhan fwyaf o ddigwyddiadau’r Glas swyddogol heb eu heffeithio.

Rydym yn edrych ymlaen at groesawu myfyrwyr newydd a rai sydd yn dychwelyd i Undeb Myfyrwyr Caerdydd ar gyfer y flwyddyn o’n blaenau.

Yr Adeilad a Gwasanaethau:

 • Bydd adeilad Undeb y Myfyrwyr yn parhau i agor trwy gydol y cyfnod galar. Bydd y Canolfan Groeso yn parhau i agor rhwng 9yb a 5yh Ddydd Llun 19eg o Fedi, bydd myfyrwyr yn gallu defnyddio’r mannau astudio 24/7 drwy gydol y cyfnod galar.
 • Bydd holl wasanaethau myfyrwyr (Cyngor Myfyrwyr, Siop Swyddi, Llais y Myfyriwr, Gweithgareddau, Gwasanaeth Datblygu Sgiliau) ar gau Ddydd Llun 19eg o Fedi, os gwelwch yn dda e-bostiwch StudentsUnion@cardiff.ac.uk gydag unrhyw ymholiadau ar frys, neu e-bostiwch yr adrannau perthnasol am ymatebion pan fydd y gwasanaethau’n ail-agor.
 • Cysylltwyd gyda grwpiau myfyrwyr yn unigol gyda chyngor ar hyfforddiant a digwyddiadau cymdeithasol.

Digwyddiadau:

 • Mae Parti Croeso’r Glas wedi’i ohirio o Ddydd Llun y 19eg o Fedi tan Ddydd Mawrth yr 20fed o Fedi, mae’r deiliaid tocynnau i gyd wedi cael eu hysbysu a fydd pob tocyn yn parhau i fod yn ddilys ar gyfer y dyddiad newydd.
 • Bydd Golff Gwyllt yn parhau Ddydd Mawrth yr 20fed o Fedi, ond fydd y digwyddiad nawr yn rhad ac am ddim rhwng 7-10:30yh, ac mae bellach wedi symud i lefel 1 yr Undeb Myfyrwyr. Byddwn yn cysylltu â phob deiliwr tocyn gyda gwybodaeth ynghylch ad-daliadau.
 • Bydd y Taf yn parhau i agor o 11yb fel arfer. Bydd yr Angladd Gwladol yn cael ei dangos ar sgriniau’r Taf tan 4yh i unrhyw fyfyrwyr sydd yn dymuno dod ynghyd i dalu teyrnged. Bydd y Taf yn gweithredu fel yr arfer a fydd ein cynigion Ddydd Llun Madri yn mynd rhagddo.

Unedau Manwerthu ar y Llawr Gwaelod sydd yn Gweithredu Ddydd Llun 19eg:

 • Bydd Caru Caerdydd a’r Swyddfa Bost ar gau
 • Bydd Gosod Tai Myfyrwyr Caerdydd ar gau
 • Bydd Breatos a The Bagel Place yn parhau i agor
 • Am wybodaeth ar weithrediadau manwerthu eraill, os gwelwch yn dda, gwiriwch sianelu cyfathrebu unedau unigol

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 
Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777