Your Official Cardiff University Freshers' Events | Digwyddiadau Swyddogol Y Glas Prifysgol Caerdydd

Cymraeg

Well, firstly let's begin with a HUGE congratulations on your hard work, determination and your excellent decision making on choosing Cardiff as your home for the next 3 years! We're sure you've celebrated plenty since finding out your results but why stop now when you've just arrived at Cardiff, A.K.A Party Central, A.K.A The Land of Live Music*, A.K.A Come on Down to Boogie Town. 

*Except when artists forget to add Wales into their UK tour but alas!

Who Are We?

Let's start with who we are, we're your Students' Union. We are the cool Aunt/Uncle of the higher education establishment, (probably made a little less cool after referring to ourselves like that). What this means is, we have responsibilities but we also have a Starbucks and a pub in the building - it's really all about balance. We're responsible for your societies, activities, live music, daytime adventures, sports, student advice, student voice, we help you earn while you learn, develop new skills, volunteer and we're the home to Y Plas, The Taf and the Great Hall.  

At your brand new Students' Union (hi there!) we've ensured that our Welcome Week & Freshers' Fortnight is tailored for everyone. We've got events for people who like a drink, people who don't drink, those who love a boogie in shoes or rollerskates, for those who like an adventure, for those who just want to chill out with a good film or live music. There really is something for everyone, spread across the day, evening and night! That's a lot of activities...

Daytime Activities

Our day time activities are fronted by the groovy Give It A Go team and they do what they say on the tin. Give It A Go set out to make sure you have the opportunity to try something you've never tried before, explore new places and meet new people and their main goal; encouraging you to give something new a go. This September, Give It A Go are revving up the ol' Big Red Vintage Bus and offering you numerous tours around the city, from trips to the Bay to the National Museum, they're even offering you a taste of Sweden in the shape of Swedish meatballs as they head to IKEA!

In the second week of activites, Give It A Go are offering trips beyond the city. Head to the land of the sunflowers and the 9th most beautiful beach in the entire world, Rhossili! Alternatively, you can take a trip to Barry and say "Alright?" to Bryn and 'Ness and enjoy a portion of fish and chips on the beach, like a scene plucked straight out of Gavin and Stacey. Tidy. You don't even have to leave the Students' Union building with Give It A Go, they also offer new experiences right from our very building! Indulge into the Welsh culture and more importantly our cuisine, as Give It A Go host Welsh Language Lessons and Welsh Cake Making

On weekends we have our beloved student local, The Taf, who finally have their own Welcome Week line-up! Catch all of the Rugby World Cup action right from The Taf and chow down on a mouthwatering Carvery, available every Sunday for vegans, vegetarians and carnivores alike. We told you there was something for everyone!

Last but certainly not least of the day time activites, we have our Freshers' Fairs. Societies, sports, jobs & skills - take your pick or head to them all. We have over 200+ societies over two days, showcasing some outrageous outfits, extraordinary performances, there'll even be live music and free food! Head to the Sports Fair and browse from our 60+ sports clubs, choose from football, rugby and hockey to aerial fitness, American football and archery! Meet local employers at our Jobs & Skills Fairs where you can learn about developing your skills, boosting your CV and how to earn while you learn!

Evening Activities

Our much loved, student local is diving head first into Welcome Week activites and providing you with a vast range of events to get involved with! You can't have a pub without a quiz night, The Taf's Quiz Night will certainly showcase the best & worst in you and your new friends but hey, how else do you get to know one another? Get studying as a real-life Chaser heads to The Taf in the shape of Shaun Wallace this Welcome Week. You love to hate it & you hate to love it, The Taf introduces Karaoke Night every Saturday and if karaoke really "isn't your thing" (we know you're lying), you can enjoy a night of Retro Games from the classic dance machine to Rally Driver. Kick back and relax with live music, courtesy of Orchard Presents Live Music and become The Wolf of The Taf (hm, doesn't really have the same ring to it) in The Exchange where the prices of your favourite drinks rise and fall - just don't miss the crash!

Alternatively, Give It A Go have planned some super chilled evenings in The Lounge with a much loved and often much needed, Film Night

Club Nights

Party people, your line-up is here! We begin the Freshers' Fortnight night off in an extremely groovy fashion, a good old fashioned roller disco in The Great Hall kicks off your time at Cardiff University. We have party after party after party; a Love Island party with a special appearance from third place finalist and the woman who won the heart of the nation's sweetheart, India Reynolds! We have a VK Party, a foam party, a night of classic house music from Shangri-La Presents... Things get weird & wonderful in a night of street circus entertainment, backflipping stilt walkers, bass, house & garage from Triple Cooked and things may get a little awkward as you and your new friends approach the social challenges set to you by Ice Breaker. 

