AGM Results 2017 | Canlyniadau CCB 2017

Find out which motions passed or fell | Gweld pa gynigion a gymeradwywyd neu gwympo

Cymraeg

Our Annual General Meeting took place on Thursday 23rd November. Below you will find a summary of the results of that meeting. Officers are mandated to work on this and will keep the students informed on progress.

Agenda Items

Minutes from previous meeting approved

The minutes from the previous meeting to ensure that a record of decisions is accurate.

Action: Minutes to be published on the students' union website.

Affiliations approved

The Students' union ratifies its affiliations at every AGM - two affiliations are: Nation Union of Students (NUS), and British Universities and Colleges Sport (BUCS).

Action: To continue to be affiliated with NUS and BUCS.

Motions

Muslim Students to be better Facilitated by the Students’ Union passed

 1. Lobby the University for All Schools to have a uniform break from 13:00 to 14:00
 2. The multi-faith prayer room needs to be renovated
 3. Ablution facilities in the SU must be provided
 4. Provision of water facilities in every toilets in the SU

Make Cardiff University Students’ Union a Living Wage Employer fell

 1. That Cardiff University Students’ Union applies to the Living Wage Foundation for Living Wage accreditation as soon as the necessary steps are taken.
 2. That all new directly employed staff of Cardiff University Students’ Union are given a Living Wage of at least £8.75 per hour.
 3. That all current directly employed staff are being paid the living wage by 1st May at the latest to coincide with the deadline for the adoption of the updated living wage rate.
 4. That Cardiff University Students’ Union immediately start planning to employ all on site contractors with living wage contracts by the start of the 2018/2019 academic year.

Action: No mandate provided to officers

Students consulted at every level: A seat on UEB passed

 1. To mandate the elected officers to lobby the university to get student representation on the University Executive Board.
 2. The University Executive Board to share the agenda with the elected officers.
 3. UEB to invite at least one elected officer whenever the matters discussed affects the student experience.

Real financial support for postgraduates in need passed

For the Students’ Union to lobby the university to introduce financial support for postgraduate students from low-income backgrounds.

Changes to VP Societies and VP Welfare passed

 1. To expand the scope of the VP Societies to VP Societies & Volunteering, which excludes oversight of Sport & Student Media.
 2. To reform the VP Welfare position to VP Welfare and Campaigns who has direct responsibility for the support and the development of campaign officers.

Action: For posts to be amended for the upcoming election and for Bye Laws and Bye Laws Appendices to be amended - sent to Student Senate and then Board of Trustees.


Cynhaliwyd ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ddydd Iau 23ain Tachwedd. Isod fe welwch grynodeb o ganlyniadau'r cyfarfod hwnnw. Mae swyddogion wedi derbyn mandad i weithio ar hyn ac fe fyddwn yn diweddaru myfyrwyr am y cynnydd.

Eitemau Agenda

Cofnodion y cyfarfod blaenorol Cymeradwywyd

Cofnodion o'r cyfarfod blaenorol er mwyn sicrhau bod cofnod o'r penderfyniadau yn gywir.

Cam gweithredu: Cyhoeddi cofnodion ar wefan yr undeb myfyrwyr.

Ymlyniadau Cymeradwywyd

Mae Undeb y Myfyrwyr yn cadarnhau eu hymlyniadau ym mhob CCB - y ddau ymlyniad yw: Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr (UCM) a Chwaraeon Colegau a Phrifysgolion Prydain (BUCS).

Cam gweithredu: I barhau i fod yn gysylltiedig ag Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr a BUCS.

Cynigion

Myfyrwyr Mwslimaidd i gael eu cynrychioli’n well gan Undeb y Myfyrwyr Cymeradwywyd

 1. Lobïo’r Brifysgol i holl ysgolion gael egwyl unffurf rhwng 13:00 a 14:00
 2. Angen adnewyddu’r ystafell weddïo aml-ffydd
 3. Angen darparu cyfleusterau puredigaeth yn yr Undeb
 4. Darparu cyfleusterau dwr ym mhob toiled yr Undeb

Gwneud Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn gyflogwr cyflog byw Wedi cwympo

 1. Bod Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn gwneud cais i’r Sefydliad Cyflog Byw ar gyfer achredu Cyflog Byw cyn gynted ag y cymerir y camau angenrheidiol.
 2. Bod holl staff newydd a gyflogir gan Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn deryn Cyflog Byw o leiaf £8.75 yr awr.
 3. Bod holl staff a gyflogir yn uniongyrchol yn bresennol yn cael eu talu y cyflog byw erbyn 1af o Fai ar yr hwyrach er mwyn cyd-fynd â’r dyddiad cau ar gyfer dilyn y cyfradd cyflog byw diweddaraf.
 4. Bod Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn dechrau cynllunio cyflogi holl gontractwyr ar y safle gyda chontractau cyflog byw erbyn dechrau’r flwyddyn academaidd 2018/2019.

Can gweithredu: Dim mandad i'r swyddogion

Ymgynghori â myfyrwyr ar bob lefel: Sedd ar BGP Cymeradwywyd

 1. I fandadu swyddogion etholedig i lobïo’r brifysgol i gael cynrychiolaeth myfyrwyr ar Fwrdd Gweithredol y Brifysgol.
 2. Bwrdd Gweithredol y Brifysgol i rhannu'r agenda gyda swyddogion etholedig.
 3. BGP i wahodd o leiaf un swyddog etholedig pan fydd materion a drafodir yn effeithio ar brofiad y myfyrwyr.

Cymorth ariannol gwirioneddol i fyfyrwyr ôl-raddedig mewn angen Cymeradwywyd

Bod Undeb y Myfyrwyr yn lobïo’r brifysgol i gyflwyno cymorth ariannol prawf modd ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig o gefndiroedd incwm isel.

Newidiadau i IL Cymdeithasau a IL Lles Cymeradwywyd

 1. Ehangu cwmpas IL Cymdeithasau i IL Cymdeithasau a Gwirfoddoli, nad yw’n goruchwylio Chwaraeon a Chyfryngau Myfyrwyr.
 2. Diwygio rôl IL Lles i IL Lles ac Ymgyrchoedd sydd â chyfrifoldeb uniongyrchol dros gefnogi a datblygiad y swyddogion ymgyrch.

Cam gweithredu: Diwygio’r swyddi ar gyfer yr etholiad sydd ar y gweill a newid yr Is Ddeddfau a Atodiadau Is Ddeddfau - danfon i Senedd y Myfyrwyr ac yna Bwrdd yr Ymddiriedolwyr.

 
Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777