We've been named in Top 100 places to work! | Rydyn ni ymysg y 100 lle gorau i weithio!

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

Cardiff University Students’ Union is celebrating achieving Best Companies ‘Ones to Watch’ accreditation status, and being named in The Sunday Times Top 100 ‘Best Not-For-Profit Organisations’ in the UK to work for 2019.

In addition to achieving Top 100 status across the diverse not-for-profit organisations, Cardiff University Students’ Union is delighted to place highly within the Students’ Union sector, ranking as the Top 4 Students’ Union in the UK and reaching number 1 in Wales.

Best Companies have been producing and publishing the ‘Best Companies to Work For’ list to measure and acknowledge excellence in workplace engagement, and to give employees a chance how to voice how feel about their employer.

Our staff deliver exceptional activity each year, it remains a priority for the organisation to ensure they feel valued and supported in all that they do.

Each year hundreds of organisations from a wide range of industries utilise the Best Companies employee survey. The results are collated and combined to produce an overall engagement score for each organisation, only the organisations with the highest level of overall employee engagement qualify for the 100 Best Not-For-Profit organisations to work for list.

Highlights from the Cardiff University Students’ Union report show that:

  •  80% of employees agreed that their managers cared about them as individuals
  • 74% of staff agreed that the experience they gained from the role was valuable for the future
  • 89% agreed that the Union was a fun place to work

Best Companies Founder and CEO, Jonathan Austin

“I would like to congratulate Cardiff University Students’ Union on their achievement of a Ones to Watch Accreditation status and being named as one of the UK’s Best Companies to Work for. Best Companies have been producing the Accreditation standard since 2006 to acknowledge excellence in the workplace.

We are proud that organisations like Cardiff University Students’ Union focus on their employees and have been rewarded with an engaged workforce who tell us that they’re a best company to work for.” 

Cardiff University Students' Union CEO, Daniel Palmer said:

“I’m delighted that once again, Cardiff University Students’ Union have achieved Top 100 status, and overall top 4 Students’ Union in the UK to work for.

Our staff deliver exceptional activity each year, it remains a priority for the organisation to ensure they feel valued and supported in all that they do.

The Union will continue to invest in our staff and their development to ensure that we remain a highly valued place to work.”


More about The Sunday Times Best Not-For-Profit Organisations to work for 2019

This list spotlights the 100 companies in our ‘Not for Profit’ category with the highest Best Companies Index scores.

Organisations in this list must employ at least 50 employees, achieve one of the highest 100 highest BCI scores in the category and be either a charity, an organisation set up for community benefit, a public sector organisation, a Community Interest Company (CIC) or Listed on Companies House as: Private, Limited by Guarantee, No Share Capital or Incorporated by Royal Charter.


Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn dathlu llwyddo statws achrediad ‘Ones to Watch’ y Best Companies. Cawsom hefyd ein henwi ymysg 100 Uchaf ‘Best Not-For-Profit Organisations’ i weithio ar eu cyfer yn y DU gan bapur newydd The Sunday Times yn 2019.

Yn ogystal â chael statws o fod ymysg y 100 Uchaf ar draws sefydliadau nid-er-elw amrywiol, rydyn ni yn Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd ar ben ein digon i gael ein lleoli’n uchel ymysg sector Undebau Myfyrwyr, gyda safle ymysg 4 Undeb y Myfyrwyr Uchaf yn y DU, gan gyrraedd rhif 1 yng Nghymru.

Mae Best Companies wedi bod yn cynhyrchu ac yn cyhoeddi rhestr y cwmnïau gorau i weithio ar eu cyfer i fesur ac i gydnabod rhagoriaeth mewn ymgysylltiad yn y gweithle. Mae hefyd yn gyfle i weithwyr i leisio eu barn am eu cyflogwyr.

Mae ein staff yn darparu gweithgaredd rhagorol bob blwyddyn, mae’n flaenoriaeth i'r sefydliad o hyd i sicrhau fod staff yn teimlo fel y cânt eu gwerthfawrogi a’u cefnogi yn yr hyn maen nhw’n ei wneud.

Bob blwyddyn mae cannoedd o sefydliadau o amryw o ddiwydiannau yn defnyddio’r arolwg gweithwyr Best Companies. Mae’r canlyniadau yn cael eu cyfosod a’u cyfuno i gynhyrchu sgôr ymgysylltiad drwyddi draw i bob sefydliad. Dim ond y sefydliadau gyda’r lefel uchaf o ymgysylltiad gweithwyr drwyddi draw sy’n gymwys i fod ar restr y 100 Sefydliad Nid er Elw Uchaf i weithio iddynt.

Mae uchafbwyntiau adroddiad Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn dangos bod:

  •  80% o weithwyr yn cytuno bod eu rheolwyr yn poeni amdanynt fel unigolion
  • 74% o staff yn cytuno fod y profiad y gwnaethon nhw ei ennill o’r rôl yn werthfawr ar gyfer y dyfodol
  • 89% yn cytuno fod yr Undeb yn lle hwyl i weithio

Sylfaenydd a Phrif Weithredwr Best Companies, Jonathan Austin

“Hoffwn longyfarch Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd ar eu llwyddiant ar eu statws Achrediad Ones to Watch a chael eu henwi yn un o Gwmnïau Gorau i Weithio ynddynt yn y DU. Mae Best Companies wedi bod yn cynhyrchu'r safon Achrediad ers 2006 i gydnabod rhagoriaeth yn y gweithle.

Rydym yn falch bod sefydliadau fel Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn ffocysu ar eu gweithwyr ac wedi cael eu gwobrwyo gyda gweithlu cysylltiedig sy’n dweud wrthym eu bod yn gwmni gorau i weithio ar eu cyfer.”

Dywedodd Prif Weithredwr Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, Daniel Palmer:

“Rydw i ar ben fy nigon unwaith eto, fod Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd wedi llwyddo statws y 100 Uchaf, ac ymysg y 4 Undeb y Myfyrwyr Uchaf i weithio iddynt yn y DU.

Mae ein staff yn darparu gweithgaredd rhagorol bob blwyddyn, mae’n flaenoriaeth i'r sefydliad o hyd i sicrhau fod staff yn teimlo fel y cânt eu gwerthfawrogi a’u cefnogi yn yr hyn maen nhw’n ei wneud.

Bydd yr undeb yn parhau i fuddsoddi yn ein staff ac yn eu datblygiad i sicrhau ein bod ni’n parhau yn le gwerthfawr i weithio.”

 


Mwy ynglyn â Sefydliadau Nid er Elw Gorau i weithio ar eu cyfer The Sunday Times 2019
 

Mae’r rhestr hon yn rhoi goleuni ar y 100 cwmni yn y categori ‘Nid er Elw’ gyda’r sgoriau uchaf mynegai Best Companies.

Dylai sefydliadau ar y rhestr hon gyflogi o leiaf 50 o weithwyr, a llwyddo un o 100 sgoriau uchaf BCI yn y categori a rhaid iddynt fod naill ai yn elusen, yn sefydliad er budd y gymuned, sefydliad y sector cyhoeddus, Cwmni Buddiant Cymunedol (CIC) neu wedi’u rhestru ar Dy’r Cwmnïau fel: Preifat, Cyfyngedig trwy Warant, Dim Cyfalaf Cyfranddaliadau na Chorfforaethol gan Siarter Frenhinol.

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.