We simply cannot forget the return of the student favourites. YOLO returns in a BIG way with a full-building takeover and a silent disco led by Radio 1 DJs, Scott Mills & Chris Stark. We heard you cry, "Let there be Juice" and Juice there shall be! JUICE returns to Y Plas every Saturday from September onwards. 

 

So, new students need we ask? Are you excited? #CUFreshers19 Cardiffstudents.com 


Digwyddiadau Swyddogol Y Glas Undeb Myfywryr Prifysgol Caerdydd

Yn gyntaf oll, gadewch i ni ddechrau gyda llongyfarchiadau ENFAWR ar eich gwaith caled, dyfalbarhad a’ch penderfyniad doeth wrth ddewis Caerdydd fel eich cartref am y 3 blynedd nesaf! Rydyn ni’n gwybod eich bod chi wedi dathlu digon ar ôl clywed eich bod chi’n dod i Gaerdydd, ond dydi'r dathlu ddim drosodd eto...

Pwy Ydyn Ni?

Beth am ddechrau gyda phwy ydyn ni, ni yw eich Undeb y Myfyrwyr. Ni yw Anti/Yncl cwl y sefydliad addysg uwch, (efallai ychydig yn llai cwl ar ôl i ni gyfeirio aton ni’n hunain fel ‘na) Mae hyn yn golygu fod gennyn ni gyfrifoldebau ond mae gennyn ni Starbucks a thafarn yn yr adeilad hefyd - mae’n bwysig cael cydbwysedd ‘dydi? Ni sy’n gyfrifol, am eich cymdeithasau, gweithgareddau, cerddoriaeth fyw, anturiaethau yn ystod y dydd, chwaraeon, cyngor i fyfyrwyr, llais y myfyrwyr, swyddi wrth i chi ddysgu, datblygu sgiliau, gwirfoddoli a ni yw cartref Y Plas, Y Taf a’r Neuadd Fawr. 

Yn eich undeb myfyrwyr newydd (helo ‘na!) rydyn ni wedi sicrhau fod ein Hwythnos Groeso a Phythefnos y Glas yn addas i bawb. Mae gennyn ni ddigwyddiadau i’r rhai sy’n hoffi ambell i ddiod feddwol, i bobl sydd ddim yn yfed, i’r rheini sydd wrth eu boddau yn dawnsio boed ar droed neu ar rollerskates, i’r rheiny sy’n hoffi antur, i’r rheiny sydd eisiau ymlacio wrth wylio ffilm dda neu gerddoriaeth fyw. Mae ‘na wirioneddol rhywbeth i bawb, wedi eu gwasgaru drwy’r dydd, wrth iddi nosi, gyda’r hwyr hyd at y bore bach! 

 

Gweithgareddau yn ystod y dydd

Mae ein gweithgareddau yn ystod y dydd yn cael trefnu gan y rhyfeddol Rho Gynnig Arni ac maen nhw’n eich annog chi i wne. Mae Rho Gynnig Arni yna i sicrhau fod gennych chi’r cyfle i roi cynnig ar rywbeth newydd nad ydych chi erioed wedi ei wneud o’r blaen, darganfod llefydd newydd a chwrdd â phobl newydd. Eu prif nod; eich annog chi i roi cynnig ar rywbeth newydd. Mis Medi yma mae, Rho Gynnig Arni yn ail danio’r Bws Mawr Coch ac yn cynnig nifer o deithiau tywys o amgylch y ddinas, o deithiau o’r Bae i’r Amgueddfa Genedlaethol, maen nhw hyd yn oed yn cynnig blas i chi o Sweden wrth iddyn nhw ymweld ag IKEA!

Yn ystod yr ail wythnos o weithgareddau, mae Rho Gynnig Arni yn cynnig teithiau tu hwnt i’r ddinas. Ewch i dir y blodau haul ac i 9fed traeth harddaf y byd i gyd, Rhosili! Neu, gallwch fynd ar daith i Ynys y Barri i weld Bryn a 'Ness a mwynhau sgods a sglods ar y traeth, yn union fel Gavin a Stacey. Tidy.
 

Does dim rhaid i chi adael adeilad Undeb y Myfyrwyr hyd yn oed! Mae Rho Gynnig Arni yn cynnig profiadau newydd yma yn ei adeilad ni! Rydyn ni hefyd yn cynnig Gwersi Dysgu Cymraeg os ydych chi’n adnabod unrhyw ffrind newydd sydd awydd dysgu iaith y nefoedd, neu Bobi Cacenni Cri os hoffech chi ddysgu sut i wneud y danteithion melys! 

Ar benwythnosau mae gennyn ni ein tafarn leol i fyfyrwyr, Y Taf, sy’n agos iawn at ein calonnau ni yma yn yr Undeb, ac eleni o’r diwedd mae ganddyn nhw eu rhaglen eu hunain ar gyfer yr Wythnos Groeso! Bydd y Taf yn darlledu Cwpan Rygbi’r Byd o’r Taf i chi gael gwylio’r holl gemau wrth fwynhau Carferi blasus, ar gael bob dydd Sul i feganiaid, llysieuwyr a chig fwytawyr oll ynghyd. Mae rhywbeth i bawb!

Efallai ein bod ni wedi cadw’r gweithgareddau dydd gorau tan olaf, wrth gwrs rydyn ni’n trafod Ffeiriau’r Glas. Cymdeithasau, chwaraeon, swyddi a sgiliau - mae ein dewisiadau yn ddiddiwedd. Mae gennyn ni dros 200+ o gymdeithasau dros ddau ddiwrnod, yn arddangos gwisgoedd rhyfeddol, perfformiadau anhygoel, bydd hyd yn oed miwsig byw a bwyd am ddim! Ewch i’r Ffair Chwaraeon i gael gweld ein 60+ o chwaraeon, dewiswch rhwng pêl-droed, rygbi, a hoci neu ffitrwydd awyr, pêl-droed Americanaidd a saethyddiaeth! Gallwch gwrdd â chyflogwyr lleol yn ein Ffair Swyddi a Sgiliau lle gallwch ddysgu mwy ar sut i ddatblygu eich sgiliau, cynyddu eich CV a sut i gael cyflog wrth i chi astudio!

 

Gweithgareddau gyda’r nos

Mae ein tafarn myfyrwyr leol yn plymio yn syth i mewn i’r Wythnos Groeso ac yn eich darparu chi gydag amrywiaeth eang o ddigwyddiadau i ymuno mewn ynddynt! Allwch chi ddim cael tafarn heb gael noson cwis, bydd Noson Cwis Y Taf yn sicr yn arddangos y gorau a’r gwaethaf ynddoch chi a’ch ffrindiau newydd ond pa ffordd arall ydych chi am ddod i adnabod eich gilydd? Mae’n bryd i ddefnyddio eich ymennydd yn y Brifysgol wrth i Shaun Wallace Chaser go iawn o raglen boblogaidd y Chase ymweld yn ystod yr Wythnos Groeso. Mae’r Taf yn cyflwyno Noson Karaoke bob nos Sadwrn ac os nad yw Karaoke ym mynd a’ch bryd (celwydd noeth), gallwch fwynhau noson o Gemau Retro yn amrywio o’r peiriant dawnsio i Rally Driver. Ymlaciwch gyda cherddoriaeth fyw, diolch i Orchard yn cyflwyno Cerddoriaeth Fyw a gwario eich arian yn gall yng nghyfnewidfa’r Taf, The Exchange lle bydd prisiau eich hoff ddiodydd yn codi ac yn disgyn - peidiwch â cholli’r cwymp!

Fel arall, mae Rho Gynnig Arni wedi cynllunio nosweithiau hynod ymlaciedig yn Y Lolfa gyda’r union beth sydd ei angen, Noson Ffilm

 

Nosweithiau Clwb

Fyfyrwyr sy’n hoff o bartio, mae eich digwyddiadau chi i gyd yma! Rydyn ni’n dechrau Pythefnos y Glas yn y ffordd orau gydag ychydig o ysbrydoliaeth o’r gorffennol; roller disco yn Y Neuadd Fawr i ddechrau eich cyfnod yn Undeb y Myfyrwyr mewn steil. Mae gennyn ni barti ar ôl parti ar ôl parti; parti Love Island gydag ymweliad arbennig gan y ferch a ddaeth yn drydydd ar y rhaglen ac a lwyddodd i gipio calon arwr newydd teledu realiti, India Reynolds! Mae gennyn ni barti VK, parti yn llawn ewyn a swigod, a noson o fiwsig house gan Shangri-La Presents... Bydd pethau yn poethi gyda noson o adloniant syrcas stryd, cerddwyr ar stilts yn gwneud campau, cerddoriaeth bas, house a garej gan Triple Cooked ac efallai y gall bethau droi ychydig yn chwithig wrth i chi a’ch ffrindiau newydd ymgymryd â’r sialensiau cymdeithasol a osodir i chi gan Ice Breaker 

Allwn i ddim anghofio sôn fod ffefrynnau’r myfyrwyr yn dychwelyd. Mae YOLO yn dychwelyd gan feddiannu’r holl adeilad a bydd disgo distaw yn cael ei arwain gan DJ Radio 1, Scott Mills a chynhyrchydd Radio 1, Chris Stark. Fe glywon ni eich bod chi’n gweiddi am rywbeth i dorri syched wedi’r haf hir, a’n hateb ni i hynny yw nos Sadwrn gorau Caerdydd; Juice! Bydd JUICE yn dychwelyd i’r Plas bob nos Sadwrn o fis Medi ymlaen. 

 

Felly, fyfyrwyr newydd, a oes angen i ni ofyn? Ydych chi’n edrych ymlaen? #YGlasPC19 Cardiffstudents.com